På siden her gennemgår vi barselsreglerne for børn født 2. august 2022 eller senere. For børn født eller adopteret til og med 1. august 2022 gælder de tidligere barselsregler. Se her

Kvikvejledning om barselsregler for børn født den 2. august 2022 eller derefter
Efterskoleforeningens kvikvejledning er en kortfattet introduktion til de mest almindelige barselsregler i forlængelse af den nye barselsorlov med øremærket orlov, som trådte i kraft den 1. juli 2022. Læs hele kvikvejledningen her.

Øremærkning af barsel til lønmodtagere
Hvis begge forældre er lønmodtagere, er 11 ugers forældreorlov øremærket til hver forælder. De øremærkede uger kan ikke overføres til den anden forældre. Dertil kommer 13 ugers ikke-øremærket orlov til hver af forældrene, der helt eller delvis kan overføres til den anden. En lønmodtager er ansat i en virksomhed, mens fx en studerende eller selvstændig erhvervsdrivende ikke er lønmodtager.

Mors graviditetsorlov før fødslen

Der er ingen ændring i reglerne om morens graviditetsorlov i forhold til de tidligere regler. Det vil sige, at en mor, der er omfattet af den statslige barselsaftale har ret til fravær med løn 6 uger før forventet fødsel. Det gælder lærere, ledere og normalt også TAP, da de normalt følger den statslige barselsaftale. Er moren ikke omfattet af den statslige barselsaftale, har hun ret til fravær og barselsdagpenge 4 uger før forventet fødsel.

Orlov efter fødslen: 24 + 24 model
Det samlede antal orlovsuger med ret til barselsdagpenge efter fødslen er 48 uger. De 48 ugers orlov fordeles ligeligt mellem forældrene, så hver forælder som udgangspunkt har 24 ugers orlov efter fødslen med barselsdagpenge.

Ud af de 24 uger skal moren holde to uger i forbindelse med fødslen, og faren/medmoren kan holde to uger i forlængelse af fødslen. Disse uger kan ikke overdrages.

Medarbejdere på efterskolerne har som følge af den statslige barselsaftale ret til løn i stedet for barselsdagpenge i en del af orloven. Se nærmere om lønretten her

Overdragelse af orlov
For lønmodtagere er yderligere 9 uger øremærket. Det betyder, at i alt 11 orlovsuger med barselsdagpenge er øremærket for den/de forældre, der er lønmodtagere, og disse uger kan derfor ikke overdrages til den anden forælder.

De resterende 13 uger med barselsdagpenge kan derimod overdrages til den anden forælder. I så fald kan en forælder holde op til 37 ugers orlov (24 + 13 uger) efter fødslen, når den anden forælder er lønmodtager.

Reglerne om 9 ugers øremærket orlov med barselsdagpenge gælder kun for lønmodtagere. En forælder, der ikke er lønmodtager, kan derfor vælge at overdrage op til 22 ugers orlov (24 minus 2 uger) med barselsdagpenge til den anden forælder, der derfor kan holde op til 46 ugers orlov (24 + 22 uger) efter fødslen.

Der er særlige regler for enlige forældre og soloforældre.

Udskudt orlov
De første to uger af orloven skal begge forældre holde i forbindelse med fødslen.

Desuden skal de yderligere 9 øremærkede uger afholdes, inden barnet fylder et år, ellers går de tabt.

Hver forælder har ret til at udskyde op til 5 ugers orlov. Øvrige uger kan udskydes efter aftale med skolen.

Forlænget/udstrakt orlov
Det er muligt for forældre for egen regning at forlænge orloven med 8 eller 14 uger, men det er ikke som tidligere muligt at udstrække perioden med dagpenge ved at få et mindre beløb udbetalt de sidste uger.

Delvis genoptagelse af arbejdet
Den ansatte og skolen kan aftale, at arbejdet genoptages delvist, og at orlovsperioden forlænges med den tid, arbejdet er genoptaget.

Varslingsbestemmelser

Senest 3 måneder før fødslen skal moren give besked om forventet fødselstidspunkt, og om hun ønsker at holde graviditetsorlov før fødslen.

Faren/medmoren skal senest 4 uger før forventet fødsel varsle skolen, hvis retten til at holde 2 ugers orlov i direkte forlængelse af fødslen ønskes benyttet.

Senest 6 uger efter fødslen skal moren underrette skolen om, hvornår hun vil genoptage arbejdet.

Faren/medmoren skal også senest 6 uger efter fødslen underrette skolen om, at vedkommende vil holde orlov, herunder om tidspunktet for orlovens begyndelse og længden heraf.

Ønsker faren/medmoren at holde overdraget barselsorlov inden 10 uger efter fødslen skal dette meddeles senest 4 uger før forventet fødsel.

De nye barselsregler er illustreret nedenfor. Den blå farve viser de 11 ugers øremærkede orlov til hver af forældrene. Den grønne farve viser de 13 ugers orlov, som forældrene kan overføre til hinanden.

Barselsregler 


Læs mere

Se eventuelt mere om de kommende barselsregler på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.