Med virkning fra 1. januar 2024 gælder en ny aftale om seniorbonus. Aftalen gælder fuldt ud for månedslønnede ledere og lærere ved efterskoler.

Månedlig pensionsgivende bonus
Den nye ordning giver en månedlig bonus. Det betyder konkret, at den enkelte ansatte månedligt optjener en bonus på 0,8 % af den sædvanlige månedsløn fra og med d. 1. januar i det kalenderår, hvor den ansatte fylder 62 år. Bonussen udbetales hver måned sammen med den ansattes almindelige løn. Bonussen er pensionsgivende.

Den ansatte og skolen kan aftale, at bonussen indbetales som ekstra pensionsbidrag.

Beregning af seniorbonus sker på baggrund af den ansattes sædvanlige månedsløn.

Ret til frihed uden løn
Ansatte, der fylder 62 år i perioden fra d. 1. januar til og med d. 30. juni, har ret til at afholde 2 seniordage med lønfradrag i det kalenderår, hvori de fylder 62 år. Ansatte, der fylder 62 år i perioden fra d. 1. juli til d. 31. december, har ret til at afholde 1 seniordag med lønfradrag i det kalenderår, hvori den ansatte fylder 62 år.

Uanset fødselsdato har ansatte ret til 2 seniordage med lønfradrag fra og med kalenderåret efter, de fylder 62 år. Seniordage skal afvikles som hele fridage.

Den ansatte skal i så god tid som muligt give besked til skolen om, at vedkommende ønsker at afvikle seniordage. Skolen beslutter placeringen af seniordagene efter drøftelse med den ansatte. Den ansattes ønsker skal, så vidt muligt, imødekommes, medmindre der er særlige driftsmæssige hindringer. Almindelig undervisning vil normalt ikke udgøre en hindring.

Seniordagene bortfalder, hvis den ansatte ikke bruger dagene i det aktuelle kalenderår. Det kan dog mellem skolen og den ansatte aftales, at de kan overføres til det efterfølgende kalenderår. Hvis skolen ikke har fastsat, hvornår seniordagene skal afvikles, bliver seniordagene automatisk overført til næste kalenderår.

Læs hele cirkulæret om seniorbonus i staten her