Igen i år er det muligt for efterskoler at søge om tilskud til pædagogisk udvikling via den årlige bevilling fra Børne- og Undervisningsministeriet. Der åbnes formelt set for puljen, når foreningen har fået den endelige bevilling fra ministeriet, men allerede nu kan efterskoler begynde at overveje om de har gode udviklingsprojekter, som der skal søges tilskud til.

Der er ansøgningsfrist for tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter samt orlovsprojekter i skoleåret 2022/23 torsdag d. 21. april 2022, og alle skoler får svar på ansøgningen inden sommerferien. Alle ansøgninger vurderes af et eksternt bevillingsnævn.

Tilskud til udviklingsprojekter kan f.eks. anvendes til frikøb af lærere og ledere eller til indkøb af ekstern konsulentbistand.

Efterskolen kan også søge om at få dækket vikarudgifter i op til tre måneder, hvis en lærer eller en leder på skolen ønsker at søge orlov for at undersøge et emne med relevans for andre efterskoler.

Generelt for projekterne gælder det, at de skal være nytænkende for skoleformen og række ud over skoleudvikling på den enkelte skole. Det er også vigtigt i sin ansøgning at tænke på, hvordan man vil formidle sine erfaringer til andre efterskoler.

I år prioriterer foreningen primært ansøgninger inden for følgende områder:

1. Tilgængelighed på efterskolerne: Opfølgning på foreningens charter for socialt ansvar fra 2016. Her ønsker vi at sætte fokus på efterskolens tilgængelighed i økonomisk, social og kulturel forstand. Det kan både handle om tiltag til rekruttering af nye elever fra efterskolefremmede hjem, inklusion af elever med minoritetsbaggrund samt arbejde med at fremme tolerance og interkulturel forståelse.

2. Praksisfaglig og praksisnær undervisning. Videreudvikling af efterskolernes fagudbud og undervisning i både 9. og 10. kl. Efterskolerne tilbyder allerede en bred vifte af praktiske fag samtidig med de prøvebundne fag. Her ønsker vi at styrke og udvikle den fag-faglige undervisning i en bred dannelsestænkning, der inkluderer de praktiske, skabende og kreative processer.

3. Styrkelse af efterskolernes frihed inden for ”stå-mål-med-kravet”. Efterskoleforeningen ønsker at styrke efterskolerne i at anvende de frihedsmuligheder, som ligger i loven om stå-mål-med. både indenfor rammerne af folkeskolens prøvebekendtgørelser og når der undervises med alternative prøve- og evalueringsformer.

Hvis der ikke er relevante ansøgninger inden for disse temaområder, vil ansøgninger inden for andre områder og som i øvrigt lever op til ansøgningskriterierne, blive prioriteret.

Andre temaer, der vil kunne søges indenfor, kunne f.eks. være:

  • Demokratisk dannelse og udvikling af handlekompetencer
  • Bæredygtighed
  • Digital dannelse og teknologiforståelse
  • Vejledning til ungdomsuddannelse og videre i et karriereperspektiv
  • Trivsel og udvikling af sociale kompetencer
  • Sundhed, motion og ernæring
Kom med til projektseminar om udviklingsprojekter
Efterskoleforeningen ønsker at fremme og kvalificere kommende forsøgs- og udviklingsprojekter. Vi inviterer derfor til gratis projektseminar mandag d. 4. april 2022 kl. 10.00-15.00 på kursuscenter Dalum Landbrugsskole. Se program her og tilmeld dig her.

foreningens hjemmeside kan skolen også finde beskrivelser af de spændende projekter, foreningen har støttet de seneste skoleår, med link til rapporter, inspirationsmateriale med videre. Her er der også yderligere vejledning, ansøgningsskemaer m.v.

For yderligere information og sparring kontakt Karin Skjøth på ksk@efterskolerne.dk 3317 9752