Når du har fundet én eller flere skoler, du er interesseret i, kan du under menupunktet Prisberegner regne ud, hvor meget du skal betale for dit efterskoleophold. 
Derudover er der følgende støttemuligheder, der kan nedsætte egenbetalingen. Altså den pris, man selv skal betale.

Individuel supplerende støtte
Skolerne modtager hvert år en pulje penge fra staten, der er øremærket til at hjælpe forældre, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold. Puljen hedder individuel supplerende støtte og søges udover den almindelige statslige elevstøtte. 
Den individuelle supplerende støtte skal søges på den efterskole, hvor dit barn skal gå. Det er skolen, der afgør til hvem og med hvilket beløb, der kan ydes hjælp til nedsættelse af egenbetalingen – det vil sige det beløb, der skal betales, når man har fratrukket elevstøtten fra staten fra skolepengene (ugepris, indmeldelsesgebyr, evt. ekstraudgifter til rejser eller tøj).

Hvis du har spørgsmål til beregningen, er du meget velkommen til at ringe til Efterskoleforeningen på 33 12 86 80 eller sende en e-mail til info@efterskoleforeningen.dk

Derudover kan du søge nedenstående støtte, hvis du opfylder en række særlige krav:
 
En Håndsrækning

Hvad er En Håndsrækning?
En Håndsrækning er et femårigt partnerskab mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen. Egmont Fonden har i perioden afsat i alt fem millioner kroner til stipendier til udsatte unges ophold på efterskoler. Familier med indkomster under 240.000 kroner årligt kan søge om 20.000 kroner i tilskud til egenbetalingen. Efterskoleforeningen administrerer ordningen.

Hvem kan søge?
Familier bosiddende i Danmark med en husstandsindkomst under 240.000 kr. årligt kan søge. For skoleåret 2021/22 er det husstandens indkomst for 2019, vi kigger på. Indkomstgrundlaget er den personlige indkomst efter AM-bidrag.

Det er desuden et krav, at den unge kan dokumentere særlige udfordringer enten socialt eller læringsfagligt. Dokumentationen kan fx være en udtalelse fra familievejleder, lærer eller lignende. Dokumentationen skal vedhæftes ansøgningen.

Familien skal også have søgt kommunen om økonomisk støtte til efterskoleopholdet. Det gør I ved at kontakte en sagsbehandler i kommunens børn- og ungeforvaltning. Det er dog ikke en forudsætning for at søge stipendiet, at kommunen bidrager til opholdet. I må altså gerne søge om En Håndsrækning, selv om kommunen siger nej.

Det er ikke en forudsætning for at søge, at man er optaget på en efterskole.

Ansøgning
Der vil være åbnet for ansøgning til skoleåret 2021/22 i perioden 15. marts til 12. april 2021. Link til ansøgningsskema vil blive lagt her på hjemmesiden. 

Hvis du ønsker at få besked, når vi åbner for ansøgningen kan du registrere dig her.

Hvad kan pengene bruges til?
Stipendiet kan alene anvendes til at nedsætte egenbetalingen for efterskoleopholdet. Det kan ikke bruges til køb af udstyr eller lommepenge. Stipendiet udbetales til efterskolen i to årlige rater.

Stipendier fra Beildorffs Legat fra 2018 til 2020
Efterskoleforeningen har i 2018 også indgået samarbejde med Elisabeth og Aage Beildorffs Legat, som er en almennyttig fond, der støtter vanskeligt stillede unge i deres videre uddannelse.

Over tre skoleår fra 2018/19 frem til 2020/21 stiller fonden i alt 1,1 mio.kr. til rådighed til stipendier af 20.000 kr. pr. skoleår til at nedsætte egenbetalingen for efterskoleophold. Stipendiet udbetales og administreres på samme vilkår som stipendier under En Håndsrækning.

Man er automatisk med i ansøgningen om stipendie under Beildorffs Legat, når man indgiver ansøgning om En Håndsrækning under Egmont Fonden. Man skal altså ikke søge to gange.

Modtagere, som bevilges stipendium fra Beildorffs Legat, oplyses om dette ved bevillingen. Nuværende elever på Det Kgl. Vajsenhus skole og Havregården har fortrinsret til Beildorffs Legat. Efterskoleforeningen udvælger de resterende modtagere efter de samme kriterier, som gælder for En Håndsrækning.

 

Stipendieordning for flygtninge- og indvandrere samt herboende grønlandske unge

Stipendieordningen er en tilskudsordning til efterskoleophold for ubemidlede flygtninge- og indvandrerunge samt økonomisk trængte grønlandske unge.

Målgruppen er flygtninge, indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande samt herboende grønlandske unge, som er berettigede til maksimal elevstøtte.

Stipendierne kan søges af de unge og forældrene via deres UU-vejleder. I ansøgningen skal der bl.a. foreligge en udtalelse fra UU-vejlederen vedrørende behovet for et efterskoleophold, for undervisning i dansk som andetsprog og for evt. tilknytning af mentor (for flygtninge og indvandrere).

De modtagende efterskoler skal her være opmærksomme på, at de er forpligtede på at imødekomme elevernes beskrevne behov i forhold til undervisning i dansk som andetsprog og mentor.

Læs mere om betingelser for modtagelse af stipendier her.

Der er pt ikke flere stipendier til rådighed til skoleåret 2020-2021, men ventelisten er kort, så send en mail med elevens navn til hs@efterskolerne.dk. Så kontakter jeg jer, hvis der skulle komme et afbud.

Ansøgningsskemaet for skoleåret 2020-21 finder du her.

Det forventes at vi åbner op for ansøgninger til skoleåret 2021-22 i løbet af oktober 2020.

Har du spørgsmål vedrørende stipendieordningen, kontakt venligst Hanne Skøtt på direkte telefon 33 17 95 86 eller mail hs@efterskolerne.dk.

Sydslesvigske elever

Ved "sydslesvigere" forstås unge, som har bopæl i Sydslesvig, og som har gået i en dansk skole syd for grænsen under Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

Følgende sydslesvigske elever er berettiget til dansk statslig elevstøtte:

1) Elever med dansk statsborgerskab.

2) Elever med tysk statsborgerskab, hvor mindst den ene af forældrene har eller har haft dansk statsborgerskab (kun grundstøtten, som svarer til mindste ugentligt støttebeløb).

3) Elever med tysk statsborgerskab, hvis forældre har tysk statsborgerskab, og den ene eller begge forældre arbejder i Danmark

Sydslesvigske elever med tysk statsborgerskab, som har opfyldt deres ni års skolepligt i en dansk mindretalsskole i Tyskland, kan søge støtte fra Dansk Skoleforening for Sydslesvig til et efterskoleophold. Der gives kun støtte til ét års efterskoleophold. Har eleven ikke opfyldt skolepligten, skal der søges om dispensation ved Undervisningsministeriet i Kiel.

Skoleforeningen yder økonomisk støtte efter samme regler og samme beløbsstørrelse som den danske stat, inkl. søskenderabat. Der skal søges om støtte inden 1. april før det skoleår, hvor eleven ønsker at gå på efterskole.

Skema til ansøgning om støtte samt dispensationsansøgningsskema findes her.

Legater for sydslesvigske elever
Både Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Grænseforeningen og Sønderjysk Skoleforening administrerer legater, der kan støtte unge sydslesvigeres skoleophold i Danmark. Bemærk at ansøgningsfristerne ligger i foråret før det skoleår, eleven skal på efterskole. Find dem her

 

Kommunal støtte til efterskole

Der ydes kun i ganske særlige tilfælde kommunal støtte. Der er fire forskellige muligheder for, at en kommune kan yde støtte til egenbetalingen:

1) Folkeskolelovens § 20 og 22. Denne paragraf kan bruges til at finde det rette skoletilbud til en elev, også uden for kommunen.

2) Lov om socialservice § 52 a. Kommunen kan yde støtte til egenbetalingen, hvis eleven har særligt behov for støtte. Det er ikke nok, at familien har en meget lav indkomst.

3) Lov om social service § 52 stk. 3 nr. 6 og/eller 9. Gives som regel i kombination med støtte efter § 52 a. Her kan kommunen enten yde støtte til fast kontaktperson (nr. 6), socialpædagogisk støtte (personlig støtte, herunder træning og rådgivning) (nr. 9).

4) Det er også ifølge § 52 stk. 3 men nr. 7, at kommunen kan vælge at anbringe den unge. Det kræver, at skolen er godkendt som opholdssted i medfør af lov om social service § 66. 

 

Legater
På legatbogens hjemmeside er der flere fonde, der giver støtte til efterskoleophold. Du finder legatbogen her.