Det er muligt i særlige tilfælde at optage elever over 18 år på en efterskole. Her kan du læse om de forhold, man i den forbindelse skal være opmærksom på.

Kræver anbefaling fra PPR eller UU
Elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, kan optages som tilskudsudløsende elever, hvis opholdet er anbefalet i en skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning eller ungdommens uddannelsesvejledning i elevens tidligere skolekommune. Det fremgår af § 9 i tilskudsbekendtgørelsen. Hvis opholdet er anbefalet af PPR eller UU kan eleven over 18 år også modtage elevstøtte.

Den skriftlige anbefaling fra pædagogisk-psykologisk rådgivning/UU opbevares på skolen som dokumentation over for revisor, når der skal indberettes årselevtal.

Skattepligt for elever over 18 år

Elever, der fylder 18 år i løbet af kurset, fortsætter med uændret støtte. Støtten bliver dog indkomstskattepligtig fra den dag, eleven fylder 18 år. Det gælder både statslig elevstøtte, individuel supplerende elevstøtte samt stipendie til flygtninge- og indvandrere.

Skattepligten fremgår af et cirkulære fra 1991 link

Støtten indberettes til SKAT som B-indkomst og er ikke AM-bidragspligtig. Skolen skal desuden oplyse eleven om skattepligten af støtten jf. § 7 i elevstøtte-bekendtgørelsen og § 37, stk. 2 i efterskoleloven.

OBS: Elever, der modtager førtidspension, er undtaget fra skattepligt af statslig elevstøtte og individuel supplerende elevstøtte. Det fremgår af samme cirkulære samt ligningslovens § 7, nr. 23.

Beregning af elevstøtte på baggrund af elevens eget indkomstgrundlag
Når en elev fylder 19 år, beregnes den statslige elevstøtte med udgangspunkt i elevens eget indkomstgrundlag fremfor forældrenes. Det er - ligesom når der beregnes på baggrund af forældreindkomst - indkomstgrundlaget i det andet kalenderår forud for det kalenderår, hvor støtteperioden begynder, der er udgangspunkt for beregningen.

Der kan først beregnes støtte med udgangspunkt i elevens eget indkomstgrundlag fra og med den første kursusuge (i henhold til skolens kursusplan) i måneden efter at eleven er fyldt 19 år.

Det betyder, at der på indberetningsskemaet skal oplyses såvel forældres som elevens CPR-numre, hvis en elev fylder 19 år efter 1. august. Er eleven fyldt 19 år inden 1. august er det alene elevens indkomstgrundlag, der bestemmer den statslige elevstøtte og i disse tilfælde kan man nøjes med at oplyse elevens CPR-nummer.

Betalingsloven
Hvis eleven modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse er eleven omfattet af reglerne i betalingsloven. Betalingsloven betyder, at kommunen skal betale for tilskud, som efterskolen/eleven ellers ville have fået fra staten (Undervisningsministeriet). Det gælder bl.a. statslig elevstøtte, driftstakst og bygningstakst, der i stedet skal opkræves i elevens hjemkommune. Du kan læse mere om reglerne i betalingsloven her.

Ingen SU på efterskole

Der kan ikke søges SU til efterskoleophold uanset elevens alder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

her.