Efterskoleforeningen indgik i 2001 sammen med andre frie skoleforeninger et samarbejde med Willis I/S, der fungerer som forsikringsmæglere. Efterskoleforeningen anbefaler derfor, at skolerne benytter sig af Willis’ rådgivning om forsikringer.

Skolen bør sørge for jævnligt at sikre sig, at der er tegnet de relevante forsikringer. Nogle er lovpligtige andre er frivillige. Relevante forsikringer for en efterskole kan være bygningsforsikring, erhvervsforsikring (bl.a. løsøre, driftstab og retshjælp), erhvervsansvarsforsikring (ansatte ansvar i forbindelse med skoledrift), tjenesterejseforsikring for ansatte, rejseforsikring for elever, arbejdsskadeforsikring, kollektivulykkesforsikring for elever, ledelses- og bestyrelsesansvarsforsikring, motorkøretøjsforsikring og EDB-kaskoforsikring.
Bestyrelsesansvarsforsikring
Det fremgår af dansk retspraksis, at medlemmer af bestyrelsen og ledelsen i foreninger og selvejende institutioner – herunder private skoler – kan blive personligt erstatningsansvarlig for tab, som nogen lider, som følge af forhold der kan bebrejdes ledelsen eller bestyrelsen. Skolerne har mulighed for at tilslutte sig en indgået aftale med forsikringsselskabet Nassau om en kollektiv ansvarsforsikring.
Elevers egen familieforsikring (ansvar og indbo)
Elevers ikke-forsætlige skader på skolens bygninger og løsøre vil normalt være dækket af familiens egen forsikring. Dette gælder dog ikke skader på elevens værelse.

Brand og tyveri af elevens eget tøj og medbragte ting vil også normalt være dækket af familiens forsikring, og skolen bærer ikke risikoen for dette.

Det anbefales, at skolen opfordrer forældrene til at have en familieforsikring, en ulykkesforsikring for eleven og en rejseforsikring omfattende eleven. De to sidste navnlig i de tilfælde, hvor skolen ikke har tegnet sådanne forsikringer.

For nærmere oversigt over forsikringstyper henvises til Willis oversigt

Henvendelse til Willis om forsikringer kan rettes til Kurt Henriksen, tlf.: 8813 9482
Elevers kollektive ulykkesforsikring
Ikke alle danske børn og unge er omfattet af en af familien tegnet ulykkesforsikring. Det anbefales derfor, at skolen tegner en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker mens eleverne opholder sig på skolen. Dækningen berører invaliditet med varigt mén, død, tandskade samt brilleskader.
Gruppelivsforsikring i Forenede Gruppeliv
De fleste efterskoler har tegnet gruppelivsforsikring for skolens TAP’ere i Forenede Gruppeliv via Willis Towers Watson. Aftalen omfatter kun TAP´ere og omfatter dødsfaldsdækning samt kritisk sygdom.

Den enkelte skole skal huske løbende at orientere Willis Towers Watson, når teknisk administrativt personale til- eller fratræder, således at det er de rigtige personer, der er omfattet af gruppelivsforsikringen. Holder en medarbejder orlov, vil denne fortsat være omfattet af ordningen, hvis indbetalingerne fortsættes. Hvis der ikke indbetales, vil medarbejderen ikke være omfattet af forsikringen i orlovsperioden.

Der skal ikke afgives helbredsoplysninger ved indtrædelse i Forenede Gruppeliv, dog skal der oplyses navn på medarbejderen, cpr.nr. og skolens navn til Willis Towers Watson.

Løntabsforsikring for skoleledere
Mæglerfirmaet Willis har nu indgået aftale med forsikringsselskabet Nassau, som gør det muligt for den enkelte skole at forsikre forstanderen mod løntab i forbindelse med at en skole måtte gå konkurs eller i betalingsstandsning.

Forsikringen tegnes som en tillægsforsikring til bestyrelses- og ansvarsforsikringen i Nassau og forudsætter derfor, at skolen allerede har tegnet eller tegner en sådan forsikring.

Muligheden for at tegne løntabsforsikringen er dog betinget af, at mindst 40 efterskoler, højskoler, friskoler og hus- og håndarbejdsskoler tilslutter sig ordningen.

Tillægspræmien for løntabsdækningen vil udgøre 1.750 kr./år. (2009)

Øvrige medarbejdere på skolen er sikret mod løntab ved konkurs og betalingsstandsning via Lønmodtagernes Garantifond.
For nærmere oplysning kontakt Willis, Kurt Henriksen på tlf. 8813 9482.
Statens forsikring
Statens forsikring dækker, hvis elever selv kommer til skade eller forvolder skade når de er i brobygning i 9. og 10. klasse, på virksomhedsbesøg i  ex. forbindelse med faget uddannelse og job i 9. klasse, introkurser i 8. klasse mv.
Oversigt over alle områder de er dækket.

Hvis uheldet er ude!
Det er efterskolen der skal anmelde skaden digitalt.
Vejledning og anmeldelse
Studierejser
Den offentlige rejsesygesikring, som vi kender som det gule sundhedskort, afskaffes med aftalen om finansloven for 2014. Det betyder, at man ikke længere kan bruge det gule sundhedskort ved rejser uden for Danmark.

Alle efterskolens elever og lærere, som fremover deltager i rejser til udlandet skal derfor have et blåt EU-sundhedskort. Efterskoleforeningen opfordrer desuden skolerne til at sørge for tilstrækkelig privat rejseforsikring for ALLE elever. Elevens familie kan have tegnet en privat rejseforsikring, som dækker hjemtransport, men bemærk at rejseforsikringer kan have forskelle i dækninger og ikke nødvendigvis omfatter elevens rejse.

Det blå sundhedskort dækker i EU-landene, samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Kortet yder en dækning, som svarer til den offentlige dækning i det land, hvor rejsen går til. Dækningen gælder rejser på op til 1 år og gælder både akut opstået sygdom og tilskadekomst samt såkaldt ’behovsbestemt sygehjælp’, dvs. kroniske sygdomme og andre sundhedsydelser som fx tandbehandling og fysioterapi.

Efterskolen skal være opmærksom på, at der i nogle lande er krav om egenbetaling for lægehjælp og sygehusophold, mv. I Danmark betaler vi jo fx selv en del af behandlingen ved tandlæge og fysioterapeut, mv. Der ydes som hovedregel ingen dækning ved behandling hos private læger/sygehuse i udlandet. EU-sygesikringen dækker kun, hvis behandleren er tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i.  

Det er lægen i opholdslandet, som afgør, hvilken behandling, der er nødvendig under opholdet.

Det blå kort dækker IKKE:

- Rejser uden for norden, EU/EØS-lande.

- Udgifter til hjemtransport. Skolen bør derfor overveje, at tegne en privat rejseforsikring, så alle elever er dækket ift. hjemtransport.

- Udgifter til at en voksen (lærer) kan blive hos et barn, som bliver syg/kommer til skade.

Det er forældrenes ansvar at anskaffe det blå EU-sundhedskort. Kortet er gratis og fås ved at ansøge via borger.dk. Det tager normalt 2-3 uger fra man søger, til man får kortet.

Det fremgår ikke af aftalen om finansloven, hvornår ændringen træder i kraft, men SOS international I/S som hidtil har administreret den offentlige rejsesygesikring forventer, at ændringen træder i kraft senest til sommer.

Efterskoleforeningen indgik i 2001 sammen med andre frie skoleforeninger et samarbejde med Willis I/S, der fungerer som forsikringsmæglere. Efterskoleforeningen anbefaler derfor, at skolerne benytter sig af Willis’ rådgivning om forsikringer.

Hvad skal I gøre, hvis uheldet er ude?
Ved henvendelse til læge/sygehus i udlandet, skal man vise det blå EU-sundhedskort.

Hvis en elev har glemt at få det blå sundhedskort med, kan man i nødstilfælde få en erstatningsblanket ved henvendelse til kommunen, som så faxer/scanner blanketten til lægen/sygehuset i udlandet. Det kan ske, at egenbetalingen hos en læge i udlandet er højere, hvis man ikke kan fremvise det blå sundhedskort.

For rejser i norden, dvs. Finland, Norge, Sverige og Island gælder der en særlig konvention om social sikring (Nordisk konvention af 18. august 2003 om social sikring). Konventionen betyder, at merudgifter til hjemtransport i nogle tilfælde er dækket. Det kommer dog altid an på en konkret medicinsk vurdering, og i de tilfælde, hvor det behandlende sygehus ordinerer en særlig hjemtransport, sørger hospitalet for det praktiske. Det offentlige dækker kun udgifter, som kommer ud over skolens oprindelige rejsepris, og udgifter som følge af forsinket hjemrejse er ikke nødvendigvis dækket. Det er derfor stadig en fordel at tegne en privat rejseforsikring for alle elever, som dækker udgifter til hjemtransport, mv.  

Flere oplysninger
Patientombuddet er nationalt kontaktpunkt for behandling i EU/EØS-lande. De yder generel vejledning om retten til tilskud til behandling. På www.patientombuddet.dk findes information om brugen af det blå EU-sundhedskort i specifikke lande.

Willis I/S besvarer spørgsmål om privat rejseforsikring. Se www.willis.dk

Tjenesterejser

Om tjenesterejser skal særligt nævnes, at cirkulære om Tjenesterejseforsikringen, cirk. nr. 9832 af 12.12.2005 gælder for ansatte efter læreroverenskomsten, og læreres deltagelse i studieture/lejrskoler i udlandet med elever hører under disse bestemmelser. Skolen skal derfor tegne en syge- og hjemtransportforsikring, rejseulykkesforsikring og rejsegodsforsikring i overensstemmelse med cirkulærets bestemmelser.

Willis tilbyder denne forsikring via Gouda Rejseforsikring.

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring for anbragte elever
Anbragte elever på efterskoler og frie kostskoler er omfattet af lov om arbejdsskadesikring, dvs. at skolen er forpligtet til at tegne en arbejdsskadeforsikring for disse elever. Forsikringen tegnes gennem skolens vanlige forsikringsselskab på området. For nærmere information, se bekendtgørelse om arbejdsskadesikring her