Et stigende antal elever, også i efterskolen, kommer med behandlingskrævende diagnoser og har brug for receptpligtig medicin. Der er imidlertid også grund til at have fokus på unges medicinforbrug generelt. Efterskoleforeningen anbefaler derfor, at alle skoler udarbejder en politik eller instruks for medicinhåndtering.

Helt grundlæggende, anbefaler vi, at alle skoler registrerer udlevering af medicin til elever, og at der udpeges en ansvarlig for området, fx en trivselskoordinator eller skolemor. Notering af udleveret medicin bør gælde både for receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin. Der er ingen formelle regler om håndtering af håndkøbsmedicin, men Sundhedsstyrelsen har formuleret en skrivelse om medicingivning til børn i skoler og dagtilbud, som fint kan danne udgangspunkt for praksis på området.

Receptpligtig medicin

Skolen bør ved optagelsen få besked om eventuelt behov for receptpligtig medicin. Ved samme lejlighed skal den nøjagtige ansvarsfordeling også aftales med forældrene. Sundhedsstyrelsens anbefaling er, at hvis skolen håndterer receptpligtig medicin til elever, bør medicinen altid opbevares utilgængeligt for uvedkommende. Det kan for nogle medicintyper betyde, at medicinen skal være låst inde og ikke bør opbevares på elevværelset. Det kan også være relevant, at skolen noterer for hver elev, hvornår der er udleveret medicin og af hvem. Forældrene til barnet er ansvarlige for, at instruktion i medicingivning fra den behandlende læge gives videre til personalet. Ofte er den påtrykte information på medicinbeholderen tilstrækkelig. Hvis ikke, kan skolen anmode forældrene om en yderligere skriftlig instruktion fra lægen. Det er vigtigt, at der er helt klare aftaler med forældrene om skolens rolle i forhold til medicingivning.

Hvorvidt eleven selv kan håndtere medicinen, bør komme an på en konkret vurdering af diagnosens art, konsekvenser af et eventuelt utilsigtet misbrug, mv. For eksempel er det oftest mest hensigtsmæssigt, at elever med astma, selv har en astmaspray på sig.

Håndkøbsmedicin

Skolens personale er i udgangspunktet ikke sundhedsuddannet, og der bør altid udvises største forsigtighed i vurderingen af sygdomstegn og symptomer. Skolen optræder så at sige i forældres sted ved vurdering af lettere sygdomstegn og behandling med håndkøbsmedicin. Skolen bør altid notere hvem, der har fået hvilken type medicin, dosis og tidspunkt, samt hvilken lærer, der har udleveret medicinen. Det kan fx gøres på et ark, som opbevares i medicinskabet eller elektronisk. Eleverne bør ikke opbevare håndkøbsmedicin på værelset, hvis der kan være risiko for overdosering eller misbrug.

Mere viden

Sundhedsstyrelsens skrivelse om medicingivning kan ses her

Skolesammenslutningen Ligeværd arrangerer kurser i medicinhåndtering hvert år. Kurserne omfatter bl.a. emner som udformning af politik på området, hvordan man opdager misbrug, unges selvmedicinering, mv. Se mere på www.ligevaerd.dk

Hvis jeres skole har erfaringer med medicingivning eller gode eksempler på praksis, som andre skoler kan lære af, kontakt venligst konsulent Mette Hjort-Madsen mhm@efterskoleforeningen.dk