Personer, der ikke antages med henblik på varig beskæftigelse, men som vikarer i forbindelse med sygdom, andet fravær og lign. eller anden midlertidig beskæftigelse af under 3 måneders varighed ansættes som timelønnede. Disse personer skal ikke have pension.

Normalt skal læreren senest på det tidspunkt, hvor denne har undervist i fast skema i 3 måneder overgå til månedsløn og får så indbetalt pensionsbidrag af månedslønnen.

Dog kan lærere også ansættes på timeløn til mere end 3 måneders beskæftigelse på efterskoler, hvis det årlige timetal ikke overstiger 320 timer. Maksimum timetallet nedsættes forholdsmæssigt, hvis ansættelsesperioden er kortere end 1 år, dvs. er ansættelsen fx kun 6 måneder, er maksimum 160 timer. Personalestyrelsen har meddelt, at denne type timelønnede lærere skal have pension efter reglerne i fællesoverenskomstens § 7. Heraf fremgår, at der skal indbetales pensionsbidrag, når ansættelsen har varet i 6 måneder, men med tilbagevirkende kraft fra ansættelsestidspunktet. Dette betyder, at en timelønnet lærer, der er ansat 6 måneder eller derover, skal have pensionsbidrag indbetalt for hele ansættelsesperioden. Fratræder læreren derimod efter mindre end 6 måneder, skal der slet ikke indbetales pensionsbidrag.

Reglerne i skemaform:

 

Timeløn/månedsløn

Pension

Vikar uden fast skema

Timeløn

Nej

Midlertidig ansættelse i fast skema under 3 måneder uanset timetal

Timeløn

Nej

Ansættelse i fast skema over 3 måneder og over 320 timer årligt (nedsættes forholdsmæssigt, hvis ansat under 1 år)

Månedsløn

Ja

Ansættelse i fast skema under 6 måneder og under 320 timer årligt (dvs. maks. 160 timer på 6 måneder)

Timeløn

Nej

Ansættelse i fast skema over 6 måneder og under 320 timer årligt

Timeløn

Ja, efter 6 måneder med tilbagevirkende kraft fra starttidspunktet