Det er muligt at gå i 9. og 10. klasse to gange.

To gange i 9. klasse (med driftstakst 1)
Undervisning på 9. klassetrin i to år skal være til elevens bedste. Beslutningen træffes af skolens forstander efter samråd med og samtykke fra elevens forældre, og beslutningen skal træffes på baggrund af en pædagogisk vurdering af elevens undervisningsbehov, som er understøttet af en vurdering eller indstilling fra en faglig tredjepart, f.eks. PPR. Elevens eventuelle egne synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed.

Det bemærkes, at tilskud ikke ydes til, at en elev gives undervisning på 9. klassetrin i to år, hvis dette begrundes med, at eleven er fagligt bagud i sin klasse, eller at undervisning gives som erstatning for, at en elev ikke har fået specialundervisning i tide.

Ved vurderingen af, om en elev tilskudsmæssigt kan gives undervisning på 9. klassetrin i to år, kan det inddrages, om eleven har haft et betydeligt fravær af mindst to måneders varighed på grund af alvorlig sygdom, dødsfald i den nærmeste familie eller lignende, og om den som følge heraf manglende undervisning ikke har kunnet forventes givet efterfølgende.

Tilskud og dokumentation
Af hensyn til dokumentation for tilskudsbetingelsernes opfyldelse anbefaler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skriftlighed omkring processen i form af:

  • en skriftlig, pædagogisk begrundet indstilling fra forstanderen,
  • et skriftligt samtykke fra forældrene, og
  • en skriftlig vurdering eller indstilling fra en faglig tredjepart.
Orientering om tilskud til undervisning på 9. klassetrin i to år på efterskoler fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, december 2011. Link 

To gange i 10. klasse
Hvis en elevs forældre og vejleder vurderer, at eleven efter afsluttet 10. klasse endnu ikke er parat til uddannelse, men vil have udbytte af endnu et 10. klasses forløb, er dette muligt. Der udarbejdes en revideret uddannelsesplan, hvor dette fremgår.
Jf. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse.
Efterskolen får tilskud fra staten til disse elever, hvis betingelserne for at gå på efterskole i øvrigt er opfyldt.

Der udfærdiges et prøvebevis for 10. klasse begge gange, dog er det de sidste karakterer/sidste prøvebevis, der skal vedlægges/bruges, hvis der efterfølgende søges en ungdomsuddannelse

Kommuner kan ikke nægte en elev at gå to år i 10. klasse
Det viser sig, at der er kommuner, som fortæller elever og forældre, at det ikke kan lade sig gøre at gå to år i 10. klasse selv om familien dækker alle udgifter. De begrunder det med, at kommunen kun yder  lovpligtig refusion til staten for ét 10. klasses forløb pr. elev.

Det kan kommunen ikke, da der ifølge kapitel 9, § 41 i lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr 785 af 15/06/2015, står flg.: Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen, jf. § 40, betaler bidrag til staten for elever, der den 5. september i kalenderåret før bidragsopkrævningen er under 18 år og som elev på en efterskole opfylder betingelserne for at få statslig elevstøtte, jf. § 30, stk. 1, og som elev på en fri fagskole ville opfylde de samme elevstøttebetingelser. Bidrag efter 1. pkt. betales ikke for elever under uddannelse efter § 1, stk. 3, 4. pkt., eller for elever under erhvervsgrunduddannelse, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og kombineret ungdomsuddannelse. Bidraget fastsættes på de årlige finanslove.

En kommune prøvede bestemmelsen af i skoleåret 2011/12 ved Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som i maj 2012 fastholdte, ”at elever på efterskoler, er omfattet af den kommunale bidragspligt til staten, såfremt staten yder taxametertilskud til skolen for den pågældende elev, og den pågældende elev opfylder kravene i § 41, stk. 1, i lov om frie kostskoler.”

Læs hele brevet fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vedr. afgørelsen, maj 2012. Link 

Det er vigtigt at understrege, at bevilling af støtte til egenbetalingen for efterskoleophold ikke er omfattet af disse bestemmelser. Det er altid op til kommunalbestyrelsen at beslutte hvornår og i hvilket omfang, en kommune yder støtte til egenbetalingen for efterskoleophold.