Det er almindeligt på efterskoler, at elever deltager i rengøring, køkkenarbejde og pedelarbejde.

Efter min bedste overbevisning er det muligt at deltage heri på 2 væsens- forskellige måder:

1.Undervisning eller samvær - såfremt aktiviteten er beskrevet i skolens indholdsplan, som undervisning, planlagt pædagogisk samvær eller blot samvær med hvad heraf kræves af pædagogiske termer omkring planlægning, gennemførelse og efterbehandling, at det er lærere (personale aflønnet som lærere), der forestår forløbet og dermed foretager både den generelle vurdering (alder, klassetrin) og den konkrete vurdering (udvikling, erfaring, evner) af hvad eleven med rimelighed kan sættes til.

2. Arbejde - såfremt aktiviteten ifølge ovenstående ikke kan henføres under skolens undervisning, vil Arbejdstilsynet formentlig betragte det som arbejde med de skærpede regler for unges arbejde, som kan læses af Arbejdsmiljølovgivningen.

Som det vil fremgå herunder er det stor betydning, om en praktisk aktivitet henføres under det ene eller det andet område.

Hvor finder vi så retningslinierne for de 2 regelsæt?
Undervisning:
Her bruges kun betegnelsen undervisning, da Arbejdstilsynet ikke opererer med et begreb som samvær.

Arbejdstilsynet har på dette område udarbejdet følgende:

AT-meddelelse 4.01.6 (februar 1998) Arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik.

AT-meddelelse 4.01.7 (september 1998) Elevers anvendelse af stoffer og materialer i grundskolen.

”Når klokken ringer – branchevejledning til grundskolen og det almene gymnasium (STX)”). link

Arbejde:
AT-vejledning E.0.1 (marts 2007) Undervisningspligtige unges arbejde

AT-vejledning E.0.2 (marts 2007) Ikke undervisningspligtige unges arbejde

Fra de seneste 2 AT-vejledninger om unges arbejde fremgår det at:

Den unge er omfattet af bekendtgørelse om unges arbejde, når der udføres ar­bejde for en arbejdsgiver. Om dette er tilfældet, er en konkret vurdering.

Når det skal vurderes, om der er tale om arbejde for en arbejdsgiver, er det bl.a. væsentligt,

· om den unge udfører arbejde, der kan sidestilles med eller har overvejen­de lighed med det arbejde, ansatte udfører

· om den unge har pligt til at stille sin personlige arbejdskraft til rådighed

· om den unge er undergivet instruktionsbeføjelse og kontrol

· om der stilles arbejdsrum og andre nødvendige hjælpemidler til rådighed.

Alle fire kriterier behøver ikke at være opfyldt, for at der er tale om arbejde for en arbejdsgiver.

For undervisningspligtige elever gælder (Unge E.0.1):

Unge, som er 13-­14 år, eller som stadig er omfattet af undervisningspligten, må udelukkende beskæftiges med lettere arbejde:

· Lettere arbejde inden for landbrug, gartneri, rideskoler med fodring, udmu­gning, pasning af mindre husdyr samt heste, lugning, bær­og frugtpluk­ning, plantning, grøntsagsopsamling samt lignende opgaver

· Lettere arbejde med modtagelse, sortering, optælling, prismærkning samt pakning af varer og emballage i butikker, supermarkeder og varehuse

· Lettere ekspedition i mindre forretninger, såsom kiosker, bagerbutikker og grøntforretninger

· Lettere rengøring, oprydning og borddækning

· Lettere manuel montering, dog ikke lodning og svejsning

· Lettere malearbejde, dog ikke sprøjtemaling

· Lettere manuelt arbejde, såsom ilægning i poser, kuverter og æsker, kontrol og pudsning af færdige produkter samt håndtering af rent vasketøj

· Lettere budtjeneste, herunder internt piccoloarbejde, og udbringning af avi­ser og reklamer samt salg af aviser o.l.

· Lettere arbejde med bogopsætning på biblioteker

· Lettere arbejde med desinfektion af koyvere o.l. med desinfektionsmidler og andre midler, der er godkendt til dette formål af Fødevarestyrelsen. Mid­lerne må ikke være faremærkede eller indeholde organiske opløsningsmid­ler.

Lettere arbejde kan fx være:
Lejlighedsvis udmugning af enkelte hestebokse
Modtagelse og sortering af tomme flasker.


Underretningspligt:
Endvidere skal arbejdsgivere, der beskæftiger unge, der er under 15 år eller undervisningspligtige underrette den unges forældre eller værge om beskæftigelsen.

Arbejdspladsvurdering:
Det er endvidere et krav, at hvis unge under 18 år beskæftiges i en virksomhed, skal de risici, de unge kan komme ud for beskrives særskilt i skolens arbejdspladsvurdering.

Forsikring:
Som en konsekvens af disse regler vil det også være naturligt, om et antal årsværk vedr. disse elever tælles med ved indberetningen til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, således at der også er dækning for eventuelle skader i denne sammenhæng.

20.8.2007
Jørgen Lycke
Økonomisk konsulent