Forsøgs- og udviklingspuljen

Her søger man tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, der er nytænkende og ideudviklende for efterskolerne, og som afprøves lokalt på en eller flere efterskoler. 

Der kan f.eks. søges tilskud til aflønning af lærere og ledere, der skal deltage i et udviklingsprojekt, ekstern konsulentbistand, udarbejdelse af oplysningsmateriale til andre skoler, afholdelse af afsluttende konference mm.

For at søge tilskud skal man lave en projektansøgning, hvor man redegør for projektet, der kan strække sig over et skoleår - eller eventuelt flere skoleår ved større projekter. Et uafhængigt bevillingsnævn på tre personer tager stilling til ansøgningen. 

Vi ser gerne ansøgninger, hvor flere efterskoler er gået sammen om et projekt, men der kan også bevilges tilskud til én skole. De seneste år har vi givet tilskud til projekter, der f.eks. beskæftiger sig med trivsel, digital dannelse, erhvervsorienterede overgange og 9. klasse. Det er altid en god ide at kontakte Efterskoleforeningen og vende sin idé, inden man sender den endelige ansøgning. 

Ansøgningsfrist
Der var ansøgningsfrist onsdag d. 24. april 2019 for projekter for skoleåret 2019/20. Hvis der er flere midler i puljen efter forårets ansøgningsrunde, vil der være en 2. ansøgningsrunde med frist d. 22. oktober 2019. 

Vejledning til forsøgs- og udviklingspuljen
Ansøgningsskema til forsøgs- og udviklingspuljen
Budgetskabelon til forsøgs- og udviklingspuljen

For mere information:
Sine Eggert, se@efterskoleforeningen.dk, 33 17 97 68

Se tidligere støttede projekter her
2017-2018
Efterskoleforeningen: Stå mål med i idræt
I dette projekt er der blevet arbejdet med at udvikle et idékatalog til skolerne omkring deres idrætsundervisning og kravet om at stå mål med folkeskolens idrætsundervisning, herunder den nye idrætsprøve. Mange efterskoler arbejder anderledes med faget idræt end folkeskolen – deraf behovet. Det Nationale Videncenter for Kost, motion og sundhed (Kosmos) har haft ansvaret for projektet – og har bl.a. lavet kvalitative interviews på en række skoler. Der er udgivet en rapport om projektet. Find den her
På Kosmos’ hjemmeside kan du finde materiale med inspiration til idrætsundervisningen målrettet til efterskolerne. 
Støtte: 99.940 kr. 

Flakkebjerg Efterskole: Den professionelle dialog om sårbare elever
Med faglig bistand fra Bråby Konsulenterne har Flakkebjerg Efterskole udviklet en professionel ramme og sprog for skolens arbejde med sårbare elever (f.eks. angst, selvskade, lavt selvværd m.v.). Skolen har afholdt faglige dage, hvor de er introduceret for forskellige teoretiske tilgange til arbejdet med sårbare unge, og dernæst udviklet konceptet i samarbejde med konsulenterne. Projektet blev afsluttet med en stor temadag for andre efterskoler samt udgivelse af denne vejledning med konkrete bud på, hvordan man kan arbejde med dialogen om og med sårbare elever.
Støtte: 140.882 kr

Galtrup Musik- og Idrætsefterskole: Mentorpakken
Efterskolen har en del sårbare elever med forskellige sociale udfordringer, der har støttetimer bevilget fra kommunen. Skolen har i deres udviklingsprojekt arbejdet med en kvalificering af brugen af disse støttetimer, der anvendes til mentorstøtte for eleverne. Der er arbejdet med forskellige sociale gruppe-tiltag for eleverne. Et andet fokus har været samarbejdet mellem elevernes mentorer og skolens øvrige personale, herunder særligt kontaktlærerne. Skolen har lavet denne evaluering, der beskriver deres arbejde med mentorerne.
Støtte: 41.120 kr. 

Ågård Efterskole: Digital dannelse i efterskolen
Udviklingsprojektet har set på, hvordan de digitale medier ændrer betingelserne for samvær og kommunikation i undervisning og samvær på efterskolerne. Eleverne er blevet inddraget i arbejdet med at se på den digitale dannelse. Der er afsluttet med konference samt inspirationshæfte
Støtte: 73.300 kr. 

Hellebjerg Idrætsefterskole: Partnerskab mellem Hellebjerg Idrætsefterskole og lokalsamfundet med fokus på idræt og fysisk aktivitet
Hellebjerg Idrætsefterskole har arbejdet med at skabe bånd mellem efterskolen og lokalsamfundet. De har oprettet et nyt fag ”Hellebjerg Event”, hvor eleverne har engageret sig i f.eks. motionsdag for folkeskolen, idrætsdag for folkeskolen, hjælpetræning i badmintonklubben, motion på et plejehjem m.v. Eleverne er blevet bedre til at arbejde innovativt og deres motivation for læring er øget. Skolen har afsluttet med denne rapport
Støtte: 108.760 kr. 

Kragelund Efterskole: Når ordblinde efterskoleelever underviser andre ordblinde og deres lærere
I dette projekt er der blevet eksperimenteret med ”ung til ung”-metoder, hvor ordblinde elever fra Kragelund Efterskole har undervist andre ordblinde elever fra folkeskoler og efterskoler. Både om brugen af tekniske hjælpemidler og generelt om at være ordblind. Lærerne på skolerne er blevet inddraget, så de har fået større viden om området. Skolen har udgivet en rapport og har kontakt til flere skoler, der ønsker at få besøg af de ordblinde elever. Læs mere her
Støtte: 49.476 kr. 

Magleby Efterskole: Den selv- og lokalforsynende efterskole
Skolen har arbejdet med at gøre skolen selv- og lokalforsynende. Det er gjort i et tæt samarbejde med lokale aktører (virksomheder og uddannelsesinstitutioner) inden for jordbrug, skovbrug og fiskeri. Formålet har været at inddrage eleverne i processen for at skabe en åben skole og med henblik på at lave erhvervsorienterede overgange mod erhvervsuddannelserne. Skolen er en ordblindefterskole, og mange elever er i målgruppen for EUD. Skolen har udgivet denne rapport
Udbetalt: 100.000 kr. 

Ollerup Efterskole: Ungedag om demokrati
Ollerup Efterskole udvikler sammen med fire andre efterskoler fra området en ungedag, hvor eleverne fra skolerne skal skabe en ungedag i forbindelse med den demokratifestival, som gennem flere år har været afholdt i Ollerup på Grundlovsdag. Der er tale om et to-årigt projekt, hvis primære aktiviteter ligger i det kommende skoleår. Derfor er der endnu ikke afholdt en ungedag – midlerne er brugt til projektledelse i den indledende fase. Læs mere om Ungedagen her 
Udbetalt: 11.073 kr. 

Efterskoleforeningen: Social Fitness – bliv stærke sammen
Flere og flere unge oplever psykisk mistrivsel – og tendensen slår også igennem blandt efterskoleelever. Samtidig ved man fra forskningen, at sociale relationer er afgørende for følelse af velvære. Med dette afsæt, er der i dette pilotprojekt – der laves i samarbejde med Maryfonden og Just Human – arbejdet med efterskolernes relations-arbejde. Udviklingsprojektet fortsætter i de kommende skoleår og er således ikke endeligt afsluttet. Kontakt Lis Brok-Jørgensen på lbj@efterskoleforeningen.dk tlf.: 33 17 97 64 for yderligere information. 
Udbetalt: 84.519 kr
2016-2017
Halvorsminde Efterskole i samarbejde med Faxehus Efterskole, Ladelund Efterskole og Lystruphave Efterskole: Fra OSO til IBO - nytænkning af OSO i 10.kl.
Dette projekt har haft til formål at nytænke den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse ved at koble innovation, brobygning og uddannelsesvejledning for at give elever nye indsigter i forhold til elevernes uddannelsesvalg og (livs)karrierelæring. De fire deltagende skoler har i samarbejde med projektleder Karin Skjødt udviklet en ny opgave, Innovations-Brobygnings-Opgaven (IBO), der lever op til de gældende regler for OSO’en.
Til projektet er der udarbejdet et grundigt undervisningskompendie ”IBO Modellen” der indeholder pædagogiske og didaktiske overvejelser, praktiske øvelser og forslag til forløb Undervisningskompendiet og evalueringen fra UCN kan hentes her 
Støtte: 450.000 kr.

Hellebjerg Idrætsefterskole: Efterskolens muligheder i forhold til idræt, leg og bevægelse i den åbne skole

På Hellebjerg Idrætsefterskole modtager en del af eleverne undervisning i Lederspiren, som er en DGI-grunduddannelse i idræt for unge mellem 13 og 17 år. I dette projekt har Hellebjerg Idrætsefterskole samarbejdet med den lokale folkeskole i Juelsminde om undervisningsforløb, hvor efterskoleeleverne som en del af deres lederuddannelse har haft til opgave at planlægge og varetage idrætsundervisning for eleverne på folkeskolen. Projektet har haft til formål at styrke efterskoleelevernes formidlingskompetencer, give dem bedre forståelse for frivilligt arbejde samt at øge deres foreningsengagement. Projektet er evalueret af FIIBL på Syddansk Universitet. Projektet er beskrevet i denne rapport
Støtte: 263.354 kr. 

Efterskoleforeningen: Muligheder for karrierelæring - eksperimenterende brobygning og brobygningsrelaterede aktiviteter på efterskolerne
I projektet har 11 efterskoler eksperimenteret med form og indhold i brobygningsforløb enten på den obligatoriske brobygning i 10. klasse eller på brobygningsrelaterede aktiviteter, f.eks. oprettelse af linjer, der sigter mod en erhvervsuddannelse. Skolerne har udviklet forløbene i samarbejde med lokale ungdomsuddannelser. Resultaterne viser overordnet, at det giver mere mening for eleverne, når brobygningsforløbet er integreret i efterskolens undervisning, ligesom de unge får et bedre grundlag, når de skal vælge uddannelse. Der er i projektet udarbejdet et inspirationshæfte, så andre efterskoler kan bygge videre på de 11 skolers erfaringer i deres arbejde med udvikling af brobygning. Hæftet er sendt til alle skoler og kan hentes her
Støtte: 97.500 kr.


Kursuspuljen

Arrangerer en efterskole et kursus eller en temadag for én eller flere skolers ansatte, kan man søge tilskud fra kursuspuljen til de undervisningsrelaterede udgifter som f.eks. lokaleleje og transport og honorar til undervisere og kursusledere. Kun lærere, forstandere og viceforstandere fra efterskoler er tilskudsberettigede. 

Der kan både søges tilskud til kurser, der henvender sig til en åben målgruppe med deltagelse af flere skolers ansatte, og til kurser, der alene tilbydes de ansatte på én efterskole. Der kan bevilges op til 60,00 kr. pr. deltager for hver time med fagligt indhold. Regionerne kan også søge tilskud fra kursuspuljen til deres arrangementer på lige fod med de enkelte skoler.
 
Ansøgningsfrist: 
Tilskud til kurser søges løbende, men der skal så vidt muligt søges tilskud forud for kursets afholdelse.
 

For mere information:

Bente Toft Henriksen, bth@efterskoleforeningen.dk, 33 17 95 87

Se tidligere støttede kurser her

2017-2018
2016-2017

Orlovspuljen

Hvis en lærer eller en leder ønsker at søge orlov for at fordybe sig i et emne med relevans for andre efterskoler, kan den efterskole, hvor læreren eller lederen er ansat, søge tilskud til at få dækket vikarudgifterne i orlovsperioden. Der kan bevilges op til tre måneders orlov. Orlovsprojektet skal afsluttes med formidling i form af en rapport, en hjemmeside eller tilsvarende. Der kan ikke bevilges orlov til formel efter- og videreuddannelse, f.eks. diplom- og masteruddannelser.
 
Ansøgningsfrist: 
Der var ansøgningsfrist onsdag d. 24. april 2019 for projekter for skoleåret 2019/20. Hvis der er flere midler i puljen efter forårets ansøgningsrunde, vil der være en 2. ansøgningsrunde med frist d. 22. oktober 2019.

Ansøgningsskema (med vejledning) til orlovspuljen

For mere information: 
Sine Eggert, se@efterskoleforeningen.dk, 33 17 97 68

Tidligere projekter:


Fakta 

De tre puljer, der administreres på vegne af Undervisningsministeriet, følger reglerne i tilskudsbekendtgørelsen (BEK 631 af 2/7 2003).

Den Statslige Kompetencefond

De statslige overenskomstparters nye kompetencefond, Den Statslige Kompetencefond, giver statens medarbejdere mulighed for at få støtte til individuel kompetencegivende kompetenceudvikling - blandt andet til uddannelses- og kursusgebyr, materialer, transport og ophold. 
 
Den nye kompetencefond forventes at åbne i september 2019. 
 
Læs mere om Den Statslige Kompetencefond på fondens hjemmeside, og find løbende information om ansøgning med videre på Efterskoleforeningens hjemmeside.