Følgende gælder for skoleåret 19/20

Parathedsvurderingen
Alle efterskoleelever i 8. og 9. og 10. klasse skal uddannelsesparathedsvurderes til følgende tre ungdomsuddannelser: EUD (herunder EUX), HF og de gymnasiale uddannelser (HHX, STX, HTX). Se proceduren for processen længere nede.

Kriterier, der indgår i vurderingen
Skolen skal vurdere elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger for at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle tre kriterier skal være opfyldt, for at eleven kan vurderes uddannelsesparat. Dertil kommer en vurdering af de praksisfaglige forudsætninger.

Faglige forudsætninger
I 8. klasse vurderes elever at være uddannelsesparate, når de har et gennemsnit på mindst 4 af samtlige standpunktskarakterer, der gives i folkeskolen. Karakterkravet er dog 5,0 i gennemsnit for elever, der søger en 3-årig gymnasial uddannelse.
I 9. og 10. klasse skal elever, der ønsker en erhvervsuddannelse, have et gennemsnittet på mmindst 02 i i standpunktskarakter i hvert af fagene dansk og matematik. For elever, der ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse, skal gennemsnittet af samtlige afgivne standpunktskarakterer være på 5 og på den 2-årige HF skal samme gennemsnit være på 4.
OBS. Disse grænser er kategoriske og kan ikke omgås.
For skoler, der ikke giver standpunktskarakterer, afgør skolens leder, om elevens faglige niveau svarer til kriterierne ovenfor.

Personlige forudsætninger vurderes inden for fem fokusområder: Selvstændighed, motivation, ansvarlighed, mødestabilitet og valgparathed.

Sociale forudsætninger er delt ind i tre fokusområder: Samarbejdsevne, respekt og tolerance.

Praksisfaglige forudsætninger vurderes inden for fem fokusområder:
• Praktiske færdigheder og kreativitet
• Arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang
• Værkstedsfærdigheder
• Færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del og helhed
• Færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis

Læs mere på uvm.dk om uddannelsesparathedsvurdering

Procedure for afgivelse af uddannelsesparathedsvurdering med deadlines
- gælder for elever i 8. 9. og 10. klasse

Senest 1. december
Alle efterskoleelever i 8. og 9. og 10. klasse skal uddannelsesparathedsvurderes til følgende tre ungdomsuddannelser: EUD (herunder EUX), HF og de gymnasiale uddannelser (HHX, STX, HTX). Dette skrives ind i Optagelse.dk.

Bemærk
Alle elever i 8. klasse skal have skriftlig besked om begrundelsen for vurderingerne både til jul og til sommer, (uanset om de er vurderet parate eller ikke-parate). I 9. og 10. klasse er det kun de ikke-uddannelsesparate elever, der skal have en begrundelse samt en beskrivelse af det videre forløb med henblik på at blive uddannelsesparate. Både til jul og sommer.

Forældre/elev-info
Forældre og elever kan på dette tidspunkt få oplyst vurderingerne. Dog med det forbehold, at det først er efter d. 10. januar at parathedsvurderingsprocessen er helt færdig for elever, som er vurderet ikke-uddannelsesparat af efterskolen i 9. og 10. klasse, da disse elever skal revurderes hos deres kommunale vejleder (KUI).

Fra 1. december til 10. januar for elever i 9. og 10. klasse
Elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparat til mindst én eller flere af de tre typer ungdomsuddannelser, skal revurderes af elevens kommunale ungevejleder. Frist for revurderingen er d. 10. januar.

Bemærk
Den kommunale vejleder kan ikke ændre en ikke-uddannelsesparathedsvurdering til uddannelsesparat, hvis eleven ikke opfylder karakterkravene til den ønskede uddannelse.

Elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate til f.eks. de gymnasiale uddannelser, skal revurderes af hjemkommunen, også selvom de f.eks. er parate til EUD og ønsker en EUD.

Det er op til efterskolerne selv, hvordan oplysninger om begrundelsen gives til elevens hjemkommune. Det kan f.eks. gøres via sikker mail. Dette kan ikke foregå gennem Optagelse.dk, dog kan de kommunale vejledere og elev/forældre se parathedsvurderingerne i Optagelse.dk fra d. 1. dec.

Det er kommunens ansvar, at der bliver foretaget en revurdering. I praksis sker dette i et samarbejde mellem efterskolerne og kommunerne.

Efter 10. januar for elever i 9. og 10. klasse
Efterskolen giver skriftligt besked til de elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate af KUI, og deres forældre om vurderingen. De skal yderligere have en begrundelse for vurderingen samt en beskrivelse af det videre forløb med henblik på at blive uddannelsesparate.

Mellem 2. februar og 1. marts
Elever kan vælge uddannelsesønsker og afsende ansøgningen ved at forældrene signerer ansøgningen.

1. marts
Deadline for ansøgning til ungdomsuddannelserne og 10. klasse på Optagelse.dk

Hvis deadline ikke overholdes:
Ved ansøgningsrunden i 2019 mistede eleven retskravet, hvis ansøgningen blev underskrevet af forældrene efter 1. marts. I 2020 er det nok, bare eleven har trykket ”Godkend” senest 1. marts. Dog bliver ansøgningen ikke sendt til 1. prioriteten førend far/mor har skrevet under. Hvis ansøgningen ikke er signeret/sendt førend fordelingsudvalget går i gang med at fordele eleverne betyder det, at eleven ikke kommer med i puljen i 1. runde. Eleven bevarer dog sit retskrav, men tilbydes da en ”ledig” plads.


I forbindelse med COVID-19 gælder disse deadlines i 2020

Fra d. 5. - 10. juni
Frist for indberetning af de sociale og personlige forudsætninger i optagelse.dk

Fra d. 10. - 15. juni
Indberetning af de afsluttende standpunktskarakterer, fra karakterdatabasen til optagelse.dk, hvorefter den samlede helhedsvurdering (UPV) automatisk generes i optagelse.dk.

Kommentar vedr. ikke-uddannelsesparate elever:
Af hensyn til ikke-UPV-elever og de modtagende uddannelsesinstitutioner, som skal indkalde til optagelsesprøve, skal der lyde en stor opfordring til, at I afgiver UPV´en (incl. indberetning af karakterer) så tidligst som muligt efter d. 10. juni. De elever skal nemlig have foretaget en revurdering af deres kommunale ungeindsats (KUI) inden d. 17. juni og optagelsesprøven ligger allerede mellem d. 19. og 29. juni.

17. juni
KUI´s tidsfrist for revurdering, af de ikke-uddannelsesparate-elever. Efterskolen giver herefter skriftligt besked til de elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate af KUI, og deres forældre om vurderingen. De skal herunder have en begrundelse for vurderingen. 

Mellem d. 16. - 19. juni
Prøvekarakterer afgives i karakterdatabasen.
Bemærk, at fristen skal overholdes, da der lukkes for indberetning af prøvekarakterer d. 19. juni kl. 23.59.

Bemærk.
Grundet COVID-19 situationen gælder ovenstående deadlines, og ikke de deadlines som er angivet i Årshjulet og forslag til elev. og forældrefolder.

Årshjul - deadlines, roller og ansvar i processen for efterskoler
Årshjul for optagelse.dk-processen 2019/20 

Andre Årshjul  (nice to know). 
Se hvem der gør hvad og hvornår, bl.a. kommunale vejledere, ungdomsuddannelserne og forældre

Forslag til elev- og forældrevejledningsfolder til uddeling
Efterskoleforeningen har udarbejdet et forslag til introduktions- og vejledningsfolder til forældre og elever til optagelse.dk-processen til 9. og 10. klasse. Skolen kan redigere i forslagene og gøre dem til deres egne. 
Forslag til skabelon 19/20 (obs. version 10.jan.20)