Overarbejde foreligger først, når arbejdstidsnormen for fuldtidsansatte overskrides.

For deltidsansatte betales ikke 50% tillæg, medmindre årsnormen for fuldtidsansatte overskrides. For deltidsansatte betales dog pension af timerne.

Beregning af timelønnen
Timelønnen opgøres som 1/1924 af årslønnen (svarende til 1/160,33 af månedslønnen). Denne brøk anvendes uanset skoleårets konkrete bruttoårsnorm.

Følgende løndele indgår i beregningen af timelønnen: Basisløntrin, kostskoletillæg, stedtillæg, OK 08-tillæg, trin 4-tillæg, særlige OK 13-tillæg, OK 18-tillæg, undervisningstillæg og lokalt aftalte midlertidige og varige tillæg.

Følgende løndele indgår ikke i beregningsgrundlaget: Pensionsbidrag (såvel arbejdsgiver- som egetbidrag), engangsvederlag, resultatløn, særlig feriegodtgørelse, udbetaling af ferie eller de fem særlige feriedage.