Det skyldes, at der med den nye ferielov vil være færre feriedage til rådighed i sommeren 2020 end vi normalt kender det. Og da sommerferien 2020 fordeler sig over både skoleåret 2019/20 og skoleåret 2020/21, så berører det begge skoleår. Det skal skolerne være opmærksomme på ved planlægningen af lærernes arbejdstid i disse to skoleår, dvs. den planlægning som starter nu for det kommende skoleår.

De færre feriedage skyldes, at ferieoptjeningsperioden fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 som led i overgangen til den nye ferielov er forkortet. Ferie optjent i denne periode skal afvikles i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020 og danner dermed grundlag for antallet af feriedage i sommeren 2020.

Ferie er i overenskomsten planlagt som de sidste 20 hverdage i juli og de fem første hverdage i august, men i sommeren 2020 er der alene 16,64 dage til rådighed. De resterende dage op til de 25 dage optjenes efterfølgende i perioden 1. september 2020 til 31. december 2020.

Med det reducerede antal feriedage til rådighed i sommeren 2020 betyder det, at nettoårsnormen for fuldtidsansatte er som følger:

Skoleåret 2019/20:                    1712,06 timer

Skoleåret 2020/21:                     1716,8 timer

Udgangspunktet er derfor, at der i skoleåret 2019/20 er 24,86 flere arbejdstimer til rådighed og i skoleåret 2020/21 er der 37 arbejdstimer mere til rådighed, alene på baggrund af det lavere antal feriedage. For en efterskole med fx 15 lærere betyder dette en samlet øget nettoarbejdstid svarende til lønudgifter for ca. 240.000 kr.

Nettoårsnormen svinger normalt lidt fra år til år, men i disse to skoleår vil udsvingene altså være større end normalt.

Varsling af ferie 2020

Efterskoleforeningen anbefaler, at skolerne meddeler deres ansatte, at i sommeren 2020 afholdes ferien de sidste 16,64 hverdage af juli måned, og at øvrige fridage i juli og august tildeles som nul-dage. Dette skal ske senest med udgangen af marts 2020.

Dette naturligvis afhængigt af skolernes årsplaner i øvrigt og jo ikke mindst, hvornår eleverne ankommer i august, og hvor meget forberedelse der er behov for forud herfor.

Arbejdstid i skoleårene 2019/20 og 2020/21

Udgangspunktet er herefter, at ledelsen går i dialog med skolens lærere, evt. gennem samarbejdsudvalget, for at drøfte hvilke muligheder den øgede nettoarbejdstid giver, herunder konkrete ideer til pædagogiske projekter eller lign. Dette kunne indebære et eller flere af nedenstående elementer:

  • Skolen iværksætter et eller flere pædagogiske projekter i skoleåret 2019/20 og/eller 2020/21 idet netop den frigjorte arbejdstid muliggør sådan ekstraordinære projekter
  • Skolen iværksætter en eller flere pædagogiske dage
  • Skolen planlægger med anden øget aktivitet for den enkelte medarbejder i de 2 skoleår
  • Deltager skolen i Landsstævnet i slutningen af skoleåret 2020/21, således at den ekstra arbejdstid kan anvendes der.

Skolen skal i planlægningen være opmærksom på, at arbejdstiden søges jævnt fordelt over året og at tillidsrepræsentanten skal inddrages i overvejelserne om arbejdstidens planlægning. Ligeledes bør det drøftes, om den øgede aktivitet får betydning for antallet af tilstedeværelsesdage for lærerne på skolen i løbet af skoleåret.

Skolen kan desuden gå i dialog med den enkelte lærer og drøfte hvordan den frigjorte arbejdstid skal planlægges, herunder om den enkelte lærer forud for skoleårets begyndelse ønsker planlægning af særlige dage (særlige feriedage, omsorgsdage, restbarsel etc.) på nul-dage således, at arbejdstiden kun øges marginalt i de pågældende skoleår.

Herudover kan overført overtid fra det forudgående skoleår benyttes til at reducere arbejdsbelastningen.

Skolerne er naturligvis velkomne til at henvende sig til Efterskoleforeningen for nærmere rådgivning.