Her kan man bl.a. læse mere om de ændrede regler for modtagelse af anonyme donationer, ’forklar eller afvis-kravet’ samt modtagelse af donationer uden for EU/EØS. Læs mere her

Det står skrevet, at der er krav om at skoler skal offentliggøre donators navn og adresse samt beløbets størrelse i årsrapporten. Dette krav eksisterer ikke i det nugældende regnskabsparadigme for efterskoler, som det er tilfældet for frie grundskoler.

Efterskoleforeningen har spurgt Undervisningsministeriet, om vi kan forvente et ændret regnskabsparadigme, men vi har endnu ikke fået svar. Vi holder jer orienteret om dette spørgsmål.

På siden er der info om kravet til den redegørelse, skoler skal udarbejde, hvis man modtager en donation på over kr. 20.000 ex. moms. Her fremgår det, at redegørelsen skal forefindes på skolen og udleveres til ministeriet på anmodning. Den skal altså ikke fremsendes til ministeriet, som vi tidligere fejlagtigt har skrevet.

Frihed og folkestyre
Det nye Frihed- og folkestyrekrav i lov om efterskoler og frie fagskoler skal sikre, at der ikke kan opstå en situation, hvor et forhold på en efterskole eller en fri fagskole ikke kan påtales af tilsynet, mens det på en fri grundskole vil være i modstrid med det frihed- og folkestyrekrav, der følger af friskoleloven. Der er altså tale om en generel harmonisering af kravene til de frie skoler.

Frihed og folkestyrekravet indebærer, at skoler er udtrykkeligt forpligtede til at undervise eleverne på en sådan måde, at eleverne vil kunne lære, og blandt andet derigennem vil kunne komme til at respektere, at det danske samfund bygger på en række frihedsgrader samt forbud mod diskrimination, herunder i forhold til køn, race eller religion m.v.

I vil blive orienteret, når STUK har udstedt bekendtgørelser i forlængelse af loven.