I denne uge er mange efterskoleelever tilbage på skolen, og dermed er det også tid til at erstatte den virtuelle undervisning med fysisk undervisning igen. Undervisningen på de åbnede skoler er dog fortsat nødundervisning og reguleres ud fra den opdaterede bekendtgørelse om nødundervisning, som er trådt i kraft d. 18. maj.

Det betyder, at der frem mod sommerferien ikke er krav om, at der undervises mindst 21 timer om ugen, ligesom kravet om placering af undervisning og pædagogisk tilrettelagt samvær formiddag/eftermiddag/aften (”de to krydser”) heller ikke er gældende. Der står dog i de overordnede retningslinjer, at undervisningen i videst muligt omfang skal leve op til de vanlige faglige krav. Derfor er det Efterskoleforeningens anbefaling, at skolerne inden for de rammer, der er mulige, bestræbe sig på at give mindst 21 timers undervisning om ugen.

Elever, der ikke møder op på skolen
Udgangspunktet er, at alle elever møder op på skolen, når skolen er klar til at åbne. Der kan dog være enkelte elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme. Disse elever skal modtage fjernundervisning. Det kan f.eks. være ved at deltage virtuelt i klassens undervisning, få tilsendt opgaver m.v. Det vil minde om den undervisning man normalt giver til langtidssygemeldte elever.

Forpligtelsen til at gennemfører fjernundervisning gælder også for elever, der som følge af ophold i Grønland, på Færøerne eller uden for riget ikke kan være på skolen. Det fremgår af nødundervisningsbekendtgørelsen. Der vil givetvis være familier bosat i udlandet, der vælger at afbryde efterskoleopholdet, da de ikke kan vende tilbage på skolen inden sommerferien. Men hvis eleven fortsat er indskrevet, skal eleven altså tilbydes fjernundervisning.

Det fremgår desuden af retningslinjerne til efterskolerne, at en elev, hvis forældrene vælger at holde eleven hjemme, selvom skolen efter dialog med familie og evt. læge har vurderet, at eleven skal møde fysisk på skolen, skal registreres som fraværende. Eleven vil i den situation ikke skulle modtage fjernundervisning. Hvis der ikke er potentiale for, at en sådan elev vender tilbage inden skoleåret slutter, vil det være naturligt at afbryde opholdet.

Vi opdaterer løbende på www.efterskolerne.dk/genaabning