Punktet 'Økonomi' er opdateret 2. april klokken 13.24 med nyt om den økonomiske hjælpepakke...

Lukning af skoler

Alle efterskoler skal holde lukket, indtil myndighederne beslutter andet.

Den officielle udmelding lige nu er, at alle skoler skal være lukket til og med anden påskedag, mandag den 13. april.

Lukningen gælder dog ikke elever, hvis dette er begrundet i elevens særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.   

Herunder gælder lukningen heller ikke elever indskrevet på efterskoler, hvis forældre har bopæl i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, eller hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at eleven ikke hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ.

Beslutningen om, hvilke elever der kan/skal blive på skolen, skal tages lokalt med udgangspunkt i den unges tarv. Det er forstanderens ansvar at foretage vurderingen. 

Læs om nødpasning for elever, der er sendt hjem, men som har behov for at komme tilbage på skolen under punktet ”Nødpasning”

 

Økonomi, tilskud og forældrebetaling

Alle efterskoler skal frem til og med tirsdag den 13. april 2020 være lukkede. Vi afventer besked fra myndighederne om, hvornår skolerne forventes at kunne åbne igen. 

Efterskolerne har hjemmel til at opkræve den sædvanlige egenbetaling i lukningsperioden. Efterskoleforeningen opfodrer dog alle skoler til at kompensere forældrene for kost m.v. svarende til 350 kr. pr uge. 

Økonomisk hjælpepakke
Den 1. april indgik folketingets partier en politisk aftale i form af en hjælpepakke med følgende elementer: 

 • Reduceret forældre- og deltagerbetaling. Staten giver skolerne et ekstra tilskud på 1.000 kr. pr. uge per elev fra 1. april og én måned frem, dog maksimalt den konkrete deltagerbetaling, såfremt skolerne fortsat er lukkede (se nedenfor).
 • Pulje til at hjælpe skoler, der oplever udmeldinger frem mod sommerferien 2020. Der afsættes en pulje på 60 mio. kr., som kan søges af efterskoler og andre skoler med kostafdelinger, som oplever, at elever melder sig ud frem mod sommerferien 2020.
 • Pulje til at hjælpe skoler i det kommende skoleår. Der afsættes en pulje på 170 mio. kr. til at hjælpe efterskoler og frie fagskoler, som oplever faldende elevtal til skoleåret 2020/21 set i forhold til de tre forudgående skoleår.
 • Der afsættes 50 mio. kr. i 2020 øremærket til nedsættelse af deltagerbetaling, så skolerne efter individuelle vurderinger kan nedsætte deltagerbetalingen for elever på fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler.
 • Annullering af kravene til mindste ugentlige elevbetaling for efterskoler og frie fagskoler i kalenderåret 2020.

Læs hele aftalen her.

Børne- og Undervisningsministeriet har meddelt, at de nøjagtige retningslinjer for administration af hjælpepakken først kan meldes ud efter påske. Efterskoleforeningen beder derfor skoler og forældre om at være tålmodige og vente med at stille spørgsmål til den konkrete udmøntning, da vi desværre ikke kan svare endnu.

Forældrekompensation
Staten giver med hjælpepakken et ekstra tilskud pr. elev på 1.000 kr. om ugen fra 1. april og én måned frem. De 1.000 kr. vil blive trukket fra forældrenes egenbetaling, dog maksimalt den konkrete deltagerbetaling.

Efterskoleforeningen anbefaler, at skolens eget nedslag for kost og forbrug på 350 kr. om ugen fortsætter i det omfang, forældrene stadig har positiv egenbetaling tilbage efter fradrag af statslig elevstøtte og coronakompensation i lukkeugerne.

På Efterskoleforeningens hjemmeside har vi lagt direkte information til forældrene om hjælpepakken. Her opfordres forældrene også til at være tålmodige i forhold til den præcise ordning.

Forsikring i forbindelse med driftstab
Hvis skolen lider et driftstab som følge af den pålagte lukning, vil dette efter al sandsynlighed ikke være dækket af en forsikring. Driftstabsforsikring er almindeligvis knyttet til bygningsskadeforsikringen, hvorfor det kun er driftstab i forbindelse med for eksempel en brandskade, der kan dækkes.

Lønkompensationsordningen
Om Lønkompensationsordningen
Regeringen iværksatte den 14. marts en lønkompensationsordning, hvor en virksomhed kan kompenseres for en del af lønnen, hvis den hjemsender en del af medarbejderne, og samtidig undlader at gribe til afskedigelser i samme periode.
 
Virksomhederne kan efter lønkompensationsordningen søge kompensation for 75 % af lønnen i op til 3 mdr. i perioden 9. marts til 9. juni 2020, hvis den hjemsender minimum 30 % af medarbejderne i stedet for at gribe til afskedigelser.
 
Der er visse betingelser knyttet til aftalen, hvor de vigtigste er:
- Man skal til enhver tid hjemsende mindst 30 % af medarbejderne
- Medarbejderne skal afholde 5 feriedage, særlige feriedage eller afspadseringsdage. Evt. kan de holde 5 dage fri for egen regning. Er perioden kortere end 3 mdr. skal de 5 dage afholdes forholdsmæssigt.
- Virksomhedens statstilskud på højst udgøre 50 % af de samlede indtægter.
 
En muligt for efterskolerne at anvende ordningen?
Efterskoleforeningen anbefaler på nuværende tidspunkt ikke, at skolerne forsøger at anvende ordningen. Anbefalingen tager udgangspunkt i flg. begrundelser:
- Lærerne skal i denne periode gennemføre nødundervisning
- Lærernes arbejdstidsregler giver på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at bede dem holde 5 dages fri på ovennævnte betingelser. De har normalt afholdt deres optjente ferie.
- De færreste skoler kan undvære så mange TAP’ere, at de kan hjemsende 30 % af samtlige medarbejdere, alene ved at hjemsende TAP-medarbejdere.
- På specialefterskolerne vil statstilskuddene formentlig udgøre mere end 50 % af indtægterne.
- Samtidig har skolerne for nuværende mulighed for at opkræve forældrebetalingen, dog fraregnet kr. 350 kr./uge i betaling for kost, samt fuldt statstilskud, så længe den gennemfører nødundervisning.
 
Ansættelsesret – lærere og ledelse

OBS: Afsnittet om ændringer af arbejdstiden er opdateret væsentligt søndag den 29. marts som følge af aftale mellem Efterskoleforeningen, Frie Skolers Lærerforening og Frie Skolers Ledere.

 

Udgangspunktet er, at medarbejderne sendes hjem med løn i nedlukningsperioden og arbejder hjemmefra. Dette gælder også timelønnede lærere i fast skema og ansatte på særlige vilkår. Kun timelønnede tilkaldevikarer har ikke krav på løn. 

Medarbejderne er fortsat på arbejde, blot hjemmefra, medmindre de holder ferie, afspadserer eller andet, se nærmere nedenfor.

 

Ledelsen
Ledelsen er fortsat på arbejde, f.eks. hjemmefra, og har fortsat ansvaret for at holde skolen kørende i nedlukningsperioden. Helt centralt står her at sikre nødundervisning i videst muligt omfang, hvilket er et krav til alle skoler fra lovgiver i denne periode. Ledelsen har ansvaret for at lede og koordinere arbejdet som altid.


Undervisning
Lærere arbejder hjemmefra med nødundervisning i videst muligt omfang.

Om nødvendigt, og efter aftale med ledelsen, kan lærerne komme på skolen, men det bør være så lidt som muligt, og under overholdelse af alle myndighedernes sikkerheds- og sundhedsmæssige krav.

 

Hvis skolen har elever, der ikke har kunnet sendes hjem, så skal skolen sikre, at der er lærere eller ledere, der varetager tilsynet med disse elever, samt sikre at disse også nødundervises.

 

Ændringer i arbejdstiden

Dette afsnit er revideret med væsentlige ændringer som følge af fælles anbefalinger fra Efterskoleforeningen, Frie Skolers Lærerforening og Frie skolers ledere, søndag d. 29. marts 2020.

 

Lærerne skal i videst muligt omfang nødundervise.

 

Den nuværende situation med hjemsendte elever og nødundervisning vil for de fleste lærere medføre ændringer i deres arbejdstid og arbejdsopgaver, bl.a. på grund af manglende tilsynsopgaver. Det kan også være fag, der fylder mindre i nødundervisningen end i den almindelige undervisning, eller fag, der måske fylder mere, eller rejser, der er blevet aflyst. Efterskoleforeningen og Frie Skolers Lærerforening har med tilslutning fra Frie Skolers Ledere udsendt følgende fælles tekst:

Aftale s1

aftales2

aftale s3

Hent som pdf

   

Afklaring
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Børne- og Undervisningsministeriet har den 30. marts 2020 oplyst, at i de første 14 dage, fra den 13. marts til fredag den 27. marts, var alle lærere sendt hjem med fuld løn pga. COVID-19. Her gjaldt en særlig situation, hvor lærernes arbejdstid også var låst til det antal timer, de var planlagte til.  

Under den forlængede hjemsendelsesperiode, fra mandag den 30. marts 2020 til den 13. april 2020, gælder de almindelige arbejdstidsregler igen. Lederens adgang til at omlægge arbejdstiden for den enkelte lærer er derfor den samme som inden hjemsendelsen.

 

Det er Medarbejder- og Kompetencestyrelsens rådgivning på undervisningsområdet, hvor der gælder en årsnorm, at ledelserne opfordres til så vidt muligt at fastholde den nuværende arbejdstidsplanlægning frem til slutningen af hjemsendelsesperioden.

Dette betyder, at ledelsen - også uden en lokalaftale - vil kunne omlægge timer fra og med den 30. marts 2020. Dette ændrer ikke på, at foreningerne fortsat er enige om, at det på den enkelte efterskole kan give mening at finde lokale løsninger i den helt særlige situation, som vi befinder os i, og som kan tilgodese både skole og ansatte bedre end de centralt fastsatte udmeldinger og i stedet indgå lokal aftale herom ud fra anbefalingerne i ovenstående fælles retningslinjer.

 

Ændrede opgaver

Lærerne skal bruge tiden på nødundervisning og undgå at være mere sammen fysisk end nødvendigt for ikke at smitte hinanden. Situationen er ikke til, at skolen under elevernes hjemsendelse f.eks. arrangerer pædagogiske dage eller andet samvær på skolen.

 

Lærere kan heller ikke sættes til praktisk arbejde, der ikke er en del af lærerjobbet.

 

Ved akutte situationer må det selvfølgelig forventes, at alle hjælper hinanden.

 

Ferie og særlige feriedage

Lærere har normalt ikke ferie tilbage på nuværende tidspunkt af ferieåret, der slutter den 30. april 2020, og de kan ikke tage forskud på den kommende ferie i nedlukningsperioden. Er der undtagelsesvist aftalt ferie for en lærer i nedlukningsperioden, afholdes ferien som aftalt, medmindre det aftales at flytte den.

 

Lærere, der har særlige feriedage til gode for indeværende ferieår (optjent i 2018) vil kunne pålægges at afvikle disse dage i nedlukningsperioden med ned til én dags varsel. Dette gælder også, selvom dagene måtte være aftalt til senere afvikling eller, der var aftalt udbetaling ved ferieårets udgang d. 30. april 2020. En lærer, der bliver bedt om at afvikle særlige feriedage skal holde hele dagen fri, og hverken arbejde eller stå til rådighed denne dag. Dette følger af den centrale aftale om offentligt ansattes afvikling af frihed, se ovenfor.

 

Andet fravær

Andet fravær som f.eks. barsel fortsætter som planlagt.

 

Er en medarbejder syg, gælder som normalt, at denne ikke skal arbejde.

 

Refusion af sygedagpenge

Der er den 17. marts vedtaget en særlov om refusion af sygedagpenge. Reglerne gælder for sygefravær og karantæne relateret til coronavirus fra og med den 27. februar.

 

Skolen har ret til at få refusion fra kommunen i de første 30 kalenderdage af sygefraværet (arbejdsgiverperioden), hvis en medarbejder er syg pga. covid-19, og medarbejderen i øvrigt opfylder lovens betingelser. Skolen kan ligeledes få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, hvis medarbejderen ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne om karantæne. 

 

Tag hensyn

Ledelsen bør i videst muligt omfang tage hensyn til medarbejdere, der f.eks. har børn i lukningsramte institutioner og/eller er afhængige af offentlig transport for at komme på arbejde. Herunder bør også medarbejdere i højrisiko-gruppe i forhold til smitte arbejde hjemme.

 

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har i forbindelse med coronavirus offentliggjort en række spørgsmål og svar af ansættelsesretlig karakter, se nærmere her

 

Ansættelsesret – TAP
Løn- og ansættelsesvilkår for teknisk-administrativt personale i nedlukningsperioden
 
Regeringen har opfordret til, at flest mulige medarbejdere arbejder hjemmefra, afspadserer eller holder ferie. 
 
Alle medarbejderne skal have løn i nedlukningsperioden. Dette gælder også timelønnede TAP'ere og ansatte på særlige vilkår. Kun helt løst ansatte – fx timelønnede køkkenansatte, der tilkaldes i spidsbelastningsperioder - har ikke krav på løn. 
 
Skolen kan godt bede TAP’ere udføre arbejde på skolen under hensyntagen til nødvendig fysisk afstand og overholdelse af sundheds- og hygiejneanbefalinger og krav. Ledelsen bør i videst muligt omfang tage hensyn til medarbejdere, der f.eks. har børn i lukningsramte institutioner og/eller er afhængige af offentlig transport for at komme på arbejde. Herunder bør også medarbejdere i højrisiko-gruppe i forhold til smitte opholde sig hjemme.
 
I det omfang der ikke er behov for eller mulighed for at anvende en TAP’ers arbejdskraft på forsvarlig vis, herunder på skolen, med overholdelse af de af myndighederne udmeldte retningslinjer og krav, bør medarbejderen derfor opholde sig hjemme.
 
 Afspadsering og ferie
TAP'ere kan pålægges afspadsering i nedlukningsperioden, men TAP'ere kan ikke komme 'i minus' i deres timeregnskab, selv om de ikke har afspadseringstimer at tage af. Enkelte TAP'ere kan dog være ansat på en årsnorm, hvor et rimeligt antal planlagte timer ud over den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid kan flyttes til efter nedlukningsperioden. Det bør ske i dialog med den enkelte og i rimeligt omfang. 
 
Under særlige omstændigheder kan ledelsen varsle ferie med forkortet varsel. Corona-krisen må beskrives som så væsentlige og upåregnelige driftsmæssige forhold, at et kortere varsel er acceptabelt i henhold til ferielovens § 15, stk. 3.

Andet fravær
Andet fravær som f.eks. barsel fortsætter som planlagt. 
Er en medarbejder syg, gælder som normalt, at denne ikke skal arbejde.
 
Refusion af sygedagpenge
Der er den 17. marts vedtaget en særlov om refusion af sygedagpenge. Reglerne gælder for sygefravær og karantæne relateret til coronavirus fra og med den 27. februar.
 
Skolen har ret til at få refusion fra kommunen i de første 30 kalenderdage af sygefraværet (arbejdsgiverperioden), hvis en medarbejder er syg pga. covid-19, og medarbejderen i øvrigt opfylder lovens betingelser. Skolen kan ligeledes få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, hvis medarbejderen ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne om karantæne.
 
Nødundervisning/fjernundervisning – regler og krav

Nødundervisning – de vigtigste regler:

 • Alle efterskoler har pligt til at gennemføre nødundervisning ”i videst muligt omfang” for de elever, der ikke kan modtage den almindelige undervisning som følge af skolens lukning i forbindelse med bekæmpelse af covid19.
 • Eleverne har pligt til at deltage i nødundervisningen, og skolen skal registrere elevernes fravær fra nødundervisningen. 
 • Nødundervisningen skal så vidt muligt differentieres, og der skal så vidt muligt tages hensyn til elever med behov for specialundervisning og specialpædagogisk støtte samt andre elever med behov for særlig støtte. 
 • Hvis man har elever, der ikke kan forventes at få den nødvendige støtte til undervisningen hjemme, skal skolen være i daglig kontakt med eleven/hjemmet herom. 
 • Når pligten til nødundervisning ophører, skal skolen ikke give erstatningsundervisning. Skolen beholder sine sædvanlige tilskud i nedlukningsperioden. 

Efterskoleforeningen vil være i dialog med Børne- og Undervisningsministeriet om, hvordan de forskellige regler nærmere skal fortolkes, herunder hvordan skoler med særlige elevgrupper skal forholde sig til de krav, der stilles. 

1. Pligt til at gennemføre nødundervisning samt tilrettelæggelse

Af loven fremgår det, at skolerne ”i videst muligt omfang skal tilbyde nødundervisning i overensstemmelse med uddannelsens, fagets eller tilbuddets formål og målene for den pågældende aktivitet”. 

Begrebet ”i videst muligt omfang” erstatter så at sige de nuværende regler omkring undervisningens omfang og placering. Det betyder, at man ikke er direkte forpligtet til at give mindst 21 timers undervisning i den periode, hvor man gennemfører nødundervising, men altså mere generelt skal give den nødundervisning, det er muligt at gennemføre. Det vil variere fra skole til skole afhængigt af, hvilke elever man har på skolen, men det er altså vigtigt at påpege, at der SKAL gives nødundervisning i nedlukningsperioden.

Skolen skal tilrettelægge nødundervisningen efter den enkelte elevs behov i den udstrækning, dette er praktisk muligt i den ekstraordinære situation. Dette gælder særligt elever med behov for specialundervisning og specialpædagogisk støtte, elever med særlige støttebehov samt tosprogede elever. Det gælder også andre elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte.

Specialefterskoler, ordblindeefterskoler og almene efterskoler med elever med behov for specialundervisning skal være særligt opmærksomme på kravet om at tilrettelægge undervisningen særligt for elever med behov herfor. 

Det er et krav, at skolen gennem daglig kontakt sikrer sig, at der gives ekstra støtte til børn og unge, som ikke får eller ikke kan forventes at få den nødvendige støtte i hjemmet til nødundervisningen.

Nødundervisning kan blandt andet omfatte fjernundervisning/virtuel undervisning, herunder egen læring i hjemmet efter anvisning fra lærer ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale. Nødundervisning kan også indebære, at eleven får hjemmeopgaver til digital aflevering og efterfølgende bedømmelse og evaluering fra læreren.

Finder ministeriet, at en skole ikke har efterlevet kravene til nødundervisning, kan der pålægges påbud, og ultimativt kan ministeren trække tilskuddet til skolen tilbage. 

2. Praktisk orienteret undervisning
Pligten til at give nødundervisning omfatter ikke praktisk orienteret undervisning i fag eller aktiviteter, hvor det vil være forbundet med uforholdsmæssige faglige, praktiske eller sikkerhedsmæssige vanskeligheder at gennemføre undervisningen, uden at lærere og elever er sammen. Efterskoleforeningen er ved at få afklaret, hvad der mere præcist ligger i det, herunder hvordan specialefterskoler med meget værkstedsundervisning skal forholde sig. 

Skolen skal i nødvendigt omfang udskyde allerede planlagt praktisk orienteret undervisning, så den gennemføres, når pligten til at give nødundervisning er ophørt. Omvendt kan skolen fremrykke allerede planlagt undervisning, der ikke er praktisk orienteret, så denne gennemføres som nødundervisning.    

I ganske særlige tilfælde skal skolen gennemføre praktisk orienteret undervisning på uddannelsesstedet, herunder laboratorie‐ og værkstedsaktiviteter, hvis det er fagligt og tidsmæssigt nødvendigt. Det kan f.eks. være hensynet til optagelse til videre uddannelse. 

Den praktisk orienterede undervisning, der ikke er gennemført i lukningsperioden, skal så vidt muligt gives, når pligten til at give nødundervisning er ophørt.   

Vi er i dialog med ministeriet om, hvad der mere præcist ligger i det, men forventer ikke, at efterskoler her og nu skal tilbyde den form for undervisning på skolen.  

3. Pligt til at deltage i nødundervisningen samt skolernes registrering

Det fremgår også af bekendtgørelsen, at eleverne har pligt til at deltage aktivt i nødundervisningen. 

Desuden er det et krav, at skolen skal registrere elevernes fravær fra nødundervisningen. Denne registrering tilrettelægger skolen selv, idet der her tages hensyn til behovet for, at eleverne under den ekstraordinære situation opfylder deres pligt til at deltage aktivt i nødundervisningen, navnlig elever, der i denne situation er særligt udsatte.

Skolen skal give fornøden vejledning og bistand til forældre til mindreårige (som efterskoleelever opfattes som i denne sammenhæng) modtagere af nødundervisning eller til andre relevante personer, så forældrene eller de andre relevante personer kan understøtte nødundervisningen, herunder i anvendelse af læremidler. Dette gælder navnlig forældre, der ikke kan dansk eller er i en socialt udsat situation. 

4. Ingen erstatningsundervisning, dog særlige regler om praktisk orienteret undervisning
Det fremgår af de nye regler, at når pligten til nødundervisning ophører, skal skolen ikke give erstatningsundervisning til elever. Skolens leder vurderer, om der for en eller flere elever undtagelsesvist er behov for at give supplerende undervisning eller anden faglig støtte. 

Når pligten til nødundervisning ophører, tilbyder skolen dog i særlige tilfælde praktisk orienteret undervisning i fag eller aktiviteter, som ikke har kunnet gennemføres som nødundervisning, og som ikke i planlægningen har kunnet udskydes. 

 

5. Tilskud 
De tilskud som efterskolerne – efter de almindeligt gældende tilskudsbestemmelser i lovgivningen  modtager, berøres ikke af, at skoler gennemfører nødundervisning som erstatning for den almindelige undervisning. Det samme gælder, hvis skolen som følge af lukning ikke kan erstatte den almindelige undervisning med nødundervisning og derfor er nødsaget til at aflyse den allerede planlagte undervisning.

Kort sagt: Efterskolerne beholder deres almindelige tilskud i den kommende periode. Dog skal man være opmærksom på, at der er hjemmel til at  trække tilskud til skolen tilbage, hvis en skole ikke har efterlevet kravene til nødundervisning. Vi opfordrer derfor alle skoler til i de kommende uger at registrere, hvor meget nødundervisning man gennemfører, så man kan godtgøre, at man har givet nødundervisning, hvis der efterfølgende vil blive rejst tvivl om det. 

Nødundervisning/fjernundervisning – gode ideer

Børne- og Undervisningsministeriet har lavet dette site med gode råd til undervisning hjemmefra.

Webinarer
Efterskoleforeningens internationale konsulent, Jakob Clausager Jensen, udbyder en række webinarer til elever og lærere med fokus på international dannelse. Læs mere her.

Efterskoleforeningen udbyder også - i samarbejde med Mette Ullersted, facilitator og proceskonsulent - to webinarer til alle efterskoler om online undervisning: Det første webinar ”Facilitering af online undervisning – basic” finder sted onsdag den 1 april kl. 13-14. Webinaret er også blevet filmet, så du kan se det, når de passer dig - se det her.

Det andet webinar "Kunsten at få elever til at holde fokus på din undervisning" finder sted torsdag den 2. april kl. 14-15.

Tilmelding med navn, skole og hvilket webinar, sendes til Jakob Clasauger på jcj@efterskolerne.dk. De to webinarer filmes, så hvis du ikke deltage de to dage, kan du efterfølgende se dem, når det passer dig. Filmene vil blive lagt ud her på siden. 

Facebookgrupper
Efterskoleforeningen har også oprettet to Facebookgrupper for videndeling. Den ene hedder ’Didaktik og teknik til fjernundervisning’ og kan findes her.
Den anden hedder ’Digitale efterskolefællesskaber’ og kan findes her.

 
Prøver og eksamener
Da skolelukningen endnu ikke strækker sig ind i perioden for afholdelse af folkeskolens afgangsprøver, er der fra Børne- og Undervisningsministeriets side ikke kommet nogle meldinger om, hvordan prøverne skal afholdes, hvis lukningen fortsætter ind i prøveperioden. Så snart ministeriet melder noget ud, vil vi opdatere siden her. 

Virtuel lodtrækning af temaer/emner/fællesfagligt fokusområde
Specifikt i forhold til kulturfagene (historie, samfundsfag, kristendom), naturfagene (biologi, geografi, fysik/kemi, natur/teknik) og idræt i 9. klasse, hvor der skal gennemføres lodtrækning af tema/emner/fællesfagligt fokusområder, er det muligt at gøre dette fra onsdag d. 1. april, hvis det foregår virtuelt. Skolerne kan også vælge at udskyde lodtrækningen, til eleverne er tilbage på skolen.

Hvis lodtrækningen foretages virtuelt, skal der opstilles en lodtrækningssituation, der ligner den, som vil være opstillet normalt. Der tages kontakt til eleven eller gruppen via en virtuel forbindelse. Både lærer og skoleleder deltager. Eleven eller gruppen skal kunne se de valgmuligheder, der eksisterer (for eksempel nummererede sedler på et bord). Eleven eller gruppen foretager sit valg, og læreren læser op for eleven, hvad valget indebærer. Det skal være tydeligt for eleven, at der er overensstemmelse mellem valget og det, der læses op.

Den praktiskorienterede undervisning
Hvis det ikke har været muligt at gennemføre praktiskorienteret undervisning som nødundervisning, er udgangspunktet, at denne undervisning så vidt muligt skal gives, når skolerne åbner igen. 

Det fremgår dog af bekendtgørelsen om nødundervisning, at for folkeskolerne gælder dette dog kun praktiskorienteret undervisning i fag, som eleven afslutter i skoleåret 2019/2020, og kun i det omfang det er muligt. Da efterskolerne skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er det vores opfattelse, at dette også gælder for efterskoler. I skal altså kun indhente praktiskorienteret undervisning i de fag, der afsluttes til sommer, når skolerne åbner igen – og kun i et omfang, der er muligt. 

Se spørgsmål/svar vedrørende prøver og eksamener på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside
Nødpasning
En række efterskoler er blevet kontaktet af kommuner, der ønsker at efterskolen skal lave nødpasning for en eller flere elever. Det er typisk elever, der er sendt hjem i forbindelse med skolelukningen, men hvor forholdene i hjemmet er så vanskelige, at det kan være nødvendigt at eleven kommer tilbage på efterskolen. 
 
Vi er  ved at undersøge de præcise regler for nødpasning, f.eks omkring ansvarsfordeling mellem hjemkommune og efterskole. Her og nu opfordrer vi til, at man tager en åben dialog med de kommuner, der henvender sig med henblik på at finde en god løsning for eleven. Der er umiddelbart ikke noget til hinder for at en efterskole laver nødpasning.
 
Nødpasningen skal ske i overensstemmelse med regler i bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge.
 
Læs Bekendtgørelse om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)
 
Læs Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge
 
Drejer nødpasningen sig om grønlandske elever – se under punktet grønlandske elever
Kommunikation

Et fornuftigt råd er, at de unge ikke bør mødes i større grupper, mens de er hjemme. Dette gælder selvsagt også i forhold til venner uden for efterskolen. Vi opfordrer til, at efterskolerne løbende er i dialog med deres hjemsendte elever og forældrene om vigtigheden af, at eleverne ikke mødes i større grupper, holder fester og lignende. 

Læs desuden Efterskolernes formand, Torben Vind Rasmussens, besked til forældre her.

Rejser og rejseforsikringer

Vedrørende eventuel refusion af omkostninger til rejseaktiviteter

Mange skoler har i sidste øjeblik måttet aflyse planlagte rejser og endda i visse tilfælde måttet afbryde igangværende rejser. Skolernes muligheder for at få dækket omkostninger og dermed kunne kompensere forældrenes betaling for aflyste rejser afhænger af mange forskellige forhold.

Skolerne har forskellig praksis vedr. planlægning og afvikling af rejser. Nogle skoler køber en færdig rejse hos en rejsearrangør, og andre arrangerer dele af eller hele rejsen selv.

Skolerne har også forskellige måder at opkræve betaling for rejser hos forældrene: Nogle skoler opkræver ikke særskilt for rejsen, hvorfor den indgår som en del af skolepengebetalingen hver måned. Andre opkræver et særskilt beløb til betaling for rejsen på et tidspunkt i løbet af skoleåret.

Hvad skal skolerne gøre?

Skolerne skal i første omgang kontakte deres rejsearrangør, hvis en rejse er blevet aflyst eller afbrudt. I nogle tilfælde er rejsearrangører kontraktligt forpligtet til at bære omkostningen ved aflysning eller afbrydelse.

Er dette ikke tilfældet, kan skolen rette henvendelse til deres forsikringsmægler eller forsikringsselskab. De fleste skoler har tegnet en rejseforsikring, og mange har valgt en afbestillingssdækning for elever og lærere.

Der gælder meget forskellige vilkår for selskabernes dækning,  så skolerne er selv nødt til at tage kontakt til deres selskab eller mægler.

Endelig kan skolen vurdere, om den vil forsøge at lade forældrenes eget forsikringsselskab dække et tab. Det vil formentlig være størst mulighed for dette, hvis forældrene er opkrævet særskilt for rejsen.

Skoler, som har bestilt flyrejser udenom et rejsebureau, kan ofte få refunderet skatter og afgifter fra flyselskabet, hvis skolen har aflyst rejsen. Har flyselskabet aflyst, er det sandsynligt, at de bør refundere flybilletten.

Efterskoleforeningens rolle
Selvom Efterskoleforeningen løbende har dialog med Willis om forsikringspakkerne til skolerne, har vi ikke mulighed for at forhandle forsikringsvilkårene med de enkelte selskaber. 

Generalforsamling
På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan man læse, at de helt særlige omstændigheder vedrørende coronavirus betyder, at bestyrelsen kan udskyde generalforsamlingen.
 
Bestyrelsen kan således indkalde til generalforsamling med det vedtægtsbestemte varsel, når det igen kan anbefales at være forsamlede i store fora.
 
Den nuværende bestyrelse er fungerende, indtil en ny bestyrelse er konstitueret.
 
I mange skolers vedtægter står, at generalforsamlingen skal godkende skolens årsrapport. Det er Efterskoleforeningens opfattelse, at det er bestyrelsens ansvar at godkende og underskrive årsrapporten.
 
Derfor bør bestyrelsen blot underskrive årsrapporten, så snart den er fremlagt og godkendt på et bestyrelsesmøde. Herefter kan indberetningen til ministeriet ske, når regnskabsportalen åbner.

Fristen for indberetning af årsrapporten er udskudt
Børne- og Undervisningsministeriet har udskudt fristen for indsendelse af årsrapporten til den 14. maj. På de skoler, hvor man kan nå at afholde generalforsamling inden denne dato, kan man evt. indtaste tallene fra årsrapporten og vente med den digitale signering, til generalforsamlingen er afholdt.
 
De skoler, der ikke når at afholde generalforsamling inden den 14. maj, må indberette og signere årsrapporten og efterfølgende fremlægge den på generalforsamlingen.
 
DGI’s hjemmeside kan man læse mere om udskydelse af generalforsamlingen.
 
Grønlandske elever

Grønlandske elever kan blive på skolerne. Grønlandske elever har formelt ret til en bevilget hjemrejse samt til en billet retur, når skolen åbner igen. Det anbefales dog fra Selvstyret, at de grønlandske elever som udgangspunkt bliver i Danmark og opholder sig hos deres kontaktfamilier i skolernes lukningsperiode.

OBS! Fra onsdag den 18. marts kl. 16 grønlandsk tid (kl. 20 dansk tid), lukker al indrejse til Nuuk i Grønland! Dette gælder foreløbig i tre uger. Det betyder, at eventuelle elever, der er på vej til Nuuk fra Danmark (dags dato onsdag den 18. marts) kan risikere at strande i Kangerlussuaq (den internationale lufthavn). Derfor råder vi nu til, at elever fra Nuuk  eller som rejser VIA Nuuk  bliver i Danmark!

Fra fredag den 19. marts midnat grønlandsk tid (kl. 04 den 20. marts dansk tid) stopper al indrejse til Grønland og alle indenrigsflyvninger i Grønland. Elever, der rejser hjem, skal dermed alle have færdiggjort hele deres rejse, før dette tidspunkt! Ellers risikerer de ligeledes at strande under hjemrejsen.

OBS! Selvstyret meddeler at alle, der vender hjem til Grønland fra mandag den 16. marts, skal i 14 dages hjemmekarantæne.

Nødpasning
Fra torsdag d. 26. marts etableres der nødpasning for grønlandske efterskoleelever og grønlandske udvekslingsstuderende, som ikke kan blive hos deres kontaktfamilier lukningsperioden ud og/eller mangler opholdssted i Danmark. Selvstyret i Grønland finansierer dette tilbud.

Nødpasningen oprettes af Galtrup Efterskole i én, til lejligheden, separat enhed i lejede lokaler hos Langbjerggård Lejrskole ca. km. fra Galtrups egen matrikel.

Personalet og de unge i pasningen vil ikke have forbindelse til den gruppe af 29 grønlandske elever, der opholder sig på Galtrup Efterskole i skolens lukningsperiode med henblik på at undgå eventuel smittefare.

Hvis I har elever, der skal tilmeldes nødpasningsordningen bedes i tage kontakt til forstander på Galtrup efterskole: Jens Hvid telefon +45 41 27 50 20 eller til Ellen Jensen Karlsen, Uddannelsesstyrelsen i Grønland, på e-mail: eljk@nanoq.gl eller telefon +299 346212 

Der vil for efterskoleeleverne foregå nødundervisning som påkrævet. 

Hvis du har spørgsmål kontakt Maren Ottar Hessner på moh@efterskolerne.dk eller på tlf. 33 17 95 89.

Læs grønlandsk oversættelse af relevante dele af denne sides indhold her.

Regler

Børne- og Undervisningsministeriet har i uge 12 udstedt en række regler om nedlukning af skoler og institutioner, nødpasning, særlige tilskudsregler med videre i forbindelse med indsatsen for at begrænse spredningen af COVID-19. De udgør hjemlen for ministeriets instrukser til skolerne og skolernes ageren under lukning pga. coronavirus/COVID-19. 

 • Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet m.v. til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.
  Læs mere

 • Lov om ændring af lov om sygedagpenge.
  Læs mere

 • Vejledning om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19.
  Læs mere

 • Seneste nyheder fra Nemrefusion.
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019. 
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om nødundervisning. 
  Læs mere

 • Sundhedsstyrelsen har desuden udsendt retningslinjer vedr. rengøring i forbindelse med COVID 19-indsatsen.
  Læs mere
Kontakt og yderligere information

Kontakt
Hvis ikke du finder svar på dit spørgsmål her på siden, er du velkommen til at kontakte Efterskoleforeningen på 33 12 86 80 eller info@efterskolerne.dk.

For spørgsmål vedrørende grønlandske elever, kontakt Maren Ottar Hessner på 33 17 95 89 eller moh@efterskolerne.dk.

Yderligere information
De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk. På siden finder skolen link til øvrige relevante hjemmesider, herunder Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Skolen kan også ringe til den myndighedsfælles hotline på 70 20 02 33.

Handler det om specifikke spørgsmål om drift og tilskud, aflysning af studieture eller prøver og eksamener, kan skolen kontakte Børne- og Undervisningsministeriets nye hotline på 70 80 67 07 mandag til fredag fra kl. 8-17. Læs mere her.

Læs her alle de breve, som Børne- og Undervisningsministeren sender til skolerne om coronavirus.

Find Sundhedsstyrelsens plakater, film og andre materialer om coronavirus her.

Webinarer til elever og lærere
Efterskoleforeningens internationale konsulent, Jakob Clausager Jensen, udbyder en række webinarer til elever og lærere med fokus på international dannelse. Læs mere her.

Spørgsmål til undervisningsministeren
Venstre har stillet en række spørgsmål til regeringens lovforslag om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet i forbindelse med COVID-19. Nogle af spørgsmålene omhandler efterskoler:

 • Et spørgsmål handler om forældrebetaling på efterskolerne under skolelukningerne. Læs hele spørgsmålet samt ministerens svar her.
 • Et andet spørgsmål handler om lukningens konsekvenser for efterskolerne i det kommende skoleår. Læs hele spørgsmålet samt ministerens svar her.
 • Et tredje spørsmål handler om de økonomiske konsekvenser, hvis forældre melder deres børn ud af efterskolen. Læs hele spørgsmålet samt ministerens svar her.