For de, der bor i tjeneste- eller lejeboliger, har der i praksis været to former for afregning af varme og varmt vand. Enten ved at boligerne har egen varmeforsyning fra f.eks. fjernvarme eller naturgas, og lejeren således betaler direkte til forsyningsselskabet, eller ved at lejeren betaler statens takster pr. nettokvm.
Det sidste anvendes i de tilfælde, hvor der ikke er sat særskilte målere op på boligen.

Men der er efterhånden en del skoler, som selv producerer billig varme til opvarmning af skolen og de tilhørende boliger. For eksempel ved et pillefyr.

Vi har nu fået bekræftet, at skolerne kan beregne en pris på varme ud fra de faktiske omkostninger til opvarmning.

Det kræver dog, at der er opsat en bimåler ved i boligen, der præcist kan måle forbruget i boligen.

Dette kan i de fleste tilfælde opsættes uden problemer.

Derefter kan skolen beregne, hvor stor en andel af den samlede varmeproduktion lejeren aftager.

En model kunne således være:

Varmeåret følger skolens regnskabsår.

Skolen aflæser pr. 31.12, hvor meget varme det centrale pillefyr har produceret, og aflæser samtidig forbruget i boligerne via den opsatte bimåler.

Herefter beregnes skolen direkte omkostninger pr. kbm. til opvarmning via de samlede omkostninger til indkøb af træpiller i varmeåret. Man skal ikke medtage omkostninger til f.eks. el til driften og anden vedligeholdelse af varmeanlægget, idet skolen under alle omstændigheder afholder disse omkostninger.

Dernæst beregnes omkostningen til opvarmning i tjenesteboligen det forløbne år.

Skolen skal fastsætte et acontobeløb, som lejeren betaler pr. måned gennem hele året, og ved slutningen af året opgøres og afregnes mellem skolen og lejeren ud fra det faktiske forbrug og den beregnede pris pr. kbm. varme.

Man kan evt. lade det første års acontobeløb svare til den sædvanlige afregning efter statens takster, hvorefter acontobeløbet kan justeres efter det forventede forbrug.

Ved fraflytning midt i et varmeår skal målerne aflæses, og der afregnes med lejeren, som man kender det fra almindelige lejemål. Det vil være naturligt, at der afregnes efter de senest kendte priser pr. kbm., således at prisen pr. kbm. kun beregnes én gang årligt ved regnskabsårets udløb.

Det er Efterskoleforeningens vurdering, at de fleste lejere, der indtil nu har betalt efter statens takster, vil få reduceret omkostningen til opvarmning ved at benytte denne metode.