"Videre med 10.” er et udviklingsprojekt, hvor Efterskolerne skal agere ”fødselshjælper” på fem ambitiøse lokale skoleudviklingsprojekter. Hjælpen kommer i form af ekstern konsulentbistand - sparring, netværk og individuel coaching. Sideløbende vil alle interesserede efterskoler blive inviteret til fem webinarer, hvor metoden der arbejdes med præsenteres, og erfaringerne fra projektskolerne deles.

 

Projektet ”Videre med 10.” vil køre i fire spor fra og med sommeren 2021 til og med efteråret 2022.

 1. I et lokalt spor, hvor de fem skoler skal udvikle og implementere deres egne ”videre med 10.” projekter, bistået af en konsulent, der understøtter processen. Skolerne skal selv stå for udviklingen af ideerne og det faglige indhold i deres projekter. 

 2. I et fælles spor, hvor deltagerne fra de fem lokale projekter mødes for at få fælles sparring fra projektets konsulent, ekspertoplæg og ikke mindst mulighed for at udveksle erfaringer.

 3. I et lederspor, hvor lederne fra de fem deltagende skoler undervejs vil få både individuel sparring fra projektets konsulent og lejlighed til at mødes og udveksle erfaringer.

 4. I et dokumentations- og kommunikationsspor, hvor der undervejs i projektet deles erfaringer og refleksioner med det resterende efterskole-danmark via webinarer og på Facebook. Den tilknyttede konsulent er primus motor på denne del, men med projektdeltagelsen forpligter de deltagende efterskoler sig også på at deltage aktivt med opslag og dialog med andre efterskolefølgere, som på den måde også får glæde af udviklingsprojektet.

De efterskoler vi søger til projektet, skal helst allerede være så småt i gang med at udvikle deres 10. og være villige til at bruge timer på det. (se timebudget). Projekterne skal være ambitiøse, og deltagerne skal være interesserede i at dele deres erfaringer med andre efterskoler undervejs. 

Det kan være, I allerede har kig på: Fagenes indhold, nye veje i didaktikken, alternative prøver, organiseringen af undervisningen og elevernes deltagelse i den, elevråd og -medbestemmelse eller noget helt femte. 

Det, skolerne får ud af deres deltagelse i "Videre med 10.", er: 

 • Anledning til at dedikere tid til fokuseret indsats på udvikling af 10. 
 • De får med det fælles projektforløb mulighed for at forpligte sig og hjælpe med af holde hinanden ansvarlige, så der bliver udviklet attraktive forløb, der både skaber ny læring og styrker efterskolen.
 • Konsulentbistand til processen, ledelse og implementering af projektet på egen skole samt til fælles inspiration, netværk og sparring sammen med de andre projektdeltagere. 

Kamille Thoregaard vil facilitere det fælles projektforløb samt understøtte de lokale projekter. Kamille ejer og driver virksomheden Tandem, hvor hun arbejder med organisationsudvikling og hverdagsimplementering i både offentlige og private organisationer [www.tandemkbh.dk].

Er I en af de 5 efterskoler, som skal med på forløbet, så send os en motiveret ansøgning, hvor I kortfattet beskriver:

Projektets idé, afsæt og målsætning(er): 

 • Det centrale i det, I ønsker at udvikle med skolens projekt.
 • Hvad vil I forandre, forbedre eller forny – gerne så konkret som muligt?
 • Hvad er skolens ’afsæt’ for udviklingen? Er skolen mest optaget af en teoretisk, kreativ/musisk eller praktisk tilgang til arbejdet med og relationerne til eleverne?
 • Hvordan bidrager indsatsen til en revitalisering af hovedsigtet – livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse - i undervisningen og samværet?

Projektet ift. skolens værdigrundlag: 

 • Hvordan passer projektet ind i skolens værdigrundlag og aktuelle profil(er)?
 • Hvad har I gjort jer af pædagogiske overvejelser ang. projektets ideer og mål i forhold til eleverne?

Projektet ift. skolens årsplan:

 • Hvordan forestiller I jer, at det skal gribes an? 
 • Hvilke ’milepæle’ og deadlines ser I for jer undervejs?
 • Hvordan vil I organisere jer lokalt?
 • Hvem tænker I skal drive processen og projektet på skolen (med navns nævnelse samt kontaktoplysninger)?
 • Hvor mange elever forventes at deltage i skolens projektforløb i skoleåret 21/22? (minimum 10-15 elever)

Ansøgningen sendes til Christine Sestoft: cst@efterskolerne.dk  -  Senest 24. maj


  

Skoler, som allerede arbejder med alternative/prøvefri 10. klasse, er velkomne til at ansøge om at deltage på lige fod med alle andre. I skal i givet fald oplyse hvor længe, I har kørt prøvefri 10.

Timebudget og øvrigt budget: 
Projektets facilitator vil bruge ca. 70 timer sammen med hver af skolerne over det ca.1 ½ år, projektet  varer. Dels på virtuelle og fysiske lokale møder samt individuel sparring. Dels på fysiske møder og workshops med den samlede projektgruppe. Derudover afholdes der undervejs i forløbet mindst fem webinarer, som projektskolerne forventes at bidrage til.

Hver skole skal forvente at afsætte i alt ca. 170 timer til projektet fordelt på 3-4 deltagere over den tid, projektet varer. Som minimum 1 fra ledelsen og 2 fra lærerstaben. Af disse timer forventes skolen at bruge ca. 100 timer på ’hjemmearbejde’ mellem møderne med konsulenten til forberedelse og afprøvning af design og ideer. 

Skolerne forventes at lægge lokaler til et eller to møder i projektforløbet.

Spørgsmål kan rettes til Christine Sestoft på mail: cst@efterskolerne.dk eller tlf.: 3317 9765

Vi glæder os til sammen med jer at få udviklet en håndfuld interessante og attraktive 10. klasse forløb, som kan inspirere og sætte fortsat høj standard indenfor efterskolerne.

Projektet er støttet med forsøgs- og udviklingsmidler fra Børne- og Undervisningsministeriet.