Formålet med denne vejledning er at give nogle generelle anbefalinger vedr. aktiviteter, der kræver skærpet tilsyn.
Skolens tilsyn
Når et barn bliver elev på en skole, overtager skolen forældrenes tilsynspligt. Tilsynet har til hensigt at forhindre, at barnet/eleven kommer til skade, og tilsynet er - uanset om det udføres i hjemmet eller på en skole – afhængig af alder og ikke det samme som et konstant opsyn. 
Efterskolernes elever er relativt gamle, og tilsynet skal naturligvis udfoldes under hensyn til elevgruppens sammensætning, og det skal integreres i skolens pædagogiske praksis. Pligten gælder alle elever på efterskoler, også eventuelle elever over 18 år. Samtidig er tilsynspligten udvidet til hele døgnet.
En vurdering af kvaliteten af tilsynet på en efterskole kan blive afgørende, hvis der gøres ansvar gældende i forbindelse med en skade på en elev eller elevens ejendele. 
Skolens ansvar og tilsynsforpligtigelse gælder i øvrigt i hele skoletiden, uanset om aktiviteten foregår i en forening eller på selve efterskolen.
Skærpet tilsyn og kørekort til særlige aktiviteter
I nogle fag, som f.eks. fysik/kemi, træ- og metalsløjd og idræt, kræves et skærpet tilsyn. Dette gælder også på en efterskole, og mange skoler har typisk opstillet regler om ”kørekort”.
I relation til efterskolers mange andre typer af særlige aktiviteter: Dykning, rapelling, go-carts, motocross, klatring, skydning, trampolin, fjeldture, traktorkørsel, ridning, sejlads o.l. , er det vigtigt at opstille regler for aktiviteternes udøvelse, både når undervisere medvirker, og når elever gives adgang til aktiviteterne på egen hånd. Fx krav til ”kørekort” til aktiviteten.
Bestyrelsens rolle og ansvar
Efterskolen skal sørge for, at bygninger, inventar og undervisningsredskaber er indrettet og vedligeholdt, så de ikke er farlige. Dette sker bl.a. ved, at bestyrelsen sørger for det økonomiske og administrative grundlag til at gennemføre aktiviteter med faremomenter forsvarligt. Her tænkes primært på de fysiske rammer, materiellet og personalets kompetencer og uddannelse.
I relation til særlige aktiviteter – herunder sejlads - kan det være ansvarspådragende, hvis bestyrelsen på den ene side har godkendt, at skolen har sådanne aktiviteter, men på den anden side ikke har sørget for, at medarbejderne har mulighed for at tage imod relevante uddannelsestilbud, eller at skolen har det nødvendige sikkerhedsudstyr til at gennemføre sådanne aktiviteter.

Forstanderens rolle og ansvar
Overordnet gælder, at det er forstanderens ansvar, at selve aktiviteten og tilsynet med aktiviteten foregår forsvarligt. Forstanderen sikrer sig indsigt i og træffer beslutninger for dette, når skolen beskriver aktiviteten i indholdsplanen, og når der udarbejdes sikkerhedsprocedurer, f.eks. i form af skærpede tilsynsregler. Forstanderen bør være opmærksom på, at alle medarbejdere, også nye medarbejdere, praktikanter m.m., gøres bekendt med disse forhold og får instruktion i udførelse af aktiviteten.
Det anbefales, at man ved elevindskrivningen og før skolestart så præcist som muligt beskriver, hvad eleven kan se frem til af aktiviteter og udfordringer. Ved planlægningen af skoleåret kan det nogle gange være vanskeligt at lave en detaljeret beskrivelse af årets mangeartede tilbud, især hvis aktiviteten kun indgår som et kortvarigt eller spontant element i en weekend eller en emneuge. Måske har man kun givet en overordnet beskrivelse med eksempler til at forberede elever og forældre på aktiviteten. Bliver skolen undervejs i året i tvivl om, hvorvidt en senere planlagt aktivitet falder ind under de særlige aktiviteter, forældrene har accepteret ved indmeldelsen, bør skolen indhente forældrenes særskilte tilladelse til denne aktivitet. 
Forstanderen anbefales at indsamle dokumentation for læreres relevante uddannelse vedr. særlige aktiviteter til personalemappen, og forstanderen kan f.eks. følge aktiviteten ved at bede de ansatte føre logbog. Det er endvidere forstanderes opgave at tilskynde lærerne til relevant efteruddannelse, herunder fx at sørge for, at der er ansatte med helt generelle førstehjælpskundskaber.
Forstanderen bør også være opmærksom på og instruere personalet om retningslinjer for brug af eksterne instruktører. 
Endelig påhviler det skolens ledelse at sørge for, at arbejdet med sikkerhed – både i relation til sejlads og anden form for medarbejder og elevsikkerhed – systematiseres, og at der fx etableres faste rutiner for sikkerhedscheck.
Forældrenes rolle og ansvar
Forældrene informeres ved tilmeldingen til skolen om, hvilke typer af aktiviteter, deres barn har adgang til eller forventes at deltage i. Skolen opfordres til især at tydeliggøre aktiviteter med et forhøjet faremoment.
Det skal tydeligt fremgå, hvad der gives tilladelse til ved den almindelige tilmelding til skolen eller til en bestemt linje, og hvad der skal gives løbende tilladelse til undervejs i skoleåret.
Der redegøres også ved indmeldelsen for forsikringsforhold. Mht. til ulykkesforsikring kan skolen enten
1. opfordre forældrene til at sørge for, at eleven er dækket af en privattegnet ulykkesforsikring
2. skolen kan vælge at kræve det og lade forældrene bekræfte over for skolen, at de har en sådan forsikring
3. eller skolen kan vælge at tegne en elevulykkesforsikring

Lærerens rolle og ansvar
Lærerne udfører i praksis tilsynet under ansvar over for skoleledelsen. Som en vigtig del af tilsynet omfatter sikkerhedsproceduren planlægning og administration af elevens adgang til at udføre aktiviteten, og ud fra denne skal man f.eks. kunne besvare disse spørgsmål:
1. Er materiellet aflåst, eller er adgangen til det på anden vis reguleret?
2. Hvilke elever kan få adgang til aktiviteten og materiellet? Er der opstillet krav til elevforudsætninger? Hvordan vurderes elevernes forudsætninger, niveau og kvalifikationer mhp. at give adgang?
3. Hvilken lærer foretager vurderingen af elevernes forudsætninger?
4. Kan adgangen tillades af andre lærere end den relevante faglærer ved dennes fravær? Hvis ja, hvordan sikrer man sig, at proceduren også følges af en ikke-faglærer?
5. Hvilke sikkerhedsmæssige regler gælder, hvis eleven selv må udføre aktiviteten uden en lærers fysiske tilstedeværelse, og hvordan refererer eleven til tilsynshavende lærer?
6. Føres der logbog over brugen af materiellet og udførelsen af aktiviteten? Hvilken lærer har ansvaret for føring af logbogen? Er eleverne eventuelt inddraget i logbogsskrivningen?
7. Er der en klar aftale mht. ansvar for vedligehold af materiellet?

Forsikring på efterskoler
Generelt gælder, at der er forsikringer, skolen lovmæssigt er forpligtet til at have, og andre som det må anbefales, at skolen har.

Lovpligtig

• Arbejdsskadeforsikring, som sikrer de ansatte på skolen ved aktiviteterne
• Forsikring (ansvarsforsikring) af motorkøretøjer.
• Evt. rejseforsikring for ansatte

Næsten pr. automatik pligtig / alle har
• Bygningsskade brand, storm, indbrud
• Entrepriseforsikring ved nybygning

Normalt nødvendige / alle har dem formodentlig
• Erhvervsansvar. Krav pga. skolens mangler eller forsømmelser
• Erhvervsansvar med dækning for særlige (=farebetonede) aktiviteter, hvis man har den slags på skolen, og som sikrer skolen mod erstatningskrav fra elever, ansatte eller andre. (Er obligatorisk i Willis’ program.)
• Erhvervsforsikring. (Kan også hedde skoleforsikring) Dækker løsøre ved brand, indbrud m.m.

Supplerende forsikringer, som Efterskoleforeningen kraftigt anbefaler
• Bestyrelses- og ledelsesansvar (Er tegnet af ca. 70 % af efterskolerne. Pris p.t. 1.100,- kr. om året)
• Rejseforsikring – elever
• Bygningsforsikring med svamp, rørskader o.l.
• Erhvervsforsikringen bliver kombineret med driftstabs- og meromkostningsforsikring

Supplerende forsikringer, som Efterskoleforeningen anbefaler, at skolen overvejer at tegne
• Løntabsforsikring for skoleledere
• Ulykkesforsikring for elever, som sikrer eleverne ved ulykker (Ca. 50 % af skolerne har den.)
• Glasforsikring

Skoleforsikring gennem Willis og dobbeltdækning
Efterskoleskoleforeningen tilbyder i samarbejde med forsikringsmægler Willis forskellige skoleforsikringer, og desuden tilbyder Willis bistand til de skoler, der ikke aktuelt har mulighed for at benytte sig af Efterskoleforeningens tilbudte skoleforsikring.
Som kunder hos Willis har alle efterskoler en erhvervsansvarsforsikring. Det er desuden indtrykket, at de skoler, der benytter anden mægler og/eller forsikringsselskab, alle har en erhvervsansvarsforsikring.
Vedr. dobbeltdækning: Nogle skoler er måske dobbeltdækket mht. ”særlige aktiviteter”, da de gennem medlemskab af DGI kan være forsikret i Tryg. Ved sådan dobbeltdækning afklarer de involverede forsikringsselskaber indbyrdes, hvorledes skadeskravene skal fordeles.