Det er intentionen med arbejdsmiljølovgivningen, at der på alle arbejdspladser skabes et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet. Beskæftigelsesministeren har i den forbindelse bl.a. fastsat regler om virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation og arbejdsmiljøuddannelse.

Med ændringen af arbejdsmiljøloven fra 19. maj 2010 har en del begreber ændret navn. Sikkerhedsrepræsentant er blevet til arbejdsmiljørepræsentant, sikkerhedsorganisationen er blevet til arbejdsmiljøorganisationen osv.

Med hensyn til den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for forstandere (arbejdsledere) og arbejdsmiljørepræsentanter, så skal den gennemføres inden 3 måneder efter udpegningen af de pågældende. Uddannelsen har fra 1. okt. 2010 en varighed på 3 dage. Herefter skal der følges op på denne grunduddannelse ved at der gennemføres en supplerende arbejdsmiljøuddannelse af 2 dages varighed indenfor de første 12 måneder af funktionsperioden. I hvert af de efterfølgende år af funktionsperioden skal arbejdsgiveren tilbyde de pågældende et suppleringskursus af 1½ dags varighed.

Endvidere har man præciseret arbejdsgiverens pligt til:

  • at udarbejde en kompetenceudviklingsplan for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen vedrørende den supplerende arbejdsmiljøuddannelse
  • at sørge for at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen får en efter forholdene rimelig tid til rådighed til at varetage deres pligter i arbejdsmiljøarbejdet
  • at give medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen lejlighed til at erhverve sig den fornødne viden om eller uddannelse i arbejdsmiljømæssige spørgsmål
  • at give medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen lejlighed til at deltage i planlægningen for så vidt angår spørgsmål om arbejdsmiljø på arbejdspladsen
  • at give medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen mulighed for at koordinere deres samarbejde