Tilsyn med elever i forbindelse med badning fra offentlig strand
Findes der regler for, hvordan efterskoler skal udøve deres tilsyn i forbindelse med badning? 

Nej, men Efterskoleforeningen opfordrer til, at den enkelte efterskole selv udarbejder en sikkerhedsprocedure vedr. badning.

Selv om der ikke findes et specifikt regelsæt, som efterskolerne skal følge, er der ingen tvivl om, at badning er omfattet af pligten til et betryggende tilsyn, og at tilsynet både omfatter efterskolernes undervisnings- og samværsdel.

Hvad et ”betryggende tilsyn” i forbindelse med en strandtur betyder, kan ikke slås op nogen steder. Man må derfor på den enkelte skole selv overveje, hvad tilsynet indebærer, når de nødvendige og tilstrækkelige regler for badeturen skal opstilles.

Efterskolens sikkerhedsprocedure bør foreligge i skriftlig form. Naturligvis vil man kunne vælge at henvise til f.eks. folkeskolens vejledning, men det kan som nævnt anbefales at udarbejde egne regler under hensyn til efterskolens elevgruppe og lokale forhold.

Det er op til skolens forstander at vurdere, om de tilsynsførende læreres kompetencer er tilstrækkelige, herunder f.eks. at tage stilling til, hvor ofte en livredderprøve bør fornyes.

Det er en god idé at offentliggøre regelsættet, så både elever og forældre i forvejen er bekendte med det.

Forældrenes tilladelse bør indhentes, men en forældretilladelse fritager ikke skolen for sin tilsynsforpligtelse.

Inspiration til et sådant regelsæt kan fås mange steder:
Der findes en ”bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden” (Bek. nr. 38 af 10/01/1995). Her omtales den skolearrangerede badetur i § 11, hvor der står:
Badning under ekskursioner, lejrskoler, hytteture eller lignende må alene finde sted, hvis det kan foregå under betryggende forhold.

Ovennævnte bekendtgørelses tekst uddybes i ”Vejledning om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden” (Vej. nr. 10 af 10/01/1995). I ad § 11 anføres følgende: 
Badning under ekskursioner og lignende, herunder badning i badelande, må alene finde sted, hvis det kan foregå under fuldt betryggende forhold. 
Hvis badning foregår på friland, skal læreren inden badning tillades have en sikkerhed for, at bund- og strømforhold m.v. ikke frembyder nogen fare. 
Badning bør kun foregå på et for eleverne nøje afgrænset område, som er let at overskue, og hvor alle kan bunde.
Der bør være mindst 2 voksne, af hvilke den ene opholder sig på land, medens den anden deltager i badningen og markerer ydergrænsen for det tilladte område. Begge de ledsagende skal kunne svømme og kunne foretage livredning. Der bør ikke være mere end 12-15 elever i vandet på samme tid, og eleverne bør have besked på at holde sammen to og to

De to ovennævnte tekster kan i fuld udstrækning findes på www.retsinfo.dk 

I KFUM-spejdernes Grønne Guide kan følgende findes:

Sikkerhedsregler ved badning
Badning må kun foregå på sikre, i forvejen undersøgte steder og under omhyggeligt opsyn.
1. Lederne må, inden badningen påbegyndes, sikre sig, at det er forsvarligt at bade pågældende sted.
2. Badningen må kun foregå indenfor et nærmere for børnene afgrænset område. Dette skal være let at overskue, og alle børn skal kunne bunde.
3. Der skal være mindst 2 voksne ledere til stede. Den ene skal befinde sig på land på et sted, hvorfra han har et sikkert overblik over alle de badende.
Den anden leder deltager i badningen og markerer ydergrænsen for det tilladte område.
Mindst en af lederne skal kunne svømme og foretage livredning.
4. Der må ikke gå flere i vandet ad gangen, end at lederen på land kan holde øje med dem alle.
5. Ved badning i forbindelse med lejre og ture, bør forældrenes tilladelse foreligge.


Vinterbadning
Se de 8 råd fra Rådet for større badesikkerhed


I øvrigt kan henvises til Rådet for Større Badesikkerhed, www.badesikkerhed.dk, der har til formål at nedbringe antallet af drukneulykker ved at analysere drukneulykkerne, lave forbyggende kampagner og give gode råd om relevante baderegler.