En elev må være indstillet på at følge reglerne på skolen, som eleven er optaget på. Samtidig er der tale om et ungt menneske som er i en følsom periode i sit liv, og som er i færd med at lære at fungere i fællesskabet, og hvor sanktioner for impulsive eller uovervejede handlinger bør stå i et yderst rimeligt forhold til forseelsens art, årsag og omfang. En bortvisning er en voldsom konsekvens for eleven, og oplevelsen kan sætte langvarige negative spor. Denne ultimative sanktion bør derfor ske med forsigtighed og omtanke fra skolens side.

Skolen er kontraktretligt forpligtet overfor forældrene, som aftalen om efterskoleopholdet er indgået med. Kontrakten kan derfor kun ophæves ved grov eller gentagen misligholdelse. Hvis et eller flere forhold er af så væsentlig betydning for skolen, at enhver overtrædelse heraf vil medføre bortvisning, skal skolen i kontrakten tydeligt gøre opmærksom herpå, og bør sikre sig at alle elever er bekendt hermed ved mundtligt at oplyse herom.

Agter skolen at bortvise eleven på grundlag af en konkret overtrædelse, skal skolen skride til handling umiddelbart efter at overtrædelsen er blevet kendt. Skolen skal høre eleven og forældrene om forholdet inden endelig beslutning træffes. Skal eleven herefter bortvises, bør det ske uden ugrundet ophold og i tæt kontakt med forældrene.

Skolen må ikke anvende midlertidig hjemsendelse, udelukkelse fra ekskursioner, udelukkelse fra overnatning på skolen eller lign. som sanktion. Dette strider mod ideen i skoleformen - og udelukkelse fra fællesskabet er en voldsom straf for eleven. Desuden ydes såvel tilskud som forældrebetaling for et kostskoleophold med overnatning og adgang til ophold på skolen 7 dage om ugen samt til undervisning.

I henhold til praksis er det dog muligt at sende eleven hjem på en ”tænker” i nogle dage med henblik på, at eleven kan overveje situationen. I disse tilfælde bør eleven have reel mulighed for at fortsætte opholdet, hvis eleven tydeligt tilkendegiver at ville rette ind efter skolens retningslinjer. Eleven kan i en sådan periode ikke tælle med i årselevtallet eller oppebære eventuelle tillægstakster. Eleven kan heller ikke få statslig elevstøtte, og skolen vil almindeligvis ikke være berettiget til at opkræve elevbetaling, da forældrene jo netop betaler for ophold og undervisning.

Læs nærmere om afbrydelse af ophold, herunder om bortvisning i kapitel 4 i Etik og Kontrakt

Med virkning fra 1. januar 2021 er rettighederne fra børnekonventionens artikel 12 blevet skrevet ind i efterskoleloven som en ny § 4a. Skoler er nu lovmæssigt forpligtet til at inddrage elever inden skolen træffer beslutning om at afbryde efterskoleopholdet for eleven. Læs mere om de nye regler her