Efterskoler og Frie Fagskoler har mulighed for at få tilskud til skolens udgift til elevtransport mellem skolen og brobygningsinstitutionen for elever, der deltager i brobygning på 9. og 10. klassetrin.
Det gælder også for de efterskoler som deltager i IBO brobygning, herunder transport til virksomhedspraktik i forbindelse med IBO forløbet. 
Efterskoleforeningen administrerer ordningen, der har en linje på finansloven. Bevillingen dækker ikke alle udgifter. Vi har tilrettelagt administrationen således, at der er størst tilskudsdækning for de skoler, der har den største udgift per elev.

For at komme i betragtning til tilskud til transport til brobygning forudsættes følgende:

1. Skolen laver en opgørelse, hvor der kun optræder beløb vedrørende elevers transport mellem skolen og brobygningsinstitutionen samt virksomhedspraktik i IBO forløbet.

2. Opgørelsen med disse oplysninger og antal omfattede elever attesteres af skolens revisor og mailes hvert år til Efterskoleforeningen, Hanne Skøtt på hs@efterskolerne.dk i løbet af august måned (for skoleåret 2023/24 den 31. august 2024). Kun skoler, der har indberettet rettidigt, kommer i betragtning ved udbetaling af tilskud.

3. Skolen oplyser Efterskoleforeningen om sin bankkonto til anvisning af tilskud.

Revisors attestation vil sædvanligvis være tilstrækkelig, men Efterskoleforeningen har mulighed for at udbede sig kopi af skolens dokumentation.

Følgende udgifter kan medregnes:
a) Udgifter til offentlig transport med tog, bus, færge eller metro med billigste betalingsmåde inden for perioden – typisk 10 klipskort
b) Udgifter til leje af bus
c) Udgifter til brug af egen bus, der direkte kan henføres til transport til brobygning
d) Udgifter til fortæring, hvor rejsetiden er over 3 timer pr. tur.

Følgende udgifter kan ikke medregnes:
1. Udgifter til ”lejrskole” eller ”pædagogisk tilrettelagt ekskursion” i forbindelse med brobygning – bortset fra transportudgift fra den frie kostskole til brobygningsinstitutionen
2. Udgifter til tilsyn med eleverne i forbindelse med brobygning
3. Udgifter til individuel elevtransport til brobygning, når transporten af ekstraordinære grunde ikke tager udgangspunkt fra skolen.

Spørgsmål om transporttilskud
Spørgsmål rettes til Hanne Skøtt på hs@efterskolerne.dk

Administrativ procedure

1. Revisorattesteret opgørelse af udgifter samt antal omfattede elever mailes til Efterskoleforeningen, Hanne Skøtt - hs@efterskolerne.dk i løbet af august måned hvert år.

2, Kun skoler, der rettidigt afleverer revisorattesterede oplysninger kommer i betragtning ved fordeling af midler.

3. Efterskoleforeningen opgør herefter det samlede udgiftsbehov og fordeler bevillingen. 
I 2024 er der således 3,0 mio. kr. til fordeling. Skoler med de største udgifter per brobygningselev får den højeste andel af deres udgifter refunderet.

4. Efterskoleforeningen har ret til at indhente de oplysninger, der er nødvendige for varetagelse af fordelingen af midler hos skolerne, herunder stikprøvevis dokumentation for udgifter.

5. Efterskoleforeningens administration af brobygningsmidlerne er omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven. Administrative afgørelser kan ikke ankes, men henvendelser om foreningens     administration kan rettes til Efterskoleforeningen.


Tilskudsmodel
Der beregnes en gennemsnitlig udgift pr. elev for alle skoler set under ét og pr. elev i den enkelte skole, og standardafvigelse i forhold hertil beregnes. Skolerne inddeles på basis heraf i tilskudsgrupper afhængigt af, hvor stor en standardafvigelse skolens gennemsnitlige udgift pr. elev ligger under eller over det samlede gennemsnit. Som nævnt giver modellen som resultat, at skoler med relativt høje udgifter pr. elev får en større refusion end skoler med relativt lave udgifter.
Beløb under 500 kr. udbetales ikke.