Dør en af skolens medarbejdere, skal der i nogle tilfælde betales løn til de efterlevende i 1-3 måneder efter dødsfaldet.

For at sikre de efterlevende mulighed for at kunne disponere over familiens hidtidige indkomster til afvikling af eksisterende forpligtelser, herunder udgifter forbundet med dødsfaldet, er der i funktionærloven indført en særlig bestemmelse om ”efterindtægt”.

Hvilke medarbejdere er omfattet?

Lærere er altid omfattet af funktionærlovens regler om ”efterindtægt” jf. LC´s fællesoverenskomst § 23.

En kontoransat medarbejder er qua sine arbejdsopgaver funktionær og således altid omfattet af funktionærlovens regler om efterindtægt. Øvrigt teknisk-administrativt personale kan være omfattet af reglerne, hvis der henvises til funktionærlovens regler i ansættelseskontrakten. Anvendes Efterskoleforeningens standardkontrakt gælder funktionærlovens regler på dette område.

Dør en medarbejder der har været ansat på skolen mere end 1 år, og var medarbejderen omfattet af funktionærlovens regler om efterløn/efterindtægt, fortsætter lønudbetalingen som månedlige udbetalinger 1-3 måneder hvis medarbejderen efterlader en efterlevende ægtefælle, registreret partner, frasepareret ægtefælle eller børn under 18 år, som han/hun havde forsørgelsespligt overfor.

Efterindtægten svarer til 1 måneds løn efter 1 års ansættelse, 2 måneders løn efter 2 års ansættelse og 3 måneders løn efter 3 års ansættelse.

Selv om lønnen ophører på dødsdagen, er praksis i staten, at man betaler løn måneden ud, og påbegynder betaling af efterindtægten fra den 1. i den kommende måned. Det står i dette tilfælde også i fællesoverenskomsten for lærerne, at lønnen i den måned, hvor dødsfaldet sker, ikke regnes med i efterindtægten.

Efterindtægten er A-indkomst og svarer til den løn, inkl. fast påregnelige tillæg, som medarbejderen havde ret til på tidspunktet for dødsfaldet. Ved beregning af efterindtægt bør der anvendes et tilsvarende lønbegreb som ved beregning af fratrædelsesgodtgørelse. Efterindtægten reguleres ikke i efterlønsperioden. Anciennitetstillæg eller lignende, som medarbejderen ville have opnået ret til i efterlønsperioden, indgår heller ikke i efterlønnen. Der skal ikke beregnes feriegodtgørelse af efterindtægten.

Ferie og overarbejde
Det grundlæggende princip er, at der opgøres ferie og eventuelt overarbejde som hvis en medarbejder var fratrådt for at forlade arbejdsmarkedet. Optjente feriepenge tilfalder boet. 

Gruppeliv
Skolen skal indberette dødsfaldet til den gruppelivsordning medarbejderen var tilknyttet, så ægtefællen eller børnene kan få udbetalt forsikring. For lærere er det altid Forenede Gruppeliv.

Pension
Indbetaling af pensionsbidrag stopper, når der ikke længere udbetales løn. Ægtefællen skal orienteres om, hvilken pensionsordning den ansatte var omfattet af. Pensionskassen skal også orienteres.

Artiklen er senest revideret 18.6.2019. Eventuelle spørgsmål kan rettet til specialkonsulent Hanne Lautrup, hl@efterskolerne.dk, 33 17 95 82