For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter 1. august 1996, kan ministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. årselev er for 2019 fastsat til 18.772 kr.

For disse skoler gælder, at de skal opfylde denne begrænsning på ejendomsudgifterne i de første 5 hele regnskabsår for at været berettiget til at modtage statstilskud.

Til bygningsudgifter henregnes i denne sammenhæng: Renter, bidrag, provision m.v. af og ordinære afdrag på kreditforenings-, pengeinstitut- og pensionskasselån, lån i andelskasser og lignende, sælgerpantebreve og eventuelle andre pantebreve, leje af bygninger og arealer samt ejendomsskatter og pligtig brandforsikring på ejendommen. Heri kan fradrages renteindtægter fra bunden kapital og lignende, renter af og afdrag på etableringslån til udgifter pålagt af offentlige myndigheder samt lejeindtægter, herunder fra tjeneste- og lejeboliger til skolens ansatte.