Elevstøtte

Udenlandske statsborgere

Korte kurser
Kurser under 2 ugers varighed
Kurser under 5 ugers varighed

Indkomstgrundlag
Genberegning af elevstøtten
Personlig indkomst
Hvis Skat ikke kan opgøre indkomstgrundlaget, fx indkomst fra udlandet
Særlige tilfælde

Delvis friplads eller individuel supplerende støtte
Ansøgning om elevstøtte
Oplysninger fra forældrene
Indberetning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) 
Meddelelse fra SU-styrelsen til skolen

Særlige elevgrupper
Elever over 18 år
Forældreløse
Anbragt udenfor hjemmet
Forældre uden dansk cpr.nr.
Elever fra Færøerne og Grønland
Sydslesvigske elever
Danske statsborgere bosat i udlandet 


Elevstøtte
Staten giver elevstøtte til elever på en efterskole, der deltager i kurser i mindst 2 hele kursusuger inden for lovens rammer, hvis:

a) eleven er dansk statsborger eller sidestillet hermed (se afsnittet om Udenlandske statsborgere),
 
b) eleven ved kursets begyndelse har afsluttet 8 års skolegang, 7. klasse eller er fyldt 14 år. Elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse kan få elevstøtte, hvis opholdet er anbefalet af pædagogisk-psykologisk rådgivning eller UU-vejledningen i elevens tidligere skolekommune,
 
c) eleven har dansk CPR-nummer og

d) skattemyndighederne kan opgøre et indkomstgrundlag for elevens forældre eller, hvis eleven er fyldt 19 år, for eleven.

Er kun betingelserne i pkt. a-c, opfyldt, ydes elevstøtte på grundlag af et af skolen fastsat beregningsgrundlag (se afsnittet om indkomstgrundlag).

Til top

Udenlandske statsborgere
Staten giver elevstøtte til elever, der er udenlandske statsborgere, hvis de deltager i et kursus i mindst 2 hele kursusuger og betingelserne for danske statsborgere omkring alder og CPR-nummer er opfyldt samt at:

a) Eleven eller elevens forældre, hvis eleven er under 19 år ved kursets begyndelse, har haft ubrudt og lovligt ophold i Danmark i mindst 2 år op til kursets begyndelse eller

b) eleven eller elevens forældre er omfattet af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) eller

c) eleven forsørges af en forælder, der er statsborger i et andet EU- eller EØS-land, hvis den pågældende forælder har lønnet beskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark, eller eleven i øvrigt er omfattet af Rådets forordning af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet (1612/68).

Kan skattemyndighederne i de i pkt. b) og c) nævnte tilfælde ikke opgøre et indkomstgrundlag, ydes elevstøtte på grundlag af et beregningsgrundlag (se under indkomstgrundlag), der fastsættes af skolen.

Staten yder elevstøtte svarende til grundstøtten til udenlandske elever, der ikke opfylder en af de tidligere nævnte betingelser, hvis mindst en af forældrene har eller tidligere har haft dansk statsborgerskab. Skolen godkender efter forelæggelse af nødvendig dokumentation, hvorvidt der kan ydes en sådan grundstøtte. 

Er der tale om udenlandske statsborgere, der ikke falder ind under ovenstående yder staten ikke elevstøtte, men der udløses taxametertilskud mv., såfremt de udenlandske elever udgør under halvdelen af eleverne.
EU/EØS-borgere skal have et opholdsdokument læs mere her.

Se også afsnittet om særlige elevgrupper sidst i artiklen.

Til top

Korte kurser
Kurser under 2 ugers varighed
For kurser under 2 ugers varighed eller kurser, hvor eleven afbryder eller bortvises fra kurset indenfor de første 2 uger ydes ingen elevstøtte.

Kurser under 5 ugers varighed 
For kurser fra 2 til 5 ugers varighed ydes indkomstbestemt støtte, men der ydes ikke grundstøtte.
Det betyder, at der ikke ydes elevstøtte til elever, hvor indkomstgrundlaget overstiger loftet i det øverste interval, hvis kurset er under 5 uger. Dette rammer typisk forældre til elever på eksempelvis 2 ugers sommerkurser, hvor forældrenes indkomstgrundlag overstiger 900.000 kr (2019/20)

Indkomstgrundlag
Elevstøtte til en elev, der ikke er fyldt 19 år, beregnes ud fra forældrenes samlede indkomstgrundlag i det andet kalenderår forud for det kalenderår, hvori kurset begynder.
Hvis forældrene ved kursets begyndelse har forskellig bopælsadresse og enten er separerede eller ikke gift med hinanden, beregnes elevstøtten dog ud fra indkomsten for den af forældrene, hvor eleven ved kursets begyndelse har bopæl eller senest har haft bopæl, samt denne forældres eventuelle samlever ved kursets begyndelse. 

Indkomstgrundlaget beregnes som forældrenes (eller forælderens og denne eventuelle sammenlevers) personlige indkomst med tillæg af eventuel samlet positiv nettokapitalindkomst (Personskatteloven §7) samt aktieindkomst, som beskattes efter personskattelovens §8a, stk. 2 i kalenderåret 2 kalenderår forud for efterskolekursets start.

Nedenfor er vist en række eksempler på indkomstgrundlaget ved forskellige sammensætninger af husstanden. Det afgørende er sammensætningen ved kursets begyndelse.

Husstandens sammensætning ved kursets start

Indkomstgrundlag

1

Elev over 19 år

Elevens indkomstgrundlag + skriftlig udtalelse fra PPR eller UU

2

Enlig forælder ved kursets start

Forælderens indkomstgrundlag

3

Enlig forælder på ansøgningstidspunkt, men gift/samboende ved kursets start.

Genberegning så husstandens

indkomstgrundlag lægges til grund

4

Forældre, der ved kursets start er gift med hinanden, og bor i fælles husstand

Forældrenes indkomstgrundlag lægges til grund

5

Forældre, der ved kursets start er gift med hinanden, men bor på forskellig adresse

Forældrenes indkomstgrundlag lægges til grund

6

Forældre, der ved kursets start bor sammen uden at være gift

Forældrenes indkomstgrundlag lægges til grund

7

Hvis forældrene bor hver for sig og enten er separerede, skilt eller ikke er gift med hinanden, og ”bopælsforælderen” ikke har en samlever.

Beregning på grundlag af indkomsten hos den forældre, eleven bor sammen med (folkeregisteradresse) eller senest har boet sammen med.

8

Hvis en forælder har en samlever, er gift igen, er indgået i registreret partnerskab

Husstandens indkomstgrundlag lægges til grund

9

Forældreløse

Maksimal statsstøtte

10

Elever uden kontakt med forældrene

Maksimal statsstøtte

11

Elever anbragt uden for hjemmet i familiepleje eller på en institution efter Kapitel 5 i Barnets lov

Maksimal statsstøtte

12

Elev har ikke bopæl hos forælder/forældre, uden at være omfattet af pkt. 9, 10 eller 11 ovenfor

Beregning på grundlag af indkomsten hos forældrene, se (4), eller den forælder, og dennes eventuelle samlever, se (7) eller (8), som eleven senest har boet sammen med

13 En forældre er gift med en person, der ikke er forældre til barnet, og ægteparret bor ikke sammen Forælderens indkomstgrundlag lægges til grund. Ægtefællens indkomst medregnes ikke

 

 

For elever, hvor elevstøtten beregnes på baggrund af forældrenes samlede indkomstgrundlag nedsættes grundlaget for hvert barn af forældrene bortset fra eleven, hvis barnet ved kursets begyndelse er under 18 år og har bopæl hos forældrene. Hvis elevstøtten beregnes på baggrund af indkomstgrundlaget for den af forældrene, hvor eleven har bopæl eller senest har haft bopæl, samt dennes eventuelle samlever, fastsættes nedsættelsen af indkomstgrundlaget for hvert barn, herunder særbørn, af forælderen og dennes eventuelle samlever bortset fra eleven, hvis barnet ved kursets begyndelse er under 18 år og har bopæl hos forælderen og dennes eventuelle samlever. Plejebørn giver ikke fradrag i indkomsten.

Nedenfor er vist hvordan indkomstgrundlaget nedsættes ved forskellige sammensætninger af husstanden. Det afgørende er sammensætningen ved kursets begyndelse. Numrene under ”Husstandens sammensætning ved kursets start” refererer til tabellen ovenfor. 

 

Husstandens sammensætning ved kursets start

Indkomstgrundlag

1

Enlig forælder (2) og forældre, der bor sammen (4) og (6) og (12)

Fradrag for alle søskende under 18 år

2

En forælder, der indgår i en husstand med en person, der ikke er forælder til eleven (3) og (8) og (12)

Fradrag for alle husstandsmed-lemmers børn under 18 år, som bor i husstanden (folkeregister-adresse)

3

Forældre der er gift men bor på forskellig adresse (5) og (12)

Fradrag for alle søskende under 18 år af forældrene, uanset hvem af forældrene de bor hos

4

Hvis forældrene bor hver for sig (7) og (12)

Fradrag for forælderens børn under 18 år, som bor i husstanden (folkeregister-adresse)

 

Til top

 

Beløbet som indkomstgrundlaget nedsættes med kan ligesom støttesatserne findes her på hjemmesiden under elevstøtteberegning eller på UVM's hjemmeside. For en elev bosiddende i Danmark gælder, at det er folkeregisteradressen, der er udtryk for personens bopæl. Det samme gælder for forælderens eventuelle samlever og for børn, for hvilke indkomstgrundlaget kan nedsættes. 

For elever, en forælder eller forældre, der ikke bor i Danmark, skal de faktiske forhold for bopæl lægges til grund.

Genberegning af elevstøtten
Der er kun mulighed for genberegning af elevstøtten i følgende tilfælde: 

1. Hvis husstandens sammensætning ændres mellem ansøgningstidspunkt og kursusstart
2. Hvis en forælder eller samlever dør i støtteperioden (dokumentation kræves)
3. Hvis en forælder får bevilget skilsmisse eller separation i støtteperioden og den tidligere ægtefælle er flyttet ud af husstanden (dokumentation kræves)
Der er således ikke mulighed for genberegning såfremt en samlever, der ikke er gift med forælderen, flytter ud af husstanden efter kursets begyndelse. Det samme gælder for ugifte forældre.

Den nye beregning gælder fra første hele kursusuge i måneden efter hændelsen er indtrådt.

Personlig indkomst
Ifølge personskattelovens § 3 omfatter begrebet personlig indkomst alle de indkomster, der indgår i den skattepligtige indkomst, og som ikke er kapitalindkomst. Aktieindkomst indgår ikke i den skattepligtige indkomst og er derfor ikke personlig indkomst. Personlig indkomst er ikke nødvendigvis belagt med AM-bidrag (bruttoskat). 

Nogle eksempler på skattepligtig personlig indkomst er:
1. Lønindkomst, honorarer og lignende
2. Personalegoder
3. Sociale og andre pensioner
4. Arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, efterløn osv.
5. Kontanthjælp
6. Underholdsbidrag
7. Uddannelsesstøtte og legater
8. Indtægt ved udlejning af fast ejendom
9. Erstatning for personskade
10. Gaver og arveforskud
11. Overskud af privat virksomhed

Hvis Skat ikke kan opgøre indkomstgrundlaget, fx indkomst fra udlandet
Hvis elevens forældre eller eleven (over 19 år) har haft arbejde i udlandet i indkomståret (kalenderåret 2 år forud kursets start), eller hvis SKAT af en anden grund ikke er i stand til at oplyse indkomstgrundlaget, skal eleven/forældrene overfor skolen komme med oplysning fra en offentlig myndighed om summen af den personlige indkomst, positive kapitalindkomst og beregnet formueafkast, eller tilsvarende oplysninger, der dokumenterer indkomstforholdene i hele indkomståret, herunder både indkomst i udlandet og eventuel indkomst i Danmark.

Indkomst i udenlandsk valuta omregnes til danske kroner efter de gennemsnitlige kurser i indkomståret. Disse skal skolen selv finde på Nationalbankens hjemmeside

Kontrol af elevens/forældrenes oplysninger påhviler skolen. Den fornødne indhentede dokumentation skal forblive på skolen.

Til top

Særlige tilfælde
Er det ikke muligt for skolen at indhente de nødvendige oplysninger til brug for beregning af et indkomstgrundlag, fastsætter skolen elevstøtten til grundstøttebeløbet. Det er en betingelse, dels at det ikke er muligt at indhente indkomstoplysninger for elevens forældre, eller, hvis eleven er fyldt 19 år, for eleven.

Delvis friplads eller individuel supplerende støtte
Skolerne modtager hvert år en pulje fra staten. Denne pulje er øremærket til at hjælpe forældre, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold. Det er skolerne, der afgør til hvem og med hvilket beløb, der kan ydes hjælp til individuel nedsættelse af skolepengebetalingen.

Læs mere om individuel supplerende elevstøtte her 

Efterskoleloven giver også mulighed for, at skolerne i øvrigt kan nedsætte egenbetalingen for individuelle elever, som måtte have brug herfor, selv om der ikke anvendes midler, der er øremærket til individuel supplerende støtte.

For begge ovennævnte ordninger gælder, at forældrene skal betale en mindstepris pr. uge:

I skoleåret 2022/23 160 kr. pr. uge
I skoleåret 2023/24 158 kr. pr. uge
I skoleåret 2024/25 163 kr. pr. uge

For elever der ikke modtager elevstøtte ex. udenlandske elever, skal egenbetalingen udgøre mindst 836 kr. pr. uge i skoleåret 2023/24 og mindst 862,50 kr. pr. uge i skoleåret 2024/25.

Bemærk, at der også er en minimumsbetaling på korte kurser. Her gælder mindsteprisen for kurser påbegyndt i finansåret, se artiklen om korte kurser i leksikonet.


Ansøgning om elevstøtte
Oplysninger fra forældrene 
Skolen udsender skemaet ”Ansøgning om elevstøtte” til forældrene, som efter udfyldelse med underskrifter sender det tilbage til skolen. Skemaet skal blive på skolen til brug for revisionen og som dokumentation. Det skal således ikke indsendes til Styrelsen for Kvalitet og Undervisning eller UVM. 

Skemaet kan hentes på www.uvm.dk eller det kan med fordel udskrives i EDB-Brugsens program, hvor navn, adresse samt cpr. nr. er fortrykt.

Indberetning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
For elever, der skal have beregnet statslig elevstøtte, skal skolerne indberette en række oplysninger via internettet.

Indberetningerne skal ske via adressen https://us2000-web.su.dk/ hvortil der kræves adgangskode (rekvireres hos STUK).
I menuen til venstre vælges elevstøtte, filberetning eller manuel indtastning, hvor der svares ja eller nej til udvidet skema. Brugere af EDB-Brugsen danner en fil i modulet kursus, hvor der er et direkte link til SU-styrelsen.

Indberetning bør først ske efter årsskiftet til det kalenderår, hvor kurset begynder. Begynder en elev først på kurset efter nytår, skal støtten stadig beregnes på grundlag af indkomståret 2 kalenderår forud for kursets begyndelse.

Skolerne skal være omhyggelige med angivelse af rigtigt årstal for kursusstart, idet der efter årsskiftet anvendes støttesatser for både kurser, der er begyndt i kalenderåret før og i det nye kalenderår. Det er årstallet for selve kursets begyndelsesdato, der tæller – ikke det årstal, hvor den enkelte elev begynder på kurset.

Meddelelse fra SU-styrelsen til skolen 
Skolen får skriftlig meddelelse fra SU-styrelsen om det ugentlige støttebeløb og om de forudsætninger, der er lagt til grund for beregningen for hver elev.

Herefter beregner skolen det samlede støttebeløb ud fra elevens kursusdeltagelse og underretter eleven og dennes forældre herom.

Skolen er forpligtet til at give forældrene en kopi af den skriftlige meddelelse fra SU-styrelsen om det ugentlige støttebeløb og om forudsætningerne for støttens beregning.
Hvis man bruger EDB-brugsens nye udskrifter fremgår elevstøttegrundlaget nederst på betalingsopgørelsen.

Originalen forbliver på skolen som dokumentation bl.a. til brug ved revisors attestation af, at antal kursusuger, fordeling på støttesatser o.l. er indberettet korrekt.

Til top

Særlige elevgrupper 
Elever over 18 år
Elevstøtte er skattepligtig for elever over 18 år. Se mere her 

Forældreløse
For elever, hvor begge forældre er døde, skal skolen ved indberetningen til Styrelsen for Kvalitet og Undervisning udfylde forældrenes personnumre med 9-taller. Indkomstgrundlaget anføres til 1 kr. (000000001). Det udvidede skema skal bruges ved indberetningen.

Der ydes maksimal elevstøtte, hvis forældrene er afgået ved døden.

Anbragt udenfor hjemmet
Der ydes maksimal elevstøtte til elever anbragt uden for hjemmet i familiepleje eller på en institution efter kapitel 5 i Barnets lov. I dette tilfælde skal skolen ved indberetningen til Styrelsen for Kvalitet og Undervisning udfylde forældrenes personnumre med 9-taller. Indkomstgrundlaget anføres til 1 kr. (000000001). Det udvidede skema skal bruges ved indberetningen.

Forældre uden dansk cpr.nr
Styrelsen for Kvalitet og Undervisning kan ikke finde indkomstgrundlaget (beregningsgrundlaget) for støtteberettigede forældreafhængige elever, hvor forældrene ikke har et dansk CPR-nummer. I sådanne situationer indberettes eleven på det udvidede indberetningsskema. Forældrenes personnumre udfyldes med 8-taller. Forældrenes indkomstgrundlag og antal søskende under 18 år anføres ligeledes på skemaet.

Elever fra Færøerne og Grønland
Elever fra Færøerne og Grønland modtager elevstøtte som andre danske statsborgere. Da det ikke er muligt at indhente oplysninger om indkomstgrundlag og søskende fra SKAT eller CPR-registeret, indberettes disse elever altid på det udvidede indberetningsskema. Dvs. at skolen selv danner indkomstgrundlaget ud fra oplysningsseddel, lønsedler mv. i indkomståret 2 år tidligere.

Grønlandske forældre har danske CPR-numre, mens færøske forældre indberettes med 8-taller.

Grønlandske elever har ikke pligt, men ret til at tilmelde sig folkeregistret i en dansk kommune i forbindelse med ophold på en efterskole. Færøske elever skal derimod tilmeldes folkeregistret i en dansk kommune.

Alle elever, også færøske og grønlandske, skal have et dansk CPR-nummer for at Styrelsen for Kvalitet og Undervisning kan beregne støtten. (Grønlandske elever har dansk CPR-nummer).

NB. Vedrørende de ovennævnte elevgrupper er skolen sagsbehandler, hvorfor det er vigtigt, at skolerne gemmer den dokumentation, som ligger til grund for deres indberetning til Styrelsen for Kvalitet og Undervisning. Skolens revisor skal ved sin gennemgang af elevstøtten kunne få adgang til at verificere dette materiale.
 
Sydslesvigske elever 
Læs mere her

Danske statsborgere bosat i udlandet
Danske statsborgere og børn af danske statsborgere bosiddende i udlandet, er berettiget til elevstøtte.
Hvis eleven er dansk statsborger ydes der indkomstbestemt statslig elevstøtte - hvis eleven ikke er dansk statsborger, men en eller begge af elevens forældre har eller tidligere har haft dansk statsborgerskab, godkender skolen, at der ydes grundstøttebeløb.

Disse elever indberettes på det udvidede indberetningsskema, medmindre de var bosiddende i Danmark 2 år tidligere (dvs. det sædvanlige indkomstår, der ligger 2 år forud for det år, hvor kurset begynder). 

 

Artiklen er senest revideret 04.09.2019. 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til konsulent Bjarne Bundsgaard Nielsen, bn@efterskolerne.dk, 33 17 97 66