Når en medarbejder fratræder, skal skolen afregne feriepenge eller trække i løn, hvis medarbejderen har holdt forskudsferie og ikke nået at optjene alle dagene efterfølgende. Særlig feriegodtgørelse skal også opgøres.

Feriepenge
Når en medarbejder fratræder, skal skolen afregne 12,5% i feriepenge til Feriekonto for den ferie, der er optjent, men endnu ikke afholdt.

Fratræder en medarbejder fx ved udgangen af december, skal skolen afregne de feriedage, som medarbejderen har optjent siden ferieårets start d. 1. september, men endnu ikke afholdt. Har medarbejderen holdt 5 feriedage i uge 42, skal skolen således afregne 4 måneder á 2,08 feriedage fratrukket de 5 feriedage, dvs. skolen skal afregne 3,32 feriedage. Dette skal ske ved udgangen af den måned, hvori medarbejderen fratræder.

Feriepengene beregnes ud fra den ferieberettigede løn i det eller de relevante ferieår og afregnes med en forholdsmæssig andel heraf i forhold til den optjente og afholdte ferie.

Har medarbejderen holdt ferie på forskud og fratræder inden, ferien når at blive optjent, vil skolen være berettiget til at modregne den afholdte ferie i medarbejderens krav på løn og feriebetaling.

Eventuelle overførte feriedage

Er ferie overført efter aftale eller på grund af en feriehindring, og er ferien ikke holdt, skal skolen udbetale feriepengene for de overførte dage direkte til medarbejderen i forbindelse med fratræden.

Feriepenge for sådanne overførte dage beregnes af samme indtægtsgrundlag som feriedage optjent i indeværende ferieafholdelsesperiode og udgør ½ pct. pr. overførte feriedag.

Særlige feriegodtgørelse
Hvis en medarbejder fratræder, før der er sket udbetaling af den særlig feriegodtgørelse (de 1½ procent), skal den særlige feriegodtgørelse for afholdt ferie udbetales.

Eksempel: Fratræder en medarbejder fx ved udgangen af december og har holdt 5 feriedage i oktober uden at der er udbetalt særlige feriegodtgørelse for disse dage, så skal medarbejderen ved fratræden have udbetalt den del af den særlige feriegodtgørelse, som knytter sig til den afholdte ferie på 5 dage. Da der optjenes 2,08 feriedage pr. måned, så svarer det til 1,5% * 5/2,08 * månedsløn.

Fratræder en medarbejder derimod efter at have fået udbetalt hele eller dele af den særlige feriegodtgørelse, men inden al ferien er afholdt, fratrækkes den resterende del af den særlige feriegodtgørelse i de feriepenge, der beregnes i forbindelse med fratrædelsen.

Eksempel: En medarbejder får udbetalt særlig feriegodtgørelse 31. maj beregnet for perioden 1. september til 31. maj, i alt for 18,72 optjente feriedage. Medarbejderen fratræder den 30. juni og har i eksemplet kun holdt 5 feriedage i ferieafholdelsesperioden. Der er således udbetalt særlige feriegodtgørelse for 18,72 feriedage, men kun afviklet 5 feriedage. Den del af den særlige feriegodtgørelse, som knytter sig til de resterende 13,72 ikke-afholdte feriedage skal fratrækkes i de feriepenge, som beregnes ved fratræden.

Deltidsansatte medarbejdere
Feriegodtgørelse af en deltidsansats eventuelle merarbejde udbetales løbende samtidig med udbetaling af merarbejdsbetalingen.

Særlige feriedage
Særlige feriedage godtgøres kontant efter de almindelige regler om godtgørelse ved fratræden. Optjening af særlige feriedage følger fortsat optjenings- og afviklingsperioderne, som var gældende i den gamle ferielov. Det vil sige, at optjening i et kalender 2019 kan afholdes i perioden fra 1. maj året efter og til med 30. april året efter igen. En medarbejder, der fratræder, vil således altid have optjent særlige feriedage for indeværende kalenderår, der skal afregnes ved fratræden, og ofte også for det forudgående kalenderår og eventuelt også for kalenderåret forud for dette.

Eksempel: En medarbejder fratræder d. 31.marts 2021. Medarbejderen skal have udbetalt de særlige feriedage optjent i 2020 og i 2021. Disse dage har ikke kunne afvikles, da de optjente særlige feriedage i 2020 før ville kunne været afviklet fra d. 1. maj 2021 og et år frem. De optjente særlige feriedage i 2021 ville først kunne være afviklet fra d. 1. maj 2022.
De særlige feriedage optjent i 2019 kan være helt eller delvist afviklet i perioden 1. maj 2020 og frem til fratræden d. 31. marts 2021. Hvis alle eller nogle af dagene ikke er afviklet, så skal de udbetales ved fratræden.


Ferie optjent under tjenestefrihed uden løn
Feriedage, der er optjent under tjenestefrihed uden løn, bortfalder, hvis medarbejderen fratræder, uden at dagene er holdt. Ved afregning til FerieKonto skal sådanne dage derfor ikke indgå som tilgodehavende feriedage.

Særlige feriedage optjent under tjenestefrihed uden løn, som ikke er holdtt på fratrædelsestidspunktet, bortfalder ligesom ikke-afholdte feriedage.

Forlader arbejdsmarkedet på grund af helbred, alder eller flytter til udlandet mv.
Når en medarbejder forlader arbejdsmarkedet på grund af sygdom eller alder skal feriepenge ikke indbetales til FerieKonto, men kan udbetales direkte til medarbejderen.

Feriepengene beregnes som beskrevet ovenfor, og der foretages forholdsmæssigt fradrag af eventuel udbetalt særlig feriegodtgørelse.

Det er medarbejderen, der skal dokumentere, at denne forlader arbejdsmarkedet, men det er skolen, der i tvivlstilfælde vurderer, om dokumentationen er tilstrækkelig. Som eksempler på dokumentation, der kan anerkendes, er bevis for tilkendelse af alderspension eller førtidspension, udbetaling af pension fra en privat pensionsordning eller fra en pensionsordning, der er etableret som led i et ansættelsesforhold. Derimod indebærer overgang til fleksydelse eller efterløn ikke, at medarbejderen anses for at have forladt arbejdsmarkedet.

Hvis medarbejderen dør
Hvis medarbejderen dør, udbetales feriepengene til boet.