Forældreansvarsloven – skolevalg og ret til indsigt ved fælles forældremyndighed

Optagelse kræver samtykke
Skolevalg er et af de temaer, forældrene iflg. forældreansvarsloven skal være enige om, når der er fælles forældremyndighed. Det betyder, at skolen principielt ikke må optage en elev uden at have begge forældremyndighedsindehaveres underskrift på skolekontrakten.

Den juridiske udvikling på området de senere år har betydet, at det er relativt sjældent, at forældre opnår eneforældremyndighed. Hvis det viser sig umuligt for en forælder at skaffe den anden forældremyndighedsindehavers underskrift på skolekontrakten, bør skolen anføre dette samt årsagen hertil i en note.

Klare aftaler om betalingsforpligtelsen
Krav om begge forældres underskrift betyder videre, at forældrene også skal være enige om, hvem der betaler skolepengene. Hvis betalingsforpligtelsen alene påhviler den ene forælder, bør forældrene skriftligt aftale dette med skolen i forbindelse med underskrivelsen af skolekontrakten. I modsat fald vil det være begge underskrivere, der hæfter for betalingen, hvis skolepengene pludselig udebliver.

Forældre har samme ret til indsigt
Forældre med fælles forældremyndighed har ret til samme indsigt i barnets forhold. Hvis begge forældre hæfter for betalingsforpligtelsen, har de også samme ret til indsigt i de økonomiske vilkår for aftalen, dvs. udregningen af statslig elevstøtte og evt. individuel supplerende elevstøtte. Man har dog IKKE ret til indsigt i den anden forælders økonomiske forhold. Disse er omfattet af kravet om beskyttelse af personfølsomme data. Det betyder, at begge forældre skal have adgang til intra, hvis dette bruges på skolen, men altså ikke til økonomiske oplysninger om den anden forælder.

Aftaler om den daglige kontakt
Loven foreskriver ikke noget om, hvordan orientering af og kommunikation med forældrene i øvrigt skal foregå. Loven pålægger ikke forældrene pligt til at orientere hinanden, men skolen har heller ikke pligt til aktivt at orientere en forælder, der ikke selv har henvendt sig. Den forælder, barnet har bopæl hos (bopælsforælderen) har således ret til selv at træffe en række beslutninger i relation til den daglige omsorg for barnet, fritidsaktiviteter, henvisning til skolepsykolog, mv.

Læs mere om forældremyndighed på Famileretshusets (tidligere Statsforvaltningen) hjemmeside her

Læs om Orienteringspligt overfor forældre uden del i forældremyndigheden her