Når en skole afskediger – eller uberettiget bortviser - en medarbejder omfattet af funktionærloven og med 12 års ansættelsesanciennitet eller derover på skolen, har vedkommende ret til fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens § 2a.
Godtgørelsen svarer efter 12 års ansættelse til 1 måneds løn, og efter 17 års ansættelse til 3 måneders løn.
Fratrædelsesgodtgørelsen beregnes på grundlag af den indtægt, den ansatte har ved ansættelsesforholdets ophør, inkl. det samlede pensionsbidrag.
Godtgørelsen betragtes ikke som løn i ferielovens forstand, og der skal således ikke beregnes feriegodtgørelse af beløbet. Den skattemæssige behandling af fratrædelsesgodtgørelse fremgår af ligningslovens § 7u samt § 8 i lov om arbejdsmarkedsbidrag.