Efterskoler skal tilbyde supplerende undervisning eller anden faglig støtte til en elev, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, med henblik på elevens inklusion i den almindelige undervisning. Det fremgår af § 3 a i Efterskoleloven.

Skolerne kan søge tilskud til denne opgave i form af et inklusionstilskud. Her på siden gennemgås reglerne for tilskud til inklusion. Skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud kan dog ikke søge inklusionstilskud, da de har en anden tilskudsordning – læs mere her

En skole kan kun modtage inklusionstilskud, hvis den har haft mindst 5 årselever under inklusionsordningen i beregningsåret. Man er dog under alle omstændigheder forpligtet til at tilbyde supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever med behov herfor.

Inklusionstilskud kan søges til undervisning af elever, der har brug for støtte i under 9 ugentlige timer à 60 minutter. Har en elev brug for egentlig specialundervisning svarende til støtte i mindst 9 ugentlige undervisningstimer skal der søges tilskud efter reglerne om tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Læs mere her 

Inklusionstilskuddets størrelse
Inklusionstilskud ydes som en takst pr. årselev under inklusion. Taksten fastsættes på den årlige finanslov. Det samlede inklusionstilskud udbetales i finansåret i 12 månedlige rater og beregnes på baggrund af antallet af inklusionselever i det skoleår, der slutter året før finansåret og den på finansloven vedtagne takst. Inklusionstilskuddet er endeligt og fremgår af ministeriets Tilskuds- og brevportal.

Inklusionstakst pr. årselev 2024: 23.521 kr.

Eksempel:
En efterskole, der i skoleåret 2022/23 har haft 7,8 årselever under inklusionsordningen, vil i 2024 modtage inklusionstilskud svarende til 183.463 kr. (7,8 årselever * 23.521 kr.). Tilskuddet udbetales i 12 månedlige rater à 15.288,65 kr.

For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra det forventede antal årselever under inklusion og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede og det opnåede årselevtal. Det gælder både i det finansår, hvor skolen begynder sin virksomhed og i det efterfølgende finansår, da der ikke er beregningsgrundlag i de to første finansår.

Betingelser for at modtage inklusionstilskud – beskrivelse i indholdsplanen
Skolens inklusionstilbud skal beskrives i skolens indholdsplan og fremgå af skolens hjemmeside. Der er en betingelse for at modtage inklusionstilskud. Det skal af indholdsplanen tydeligt fremgå, hvilket tilbud der stilles til rådighed for eleverne, herunder hvordan undervisning og samvær for disse elever er organiseret i forhold til skolens øvrige virksomhed. Da hele inklusionstanken tager udgangspunkt i elevernes behov, kan det i nogle tilfælde være vanskeligt at lave en fyldestgørende beskrivelse af skolens tilbud forud for skoleårets start. Det bør derfor nævnes, at en indholdsplan kan justeres og udfoldes i løbet af skoleåret. Der er ingen formkrav til, hvordan skolens inklusionstilbud i øvrigt fremgår af dens hjemmeside.

Betingelser for at indgå som inklusionselev – skriftlig plan og evaluering
For at en elev kan indgå i opgørelsen af årselever under inklusion skal følgende betingelser være opfyldt:

• Eleven har deltaget i skolens inklusionstilbud
• Skolen har udarbejdet en skriftlig plan for inklusion af den pågældende elev
• Skolen har foretaget en systematisk og løbende evaluering af skolens støtte til eleven

Den skriftlige plan skal indeholde en beskrivelse af skolens individuelle tilbud til eleven. Planen skal indeholde konkrete mål for elevens undervisning og øvrige pædagogiske aktiviteter. Den skriftlige plan er med andre ord et vigtigt omdrejningspunkt for planlægning, gennemførelse og dokumentation af indsatsen for den pågældende elev mht. både indhold og omfang. Den er et redskab for faglærer og kontaktlærer og danner grundlag for den løbende evaluering af skolens støtte til eleven og for dialogen med eleven og forældrene herom. Den skal underskrives af skolen og forældrene. For elever over 18 år dog af eleven selv. Den skriftlige plan skal så vidt muligt udarbejdes inden skoleårets begyndelse eller i forbindelse med at eleven begynder på skolen/at skolen opdager, at eleven har behov for et særligt fagligt tilbud, der falder ind under reglerne om inklusion.

Børne- og Undervisningsministeriet har ikke fastsat nærmere regler for form og indhold af den skriftlige plan. Følgende forslag til skema  kan benyttes, når skolen indgår aftalen med eleven og elevens forældre. I Efterskoleforeningen modtager vi gerne andre og måske mere udbyggede forslag fra skolerne, som eventuelt kan bruges til inspiration for andre.

Vær opmærksom på, at der ikke skal indhentes en udtalelse fra PPR på inklusionseleverne med henblik på at modtage tilskud. Det vil imidlertid være muligt for forstanderen efter samråd med forældrene at indhente vurderinger og udtalelser fra tidligere skole og PPR, ligesom forældrene har mulighed for at henvende sig til forstanderen, hvis de mener, at der er behov for at indhente en pædagogisk-psykologisk vurdering af deres barn.

Dokumentation i årsregnskabet
Skolen skal hvert år udarbejde en redegørelse for inklusionstilskuddet, der indgår særskilt i skolens årsregnskab. Skolen skal oplyse, hvor meget den har modtaget i inklusionstilskud. Desuden skal der gives en kort beskrivelse af tilskuddets anvendelse i form af de inklusionsforanstaltninger, skolen har iværksat. Skolen skal endvidere redegøre for, hvor mange elever der har deltaget heri, hvorledes inklusionsaktiviteterne har været organiseret i forhold til skolens øvrige aktiviteter, samt generelt redegøre for skolens evaluering af sine inklusionsforanstaltninger. Læs mere om regnskabsaflæggelse her

Da regnskabet er offentligt tilgængeligt, må redegørelsen til regnskabet ikke indeholde oplysninger, der kan henføres til konkrete elever, men de individuelle, skriftlige planer, der opbevares på skolen, kan indgå i revisors kontrol af skolens opgørelse af tilskudsudløsende elevtal vedr. inklusion.

Optælling og indberetning

For at kunne indgå i skolens opgørelse af årselever vedr. tilskud til inklusion skal eleven faktuelt have deltaget i skolens inklusionstilbud efter den aftalte plan. Dette optælles uge for uge og divideres med 40 som ved årselevopgørelser til det almindelige driftstaxameter. Der kræves en mindsteaktivitet på fem årselever for at få tilskud.

Årselevtallet vedrørende inklusion indberettes sammen med skolens øvrige aktivitetstal i forbindelse med indberetningen i september/oktober måned. Ministeriet opfordrer til, at man indberetter sine inklusionselever, selvom man har haft under 5 årselever.

Hvad er et inklusionstilbud og en inklusionselev?
Den øvre grænse kan defineres præcist: Hvis en elev skal have støtte i mindst 9 undervisningstimer (à 60 minutter) om ugen, er der tale om en specialundervisningselev, som der skal søges tilskud til efter reglerne om tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Her er der altså ikke tale om en inklusionselev i tilskudsmæssig forstand, selv om formålet med elevens støtte måske netop er inklusion.

Den nedre grænse er vanskeligere at definere præcist. Skolen bør i forvejen beskrive, hvordan man indretter den almindelige undervisning med henblik på at inkludere elever uanset om skolen ønsker at lave et tilskudsgivende inklusionstilbud. Men hvornår har et inklusionstilbud en karakter og et omfang, der gør det tilskudsudløsende? Efter lovens definition vedrørende tilskud til inklusion skal der være tale om "støtte til en elev, der har behov for supplerende undervisning eller anden faglig støtte, som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse”.

For at opnå tilskud til inklusion skal der derfor dels være tale om et fagligt behov, dels være tale om et tilbud, der ligger ud over skolens generelle pædagogiske tilgang. Tilbuddet skal særskilt være rettet mod inklusion af enkeltelever, begrundet i disse enkeltelevers behov for faglig støtte, og disse elever skal kunne identificeres. Inklusionsindsatsen kan foregå på mange måder, f.eks. ved:
• Supplerende undervisning
• Individuel undervisning
• Støtte i den almindelige undervisning
• Tolærerordning
• Undervisning på særlige hold og andre ekstraordinære holddannelser

Tilbuddet skal have fokus på undervisning, men en del af den særlige indsats vil med god mening kunne placeres i skolens samværsdel, hvis den mere har karakter af en vejledning – f.eks. samtaler med henblik på struktur, overblik mv.– til at gøre eleven undervisningsparat.
Tilskuddet kan ikke anvendes til social støtte til en bredere gruppe af sårbare unge eller til elever, som skal støttes pga. en problematisk social baggrund. Her skal man søge særlig støtte hos kommunerne, hvis der er behov. Læs mere om tilskud fra kommunen her

Henvendelse om inklusionstilskud rettes til Sine Eggert, tlf. 33179768.