Det er muligt for en efterskole - ud over skolens lange kursus/kurser - at afholde korte kurser.

Korte kurser skal opfylde de sædvanlige betingelser for at være tilskudsberettigede. Det betyder bl.a. at

 • kurset skal beskrives i en indholdsplan 
 • kurset skal fremgå af skolens årsplan
 • der skal undervises mindst 21 klokketimer pr. uge (mindst 17 timer i en afkortet uge)
 • der skal være 5 hele undervisningsdage pr. kursusuge
 • kursisterne skal ankomme på første kursusdag og tage afsted på sidste kursusdag (f.eks. dag 1 og dag 7 på et kursus på én uge). Det er altså ikke nok, at skolen er åben til at modtage eleverne/kursisterne. På denne måde kommer et ugekursus til at omfatte seks overnatninger. Drejer det sig om et kort kursus på mindst 4 døgn, og mindre end en uge, skal et ”døgn” opfattes helt bogstaveligt som en periode på 24 timer. 4 døgns kurser skal derfor mindst omfatte 4 x 24 timer regnet fra begyndelsestidspunkt til sluttidspunkt, som med angivelse af klokkeslæt skal fremgå af indholdsplanen
 • undervisningen i et fag eller en faggruppe kan højst omfatte halvdelen af undervisningen for den enkelte elev, medmindre undervisningen i faget eller faggruppen er af bred almen karakter. Ren færdighedstilegnelse kan højst udgøre op til halvdelen af den enkelte elevs undervisningstid 
 • eleverne skal opfylde alderskriterierne
 • kurset skal være åbent for alle
 • underviserne skal være ansat på skolen som lærere i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og FSL. Mindst en fjerdedel af det samlede undervisningstimetal skal læses af skolens fastansatte lærere eller (vice)forstander/afdelingsleder. Resten, dvs. op til 75 %, kan læses af timelærere
 • som på lange kurser skal der opkræves en elevbetaling, der som minimum udgør det beløb, som er anført på de årlige finanslove (i 2022  kr.1.650). Vær opmærksom på, at et kursus, der afholdes i foråret eller sommer 2022, skal overholde minimumsbetalingen for 2022 som først kendes, når finansloven for 2022 er vedtaget. Minimumsbetalingen glæder således for kurser, der starter i finansåret.
  Samtidig gælder, at ugeprisen ikke må ligge væsentligt over gennemsnittet for skoleformen.

Statsstøtte:
Hvis kurset varer mindst 4 hele døgn (4 x 24 timer) kan opnås statstilskud til kurset som en afkortet uge, og varer det hele uger ydes støtte til kursusugerne på normal vis.

Hvis en kursusuge går fra ét skoleår til et andet, medregnes ugen i årselevtallet i det år, hvor kursusugen starter.

Elevstøtte:
For kurser under 2 ugers varighed eller kurser, hvor eleven afbryder kurset indenfor de første 2 uger ydes ingen elevstøtte.
For kurser fra 2 til 5 ugers varighed ydes indkomstbestemt støtte, men der ydes ikke grundstøtte. Det betyder, at der ikke ydes elevstøtte til elever, hvor indkomstgrundlaget overstiger loftet i det øverste interval, hvis kurset er under 5 uger.

Ikke-tilskudsberettigede kurser:
En efterskole kan også afholde ikke tilskudsberettigede kurser. Kravet til sådanne kurser er blot, at de ikke må give underskud – for så bruger man af skolens midler, og de må kun bruges til skole- og undervisningsvirksomhed. Skolen skal altså kunne argumentere for, at prisen er sat, så kurset må forventes at løbe rundt eller give et mindre (eller større) overskud.

Skolen vil også kunne holde fx et weekendkursus for potentielle kommende elever som en del af skolens markedsføring.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til konsulent Bjarne Bundsgaard Nielsen, bn@efterskolerne.dk, 33 17 97 66