Lederne var tidligere omfattet af den samme organisationsaftale som lærerne, men har fra 2019 fået deres egen aftale, der medførte ændringer i lønsammensætningen, navnlig for viceforstandere og afdelingsledere. De væsentligste ændringer i forhold til tidligere er beskrevet nedenfor.

Stillingsbetegnelser
Lederne fik nye betegnelser i aftalen – men skolen kan selv vælge stillingsbetegnelse/titel. Fremadrettet betegnes forstander i organisationsaftalen som ”øverste leder”. Viceforstandere, afdelingsleder og andre pædagogiske ledere betegnes som ”øvrige ledere”. Den enkelte skole kan fortsat anvende de stillingsbetegnelser, som man ønsker, og som kendes i dag. Efterskoleloven anvender fortsat betegnelsen ”forstander” om skolens øverste leder.

En skole kan kun have én øverste leder. Dette gælder også kombinerede skoler.

Intervalløn for øverste leder
For forstanderen - øverste leder - gælder, at skolen indplaceres i et interval på baggrund af skolens elevtal. Der blev som noget nyt indført et interval for skoler med 250 årselever og derover. Der er således nu tre lønintervaller - mod tidligere to - for den øverste leder afhængig af skolens årselevtal.

De tidligere lønintervaller fik med den nye organisationsaftale et lille ryk opad. Mange forstandere - øverste leder – var indplaceret i toppen af deres hidtidige løninterval. Såfremt den øverste leder skal have en løn svarende til toppen af dette lidt højere interval, så kræver det en ny skriftlig aftale med skolens bestyrelse. Skabelon til brug for aftale herom findes i leksikonet under ansættelsesbreve.

Både stigninger inden for et interval, og indplaceringen ved stigning til et nyt interval pga. ændret årselevtal skal aftales skriftlig med skolens bestyrelse. Ovennævnte omtalte skabelon kan anvendes.

Lønintervaller for øverste leder på efterskoler og frie fagskoler kan ses under løntabeller i leksikonet.

Engangsvederlag til øverste leder
Udover intervallønnen kan der mellem bestyrelsen og den øverste leder efter drøftelse fastsættes engangsvederlag i form af honorering for særlig indsats og/eller resultatløn i henhold til Undervisningsministeriets bemyndigelsesskrivelse fra 2019. Rammen er 130.000 kr. årligt i 31. marts 2012 niveau, se nærmere her:

Skabelon til aftale om engangsvederlag findes i leksikonet under ansættelsesbreve.

Ud over intervalløn og engangsvederlag findes der ikke andre muligheder for at give løn til skolens øverste leder.

Basisløntrin for øvrige ledere
Viceforstandere og afdelingsledere betegnes i organisationsaftalen fremover som ”øvrige ledere”. Lokalt kan det benyttes andre stillingsbetegnelser.

Øvrige ledere indplaceres på et basisløntrin afhængig af skolens elevtal, modsat tidligere, hvor de var på intervalløn ligesom den øverste leder. Der er to basisløntrin, der svarer nogenlunde til bunden af de gamle lønintervaller for viceforstandere. Der skelnes mellem, om skolen har over eller under 100 årselever.

Basisløntrinnene kan ses i løntabellen i leksikonet.

Der skelnes ikke længere mellem viceforstandere og afdelingsledere i forhold til minimumsaflønningen. Dette medførte en lønstigning for visse afdelingsledere, navnlig på skoler med 100 årselever og derover.

Varige og midlertidige tillæg for øvrige ledere
Udover basisløntrinnet kan der for øvrige ledere aftales varige og/eller midlertidige funktions- eller kvalifikationstillæg. Der er ikke begrænsninger på størrelsen af disse tillæg. Denne mulighed eksisterer kun for øvrige ledere og altså ikke for øverste leder (forstanderen).

Aftalen kan indgås mellem bestyrelsen/øverste leder og den øvrige leder. Bestyrelsen og den øverste leder må således afklare indbyrdes, hos hvem kompetencen til at indgå aftale om tillæg den øvrige leder er placeret.

Til brug for indplacering på basisløntrin og aftale om varige og midlertidige tillæg for øvrige ledere findes skabeloner i leksikonet under ansættelsesbreve.

Engangsvederlag for øvrige ledere
Øvrige ledere kan efter samme regler som øverste ledere få honorering for særlig indsats og/eller resultatløn, se ovenfor.

Lønkonvertering for øvrige ledere pr. 1. januar 2019
For allerede ansatte øvrige ledere, dvs. viceforstandere og afdelingsledere skulle den eksisterende intervalløn konverteres til basisløntrinet for den relevante skolestørrelse og herudover evt. et tilhørende personligt udligningstillæg således, at den samlede løn fremadrettet svarer til den tidligere intervalløn. Lederen skulle have (mindst) det samme i løn som hidtil.

Allerede indgåede aftaler om honorering for særlig indsats videreførtes uden ændringer.

Midlertidige tillæg videreførtes på hidtidige vilkår. Dette omfattede et eventuelt souscheftillæg, der dog kan opsiges sammen med funktionen med 3 måneders varsel. Nyansatte ledere får ikke længere souscheftillæg.

Skift imellem lønintervaller
Skift til et højere interval sker når skolen to skoleår i træk har haft et højere årselevtal, som mindst svarer til årselevtallet i det højere interval.

Se eksempel:

Løntabel

Ved fald i årselevtallet med deraf følgende nedrykning af skolen til et lavere interval, bevarer lederen sin hidtidige aflønning som en personlig ordning, såfremt lønnen overstiger maksimumsgrænsen i det lavere interval. Lederen bevarer således ikke retten til at forblive indenfor det højere interval med mulighed for at stige inden for dette interval, men blot retten til at bevare sin nuværende løn.

Såfremt en skole et enkelt år har et lavere årselevtal, der resulterer i nedrykning til et lavere interval, og det efterfølgende år igen opnår et årselevtal, der svarer til det højere interval, ses bort fra 2-årsreglen.

Godkendelse af lønaftaler
Lønaftaler skal fra 1. januar 2019 ikke længere godkendes af Frie Skolers Ledere. Dette gælder både intervallønsindplaceringen for den øverste leder, tillæg til øvrige ledere og engangsvederlag.

Lønaftaler bør stadig gennemses af skolens revisor ved regnskabsgennemgang.