I denne artikel gennemgås de overordnede regler for medicinhåndtering på efterskoler. Det gælder både receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin.

Der findes en enkel overordnet skrivelse fra 2010 udgivet af Sundhedsstyrelsen omkring medicingivning i til børn i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger. Den er ikke fuldt anvendelig på efterskoler, da der ikke er taget meget højde for kostskolemiljøet på efterskoler. Det følgende bygger på de overordnede retningslinjer, der ridses op i vejledningen, da det er det tætteste vi kommer på en vejledning fra myndighederne.

Skriftlig instruks
Alle efterskoler bør have en skriftlig instruks for medicinhåndtering af såvel håndkøbsmedicin som receptpligtig medicin, hvor ansvar og roller er klart defineret. Det anbefales, at der på hver skole er én overordnet ansvarlig for området, f.eks. en trivselskoordinator, en skolemor eller lignende. Ledelsen har altid det øverste ansvar herfor.

Medicinforbrug er personfølsomme oplysninger

Vær opmærksom på, at oplysninger om medicinforbrug er en personfølsom oplysning, som det kræver samtykke at behandle, jf. Persondataloven. Tilsvarende skal oplysningerne fjernes, når eleven ikke længere går på skolen.

Receptpligtig medicin

Der er ikke faste regler for, hvilken receptpligtig medicin, som skolen kan udlevere, og hvilke medicin eleverne selv kan opbevare på værelset. Sundhedsstyrelsens anbefaling i skrivelsen fra 2010 er, at hvis skoler håndterer receptpligtig medicin til elever, bør medicinen altid opbevares utilgængeligt for uvedkommende. Det kan i praksis betyde, at medicinen ikke opbevares på elevværelset, og at medicinen altid er aflåst.

På baggrund af den anbefaling, er det op til den enkelte skole at vurdere, hvad der giver mening, hvor bl.a. diagnose, typen af medicin, konsekvenser af utilsigtet brug samt den enkelte elevs evne til selv at administrere medicinen indgår. Vi anbefaler, at smertestillende medicin og andre præparater, hvor der er stor risiko for overdosering eller misbrug, altid opbevares aflåst og utilgængeligt for eleverne.

Skolen bør ved optagelsen få besked om eventuelt behov for receptpligtig medicin. Ved samme lejlighed skal den nøjagtige ansvarsfordeling aftales med forældrene. Det er vigtigt, at der er helt klare aftaler med forældrene om skolens rolle i forhold til medicingivning. Efterskoler fungerer i forbindelse med medicinudlevering som forældrenes forlængede arm, og det er derfor elevens forældre, der er ansvarlige for, at instruktion i medicingivning fra den behandlende læge gives videre til personalet. Ofte er den påtrykte information på medicinbeholderen tilstrækkelig. Hvis det ikke er tilfældet, kan skolen anmode forældrene om en yderligere skriftlig instruktion fra lægen.

Den medicin, der udleveres fra skolens side, bør dagligt registreres. Skolen bør notere hvem, der har fået hvilken type medicin, dosis og tidspunkt, samt hvem, der har udleveret medicinen. Det kan fx gøres på et ark, som opbevares i medicinskabet, eller det kan gøres elektronisk. Man kan også med fordel notere i de tilfælde, hvor eleven selv har ansvaret for at tage sin medicin.

Håndkøbsmedicin
Nogle elever kan have behov for behandling med håndkøbsmedicin i længere eller kortere perioder i løbet af året. Det gælder fx antihistamin til allergikere eller lettere smertestillende præparater som paracetamol eller ibuprofen, som eleverne selv medbringer. I de tilfælde kan skolen vælge at opbevare medicinen på vegne af eleverne og udlevere medicinen på anmodning. Det er op til den enkelte skole at vurdere, hvad der giver mening, hvor bl.a. diagnose, typen af medicin, konsekvenser af utilsigtet brug samt den enkelte elevs evne til selv at administrere medicinen indgår.

Hvis skolen vælger at opbevare håndkøbsmedicin for nogle elever, bør skolen også her notere oplysninger vedrørende udlevering m.v.

Efterskoler må ikke for egen regning indkøbe og udlevere håndkøbsmedicin til elever. Det fremgår af Lægemiddellovens § 67. Der kan søges dispensation i særlige tilfælde, men efter de retningslinjer, der fremgår fra Lægemiddelstyrelsen, vil der ikke blive givet dispensation til efterskoler til f.eks. at udlevere paracetamol eller ibuprofen. Læs mere om reglerne hos Lægemiddelstyrelsen.

Registrering af efterskoler som behandlingssted hos Styrelsen for Patientsikkerhed?
I Danmark skal private, kommunale, regionale og statslige behandlingssteder registrere sig i et behandlingsstedsregister, som Styrelsen for Patientsikkerhed administrerer. Da bl.a. håndtering af medicin opfattes som behandling har der været en del usikkerhed om, hvorvidt efterskoler også skal lade sig registrere i behandlingsstedregisteret.

Det er nu slået fast, at efterskoler, der alene håndterer håndkøbsmedicin eller elevens lægeordinerede medicin som forældres/værges forlængede arm, ikke er omfattet af registrerings- og tilsynsordningen. Da den unge ikke bor hos forældre/værge, forudsætter det imidlertid, at forældre/værge har en meget tæt kontakt til og føling med den unge, dvs. er dagligt eller meget hyppigt sammen med barnet, og har kontakt(en) til lægen.

Den daglige kontakt mellem elev og forældre er ikke mulig på efterskoler, men det afgørende er tæt kontakt mellem elev og forældre, og ikke mindst, at det er forældre og ikke skolen, der har kontakten til lægen. Ellers vil en skole blive opfattet som behandlingssted.

Læs mere på Styrelsen for Patientsikkerheds side for skoler og dag- og døgntilbud. Her ligger der en notits fra januar 2021, der gennemgår ovenstående. De præcise regler er udfoldet i Vejledning om registrering af behandlingssteder.

Kontakt Sine Eggert på se@efterskolerne.dk ved spørgsmål til ovenstående.