Et stigende antal elever, også i efterskolen, kommer med behandlingskrævende diagnoser og har brug for receptpligtig medicin. Der er imidlertid også grund til at have fokus på unges medicinforbrug generelt. Efterskoleforeningen anbefaler derfor, at alle skoler udarbejder en politik eller instruks for medicinhåndtering.

Helt grundlæggende, anbefaler vi, at alle skoler registrerer udlevering af medicin til elever, og at der udpeges en ansvarlig for området, fx en trivselskoordinator. Notering af udleveret medicin bør gælde både for receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin. Sundhedsstyrelsen har formuleret en skrivelse om medicingivning til børn i skoler og dagtilbud, som danner udgangspunkt for praksis på området.

Endelig minder vi om, at oplysninger om medicinforbrug er en følsom oplysning, som det kræver samtykke at behandle, jf. lov om persondata.

Styrelsen for patientsikkerhed er myndighed i forhold til medicinhåndtering. I vejledning om registrering af sundhedsfaglige behandlingssteder hedder det; ”skoler [og lignende] der efter konkret aftale med forældrene påtager sig at håndtere børns og unges medicin på deres vegne, anses efter denne vejledning ikke som behandlingssteder, fordi de ikke udfører behandling, herunder medicinhåndtering, efter delegation fra den behandlingsansvarlige læge” (Vejl.10202 af 1/12 2017, afsnit 1.5.2.).

Receptpligtig medicin

Skolen bør ved optagelsen få besked om eventuelt behov for receptpligtig medicin. Ved samme lejlighed skal den nøjagtige ansvarsfordeling også aftales med forældrene. Sundhedsstyrelsens anbefaling er, at hvis skolen håndterer receptpligtig medicin til elever, bør medicinen altid opbevares utilgængeligt for uvedkommende. Det kan for nogle medicintyper betyde, at medicinen skal være låst inde og ikke bør opbevares på elevværelset. Det kan også være relevant, at skolen noterer for hver elev, hvornår der er udleveret medicin og af hvem. Forældrene til barnet er ansvarlige for, at instruktion i medicingivning fra den behandlende læge gives videre til personalet. Ofte er den påtrykte information på medicinbeholderen tilstrækkelig. Hvis ikke, kan skolen anmode forældrene om en yderligere skriftlig instruktion fra lægen. Det er vigtigt, at der er helt klare aftaler med forældrene om skolens rolle i forhold til medicingivning.

Hvorvidt eleven selv kan håndtere medicinen, bør komme an på en konkret vurdering af diagnosens art, konsekvenser af et eventuelt utilsigtet misbrug, mv. For eksempel er det oftest mest hensigtsmæssigt, at elever med astma, selv har en astmaspray på sig.

Håndkøbsmedicin

Nogle elever kan have behov for behandling med håndkøbsmedicin i længere eller kortere perioder i løbet af året. Det gælder fx antihistamin til dæmpning af allergi og lettere smertestillende præparater som paracetamol. Skolen må gerne opbevare håndkøbsmedicinen på vegne af eleverne og udlevere medicinen på anmodning.

Skolen bør altid notere hvem, der har fået hvilken type medicin, dosis og tidspunkt, samt hvilken lærer, der har udleveret medicinen. Det kan fx gøres på et ark, som opbevares i medicinskabet eller elektronisk.

Efterskoleforeningen anbefaler, at smertestillende medicin og evt. andre præparater, hvor der er risiko for overdosering eller misbrug, altid opbevares aflåst og utilgængeligt for uvedkommende.

Skolen må ikke for egen regning indkøbe og udlevere håndkøbsmedicin til elever, jf. lægemiddelloven § 67.

Mere viden

Sundhedsstyrelsens skrivelse om medicingivning kan ses her.

Hvis jeres skole har erfaringer med medicingivning eller gode eksempler på praksis, som andre skoler kan lære af, kontakt venligst konsulent Sine Eggert på se@efterskolerne.dk