I denne artikel gennemgås de overordnede regler for medicinhåndtering på efterskoler

Der findes en enkel overordnet skrivelse fra 2010 udgivet af Sundhedsstyrelsen omkring medicingivning i til børn i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger. Den er ikke fuldt anvendelig på efterskoler, da der ikke er taget meget højde for kostskolemiljøet på efterskoler. Det følgende bygger på de overordnede retningslinjer, der ridses op i vejledningen, da det er det tætteste vi kommer på en vejledning fra myndighederne.

Alle efterskoler bør have en skriftlig instruks for medicinhåndtering, hvor ansvar og roller er klart defineret. Det anbefales, at der på hver skole er én overordnet ansvarlig for området, f.eks. en trivselskoordinator, en skolemor eller lignende. Ledelsen har altid det øverste ansvar.

Der er ikke faste regler for, hvilken medicin, som skolen kan/skal udlevere og hvilke medicin eleverne selv kan opbevare på værelset. De manglende faste regler gælder både for håndkøbsmedicin og for receptpligtig medicin. Derfor er det op til den enkelte skole at vurdere, hvad der giver mening, hvor bl.a. diagnose, typen af medicin, konsekvenser af utilsigtet brug samt den enkelte elevs evne til selv at administrere medicinen indgår. For eksempel er det oftest mest hensigtsmæssigt, at elever med astma, selv har en astmaspray på sig.

Under alle omstændigheder bør den medicin, der udleveres fra skolens side dagligt registreres, både hvad angår receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin.

Vær opmærksom på, at oplysninger om medicinforbrug er en personfølsom oplysning, som det kræver samtykke at behandle, jf. Persondataloven. Tilsvarende skal oplysningerne fjernes, når eleven ikke længere går på skolen.

Receptpligtig medicin

Skolen bør ved optagelsen få besked om eventuelt behov for receptpligtig medicin. Ved samme lejlighed skal den nøjagtige ansvarsfordeling aftales med forældrene. Det er vigtigt, at der er helt klare aftaler med forældrene om skolens rolle i forhold til medicingivning.

Sundhedsstyrelsens anbefaling er, at hvis skolen håndterer receptpligtig medicin til elever, bør medicinen altid opbevares utilgængeligt for uvedkommende. Det kan for nogle medicintyper betyde, at medicinen ikke opbevares på elevværelset, og at medicinen altid er aflåst.

Vi anbefaler, at smertestillende medicin og evt. andre præparater, hvor der er risiko for overdosering eller misbrug, altid opbevares aflåst og utilgængeligt for eleverne.

Skolen bør altid notere hvem, der har fået hvilken type medicin, dosis og tidspunkt, samt hvem, der har udleveret medicinen. Det kan fx gøres på et ark, som opbevares i medicinskabet eller det kan gøres elektronisk.

Efterskoler fungerer som forældrenes forlængede arm, og det er derfor elevens forældre, der er ansvarlige for, at instruktion i medicingivning fra den behandlende læge gives videre til personalet. Ofte er den påtrykte information på medicinbeholderen tilstrækkelig. Hvis det ikke er tilfældet, kan skolen anmode forældrene om en yderligere skriftlig instruktion fra lægen.

Håndkøbsmedicin
Nogle elever kan have behov for behandling med håndkøbsmedicin i længere eller kortere perioder i løbet af året. Det gælder fx antihistamin til allergikere eller lettere smertestillende præparater som paracetamol. Her kan skolen også vælge at opbevare medicinen på vegne af eleverne og udlevere medicinen på anmodning. Hvis skolen vælger at opbevare håndkøbsmedicin for nogle elever, bør skolen også her notere oplysninger vedrørende udlevering.

Efterskoler må ikke for egen regning indkøbe og udlevere håndkøbsmedicin til elever. Det fremgår af Lægemiddellovens § 67. Der kan søges dispensation i særlige tilfælde, men efter de retningslinjer, der fremgår fra Lægemiddelstyrelsen, vil der ikke blive givet dispensation til efterskoler til f.eks. at udlevere panodil. Læs mere om reglerne hos Lægemiddelstyrelsen.

Skal efterskoler registreres som behandlingssted hos Styrelsen for Patientsikkerhed?
I Danmark skal private, kommunale, regionale og statslige behandlingssteder registrere sig i et behandlingsstedsregister, som Styrelsen for Patientsikkerhed administrerer. Da bl.a. håndtering af medicin opfattes som behandling har der været en del usikkerhed om, hvorvidt efterskoler også skal lade sig registrere i behandlingsstedregisteret.

Det er dog nu slået fast, at efterskoler, der alene håndterer elevens lægeordinerede medicin som forældres/værges forlængede arm, ikke er omfattet af registrerings- og tilsynsordningen. Da den unge ikke bor hos forældre/værge, forudsætter det imidlertid, at forældre/værge har en meget tæt kontakt til og føling med den unge, dvs. er dagligt eller meget hyppigt sammen med barnet, og har kontakt(en) til lægen.

Den daglige kontakt mellem elev og forældre er naturligvis ikke mulig på efterskoler, men det afgørende er altså tæt kontakt mellem elev og forældre, og ikke mindst, at det er forældre og ikke jer, der har kontakten til lægen. Ellers vil en skole blive opfattet som behandlingssted.

Læs mere på Styrelsen for Patientsikkerheds side for skoler og dag- og døgntilbud. Her ligger der en notits fra januar 2021, der gennemgår ovenstående. De præcise regler er udfoldet i Vejledning om registrering af behandlingssteder.

Kontakt Sine Eggert på se@efterskolerne.dk ved spørgsmål til ovenstående.