Sygedagpengeloven § 36a giver mulighed for at skolen forlanger en ”mulighedserklæring” af en ansat i forbindelse med sygdom.

En mulighedserklæring er et alternativ til en såkaldt ”friattest”. En friattest har erstattet den tidligere lægeerklæring/varighedserklæring fra lægen, idet den ikke længere udfyldes på en blanket men med lægens egne formuleringer.

Se Arbejdsmarkedsstyrelsens notat om lægeerklæringer i to hovedspor: Mulighedserklæring og friattest.
Skolen kan kræve en mulighedserklæring udarbejdet på et hvilket som helst tidspunkt i sygeforløbet, det være sig ved kortvarigt, ved gentagen og ved langvarigt sygefravær. Erklæringen - som betales af skolen – udarbejdes på en blanket godkendt af Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering. Blanketten findes her.

Skolen og den ansatte udfylder i fællesskab på baggrund af en samtale første del af erklæringen. I erklæringen beskrives medarbejderens funktionsnedsættelser, påvirkede jobfunktioner og eventuelle skåneinitiativer aftalt mellem skolen og den ansatte.

Lægen udfylder derefter den anden del af erklæringen på baggrund af en samtale med den ansatte samt oplysningerne i den første del af erklæringen. Denne anden del indeholder lægens vurdering af skolens og den ansattes beskrivelse af funktionsnedsættelse og arbejdsmuligheder, lægens forslag til skåneinitiativer og forventet varighed af den periode, hvor arbejdet skal tilpasses eller helt eller delvist fravær fra arbejdet anses for påkrævet.

Skolen skal indkalde den ansatte til samtalen om udfyldelse af del 1 med ”et rimeligt varsel”, typisk nogle ganske få dage, dog under hensyntagen til sygdommens art.

Den ansatte har pligt til at møde op til samtalen. Hvis den ansatte ikke kan møde op på grund af sygdommen, kan samtalen holdes telefonisk, hvis sygdommen tillader det.

Der er således to spor angående erklæringer ved sygdom - henholdsvis en mulighedserklæring og en friattest. Det er skolen, der i den konkrete situation afgør hvilken type erklæring, der er behov for.

Læs mere på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings hjemmeside.

Se også sygefraværssamtale