På statens område er der indgået et CFU-forlig. Rammerne for overenskomsterne på det statslige område, herunder for efterskolelærere og ledere, blev fastlagt ved en 3-årig aftale lørdag den 6. februar 2021 mellem Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU, og Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

CFU-forliget fastlægger bl.a. lønstigningerne i perioden 2021 til 2024 og indfører en seniorbonus til ansatte på 62 år og derover. Lærernes arbejdstidsaftale, der tidligere er indgået, er også en del af CFU-forliget.

CFU-forliget er udgangspunkt for og ramme om de efterfølgende organisationsforhandlinger, hvor der aftales vilkår for de mange delområder på det statslige område, herunder for de to aftaler på efterskoleområdet: Organisationsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere, samt organisationsaftalen for ledere.

Organisationsforhandlingerne afvikles i perioden 15. februar til 15. marts 2021. Først når disse forhandlinger er afsluttet, har man det samlede overenskomstresultat, som herefter skal godkendes ved afstemning blandt lønmodtagerorganisationernes medlemmer.

Den økonomiske ramme
Der er aftalt procentuelle lønstigninger på i alt 4,42 %, som udmøntes over 6 gange. Disse lønstigninger udmøntes i praksis ved reguleringsprocenten, som pr. 1. februar 2021 er 10,2211.

Herudover videreføres reguleringsordningen, som afstemmer lønudviklingen på det statslige arbejdsmarked med lønudviklingen på det private arbejdsmarked, og som udmøntes 2 gange i perioden. Effekten af reguleringsordningen indgår også i reguleringsprocenten.

Yderligere er der aftalt forbedringer på andre områder, herunder den nye seniorbonus, som samlet har en værdi på 0,2 %.
Endelig skønnes, at den såkaldte reststigning i overenskomstperioden vil udløse ca. 1,5 %. Begrebet reststigning dækker blandt andet over den lokale løndannelse samt struktureffekter og personaleforskydninger.

De procentuelle lønstigninger sker med udgangspunkt i lønningerne pr. marts 2021.

Oversigt over lønstigninger i overenskomstperioden:Arbejdstidsaftale for lærere indgår
Det fremgår af CFU-forliget, at den arbejdstidsaftale for lærere, som blev forhandlet på plads i januar, indgår i den samlede aftale og kommer til afstemning samlet.
Arbejdstidsaftalen har virkning fra 1. august 2022, men træder i kraft 1. januar 2022, således at samarbejds- og planlægningsbestemmelserne kan få virkning for tilrettelæggelsen forud for skoleåret 2022/23.

Seniorbonus

Den nye seniorbonusordning træder i kraft 1. april 2022, og omfatter lærere og ledere fra og med det kalenderår, hvori den ansatte fylder 62 år. Ordningen gælder ved siden af – som supplement til – de senior- og fratrædelsesordninger, som allerede findes.

Som udgangspunkt er der tale om en bonus på 0,8 % af den sædvanlige årsløn, som udbetales én gang årligt. Men den ansatte har ret til at konvertere udbetalingen enten til seniordage (betalte fridage) eller til ekstraordinært pensionsbidrag. En ansat, der ønsker at konvertere udbetalingen til fridage eller pensionsbidrag, skal give meddelelse herom senest 1. oktober året før, bonussen ville være kommet til udbetaling. Valg af konvertering gælder for ét år ad gangen. Der er fastlagt regler for afholdelsen af seniordage. og hvordan ikke afholdte seniordage håndteres.

Styrket seniorindsats – tilbud om samtale om seniorperspektiver
Som noget nyt skal ansatte, der er fyldt 60 år, tilbydes en drøftelse af seniorperspektiver i en samtale, der har fokus på fastholdelse og på medarbejderens ønsker og forventninger til arbejdslivet på både kort og længere sigt.

Der er i øvrigt enighed om at arbejde for at udvikle og fastholde seniorer – og det skal fremgå af den lokale personalepolitik. I samarbejdsudvalget skal man derfor drøfte seniorindsatsen i forbindelse med de øvrige personalepolitiske drøftelser.

Bestemmelsen vil fremgå af et nyt gennemskrevet cirkulære om seniorordninger. Med henblik på at gøre den nuværende aftale om senior- og fratrædelsesordninger lettere at forstå og an- vende, vil cirkulæret blive delt i to nye: Et om seniorordninger og et om fratrædelsesordninger. Det er i øvrigt ikke tanken at ændre indholdet. Dog vil aldersgrænsen for aftrapning i job blive løftet fra 55 år til 58 år. Der vil endvidere blive udarbejdet en vejledning.

Sorgorlov
I tilfælde af dødfødsel eller barnets død inden det fyldte 18. år samt i tilfælde af bortadoption får forældrene ret til lønnet sorgorlov. Orloven kan vare indtil 26 uger efter barnets død. Ved bortadoption er orloven kortere.

Gruppeliv – aldersgrænse for børnesum løftes – og skolens informationspligt
Aldersgrænsen for, hvornår en ansats børn er omfattet af gruppelivsordningen, hæves fra 21 år til 24 år. Gruppelivspræmien er uændret.
Derudover er parterne blevet enige om en række præciseringer og ændringer. Her er det især værd at bemærke, at kravene om, hvordan skolen skal orientere de ansatte om gruppelivsordningen, indskærpes.

Lønsystemet – adgang til løndata ved lønforhandlinger
Den lokale løndannelse skal undersøges som grundlag for at drøfte, hvordan de statslige lønsystemer kan forbedres og udvikles. Der er tale om et periodeprojekt, hvor parterne dels indsamler data og erfaringer om, hvordan den lokale løndannelse finder sted, dels drøfter, hvordan systemet kan forbedres.

I en ny bestemmelse slås det fast, at tillidsrepræsentanten – eller organisationen/FSL i de tilfælde, hvor der ikke er en tillidsrepræsentant – i forbindelse med de årlige lønforhandlinger skal have mulighed for at få relevante lønoplysninger for de omhandlede personer. Lønoplysningerne kan omfatte navn, stillingsbetegnelse, ansættelsestidspunkt, lønindplacering og såvel centralt fastsatte som lokalt aftalte tillæg.

Tillidsrepræsentanter – drøftelse af tidsforbrug
I aftalen om tillidsrepræsentanter tilføjes en bestemmelse om, at ledelsen og tillidsrepræsentanten i forbindelse med nyvalg eller genvalg skal drøfte tidsforbruget til tillidsrepræsentantens TR- opgaver, herunder hvordan opgaverne fordeles, og om der eventuelt skal ske reduktion i pågældendes sædvanlige opgaver.

Reglerne kommer til at indgå i cirkulæret om barsel, adoption og omsorgsdage (barselsaftalen).

Kompetenceudvikling

Den nuværende ordning, hvor der kan søges midler til kompetenceudvikling i Den Statslige Kompetencefond, videreføres. Der afsættes 172,5 millioner kroner til fonden i overenskomstperioden.

Skal pensionerede overenskomstdækkes?
Parterne vil drøfte, om der skal ske overenskomstdækning af personer, der oppebærer pension fra en pensionsordning, som det offentlige har ydet tilskud til, og som ansættes fx som lærer. Som det er nu, kan en lærer gå på pension med pension fra en tjenestemandspension eller Lærernes Pension og samtidigt få ansættelse ved en skole som lærer på timebasis – men vel at mærke uden at ansættelsen er overenskomstdækket. Spørgsmålet, som man vil drøfte, er altså, om en sådan ansættelse fremover skal omfattes af en overenskomst.

Nye muligheder for den ansatte vedrørende pensionsindbetalingerne
Cirkulæret om bidragsdefinerede pensionsordninger ændres på en række punkter, hvilket vil give mulighed for, at pensionsselskabet bruger en mindre del af de indbetalte pensionsmidler til fx en sundhedsordning.

Faktaark om CFU-forliget OK-21 kan hentes her.
Samtlige Resultatpapiret kan hentes her.