Omsorgsdage
Ledere, lærere (og TAP’ere, hvis det af ansættelsesaftalen fremgår, at de følger reglerne på statens område) har ret til 2 omsorgsdage med løn om året pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år (dvs. i barnets 8 første leveår). Det gælder, uanset om barnet er født/modtaget før 1. oktober 2005, og før den pågældende blev ansat inden for aftalens område. Begge forældre har ret til hver 2 dage pr. år pr. barn.


Mer- eller overarbejde kan også konverteres til omsorgsdage, se mere herom nedenfor.

Det følgende gælder kun omsorgsdage efter barselsaftalens regler.

Afvikling af omsorgsdage
Omsorgsdagene kan ikke holdes før fødslen.

Omsorgsdage, der ikke er brugt, bortfalder som hovedregel ved kalenderårets udløb. Omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget, kan dog overføres til det følgende kalenderår.

Der er ingen varslingsfrister for omsorgsdage, men den ansatte skal anmode om afvikling af omsorgsdage tidligst muligt. Skolen bør normalt imødekomme en anmodning om afvikling af omsorgsdage, medmindre fraværet vil være uforeneligt med tjenesten.

Der gælder ingen særlige betingelser om anvendelsesformål.

På omsorgsdage får den ansatte udbetalt den løn, som den pågældende ville have fået udbetalt under sygefravær, dvs. lønnen inkl. eventuelle fast påregnelige ydelser. Der optjenes sædvanlig anciennitet i relation til løn, pension, ferie, særlige feriedage, opsigelse, jubilæum mv.

Beregning af omsorgsdage
Skolen skal føre regnskab over forbruget af omsorgsdage. Den ansatte har ret til at holde omsorgsdage som hele dage (svarende 7,4 timer) eller halve dage (svarende til 3, 7 timer).

Det kan mellem skolen og den enkelte ansatte aftales, at omsorgsdage afvikles som enkelttimer, men den ansatte har ikke krav på at holde omsorgsdage som enkelttimer.

For ansatte med ikke ubetydelige variationer i arbejdsdagenes længde bør forbruget opgøres i timer. Hver optjent dag indgår i så tilfælde på ”omsorgsdagskontoen” med 7,4 timer for en fuldtidsansat og med et forholdsmæssigt antal timer for en deltidsansat/plustids-ansat. Når arbejdstiden opgøres i timer fratrækkes det faktiske antal timer, som den ansatte skulle have arbejdet den pågældende dag.

Placering af omsorgstimer på dage med få planlagte timer
Afvikling af omsorgstimer på dage med meget få planlagte timer kan medføre et uforholdsmæssigt højt antal dage, hvor den ansatte ikke er på skolen pga. omsorgstimerne, da hver dag, kun trækker få timer om ”omsorgsdagskontoen”. Hvis en sådan anmodning om afvikling af omsorgstimerne ikke er foreneligt med tjenesten, f.eks. af hensyn til planlægning og afvikling af undervisningen, tilsyn eller møder kan skolen afslå dette.

Skolen har i øvrigt som nævnt ikke pligt til at indgå aftale om, at omsorgsdage afvikles i mindre end ½ dage. Ønsker den ansatte alligevel at holde en omsorgsdag placeret på en dag med mindre end 3,7 timers planlagt arbejdstid og vurderer skolen, at fraværet er foreneligt med tjenesten, må den ansatte acceptere, hvis skolen betragter det som afvikling af ½ omsorgsdag (svarende til 3,7 timer).

Skolen og den ansatte kan også aftale, at holdes der omsorgstimer en dag med få planlagte timer, så placeres andre omsorgstimer på en anden dag med mange planlagte timer, således at 1 omsorgsdag højst opsplittes til at berøre 2 skoledage.

Konvertering af mer- eller overarbejde til omsorgsdage
En ansat kan vælge at konvertere mer- eller overarbejde, der ikke er afviklet ved normperiodens udløb til omsorgsdage.

Sådanne omsorgsdage holdes efter barselsaftalens regler om omsorgsdage efter gammel ordning. Det betyder, at der ikke gælder nogen frist for afvikling af de konverterede omsorgsdage. Ubrugte konverterede omsorgsdage kan således overføres til følgende kalenderår, ligesom ansatte, der fratræder og i umiddelbar tilknytning hertil overgår til anden ansættelse i staten, kan overføre konverterede omsorgsdage til det nye ansættelsesforhold.

Skolen kan begrænse adgangen til at konvertere mer- eller overarbejde til omsorgsdage til højst 10 omsorgsdage, hvilket svarer til konvertering af 50 timer med tillæg af 50%, i alt 75 timer.

Et eventuelt loft omfatter ikke omsorgsdage, der er givet efter reglerne i barselsaftalen.

Timer, der er konverteret til omsorgsdage, kan ikke senere tilbageføres og godtgøres kontant.