Efterskoler kan søge tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, hvis de optager elever med behov herfor. På siden her gennemgås reglerne for almene efterskoler. Man kan desuden finde relevante breve og skabeloner fra Undervisningsministeriet og fra Efterskoleforeningen.

Relevante dokumenter i forbindelse med tilskudsadministration:

Skema til PPR med vejledning

Skema til PPR uden vejledning

Specialundervisningstilskud
Specialundervisningstilskud ydes som en tillægstakst. Taksten fastsættes på den årlige finanslov, og en foreløbig takst vil fremgå af forslaget til finansloven i august forud for finansåret. Den endelig takst vil fremgå i december i forbindelse med vedtagelse af finansloven.

Skolens tilskud til specialundervisning i finansåret beregnes på baggrund af antallet af årselever i det skoleår, der slutter året før finansåret samt den på finansloven vedtagne takst. Det samlede tilskud udbetales i ligelige rater i finansårets 12 måneder og er endeligt.

Taksten for 2024 er på 82.979 kr. 

Betingelser for at modtage tilskud
For at en elev kan indgå i beregningsgrundlaget for specialundervisningstilskud skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Eleven har modtaget specialundervisning svarende til støtte i mindst 9 ugentlige undervisningstimer.
  • Der foreligger på skolen en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning i elevens tidligere skolekommune om at elevens støttebehov er på mindst 9 ugentlige undervisningstimer.
  • Skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for den pågældende elev.

Skolen skal desuden systematisk og løbende evaluere indsatsen over for eleven samt redegøre særskilt for tilskuddets anvendelse i ledelsesberetningen i årsrapporten.

Udtalelse fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
PPR i elevens tidligere skolekommune skal yde vederlagsfri pædagogisk-psykologisk rådgivning. Konkret skal de efter anmodning udarbejde en udtalelse for elever, hvor det af skolen vurderes, at der er behov for specialundervisning svarende til støtte i mindst 9 ugentlige undervisningstimer, såfremt PPR er enig i skolens vurdering. Hvis PPR ikke er enig i, at der er behov for specialundervisning, kan skolen bede om en kort skriftlig begrundelse for PPR´s vurdering og evt. gå i dialog med dem om elevens behov. Det er ikke muligt at søge om specialundervisningstilskud, hvis ikke der ligger en anbefaling fra PPR.

Efterskoleforeningen har i samarbejde med Undervisningsministeriet og Landssamrådet af PPR-chefer udarbejdet et skema, der kan udfyldes af skolen/PPR og som kan anvendes som supplement til udtalelsen. Skemaet indeholder faktuelle oplysninger om eleven og giver mulighed for, at PPR tager konkret stilling til støttebehovet.

Vær dog opmærksom på, at PPR er forpligtet til at udarbejde en egentlig udtalelse med deres anbefaling. Skemaet kan og skal ikke erstatte en egentlig udtalelse – og skal altså alene opfattes som et supplement til PPR-udtalelsen. Man opfordres dog til altid at bede PPR om at udfylde skemaeti forbindelse med, at de laver selve udtalelsen, da skemaet entydigt angiver PPR’s indstilling. Skemaet udfyldes med de felter, man som skole kan udfylde, og sendes dernæst til PPR sammen med en anmodning om en udtalelse. Desuden kan den tilhørende vejledning sendes med. Det vil især være nødvendigt, hvis PPR er usikker på de nye regler.

Skema til PPR med vejledning

Skema til PPR uden vejledning

Den skriftlige plan
Skolen skal udarbejde en skriftlig plan med beskrivelse af skolens specialundervisningstilbud til eleven, herunder en klar redegørelse for, hvordan og hvornår eleven støttes i de obligatoriske mindst 9 undervisningstimer. Planen skal indeholde konkrete mål for elevens specialundervisning og er et vigtigt omdrejningspunkt for planlægning, gennemførelse og dokumentation af indsatsen for den pågældende elev både mht. indhold og omfang. Den er et redskab for faglærer og kontaktlærer og danner grundlag for den løbende evaluering af skolens støtte til eleven og for dialogen med eleven og forældrene herom. Det kan være en god ide at indsætte elevens skema i planen, da det kan give et godt overblik over, hvornår eleven støttes.

Den skriftlige plan skal så vidt muligt udarbejdes inden skoleårets begyndelse eller senest i forbindelse med, at eleven begynder på skolen. Undervisningsministeriet har i øvrigt ikke fastsat nærmere regler for form og indhold af den skriftlige plan. Efterskoleforeningen har udarbejdet denne skabelon som I kan tage udgangspunkt i.

Dokumentation i årsregnskabet
Skolen skal hvert år i ledelsesberetningen i årsrapporten redegøre for specialundervisningstilskuddets anvendelse. Da regnskabet er offentligt tilgængeligt, må redegørelsen til regnskabet ikke indeholde oplysninger, der kan henføres til konkrete elever, men de individuelle, skriftlige planer, der opbevares på skolen, kan indgå i revisors kontrol af skolens opgørelse af tilskudsudløsende elevtal vedr. specialundervisning.

Optælling og indberetning
For at kunne indgå i skolens opgørelse af årselever under specialundervisning skal kravene om PPR-udtalelse og skriftlig plan være opfyldt. Aktiviteten for det afsluttede skoleår indberettes sammen med skolens øvrige aktivitetstal i forbindelse med indberetningen i september/oktober måned.

Skoler uden beregningsgrundlag
Hvis man optager en specialundervisningselev og ikke har haft specialundervisningselever inden for de seneste to skoleår, skal man have foretaget en individuel beregning af sit tilskud, da man ikke har et beregningsgrundlag og dermed ikke automatisk får tilskud. Skriv til friekostskoler@stukuvm.dk hvis man har optaget en elev med behov for specialundervisning men ikke har et beregningsgrundlag. Styrelsen vil dernæst sende et skema. som skolen skal udfylde.


Man kan med fordel orientere ministeriet, så snart man har optaget en elev og indhentet PPR-udtalelse men man må dog forvente, at ministeriet først udbetaler tilskud, når eleven er begyndt på skolen. Skolens tilskud vil ved afslutning af året blive reguleret i forhold til den endelige aktivitet, f.eks. hvis eleven stopper før tid.

 

Tilskud til personlig assistance
Der kan søges tilskud til personlig assistance, der kan hjælpe en elev til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med undervisningen. Det kan eksempelvis være en elev med et bevægehandicap, der skal have hjælp til at få bøger op af tasken m.v.

Der kan søges tilskud uanset omfanget, og det er således ikke et krav, at elevens behov er på mindst 9 ugentlige timers personlig assistance, for at der kan ydes tilskud.

Der ydes kun tilskud til behovet for personlig assistance i forbindelse med selve undervisningen. Har en elev behov for personlig assistance i fritiden, er det elevens hjemkommune, der skal finansiere støtten.

Tilskuddet ydes med en timetakst pr. støttetime (à 60 minutter). Taksten er i 2020/21 på 140 kr.

Tilskuddet søges i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Læs mere på  spsu-net. (Brugernavn spsu1026, Adgangskode: s1026)

Tilskud til hjælpemidler
Til elever, hvor der er et særligt behov for hjælpemidler, kan der søges om tilskud hertil. Det kan eksempelvis være elever med læse/skrive-vanskeligheder (ordblindhed), svagsynede eller blinde elever, hørehæmmede eller døve elever eller elever med et bevægehandicap.

Tilskuddet søges i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Læs mere på spsu-net. (Brugernavn spsu1026, Adgangskode: s1026)

Kontakt Sine Eggert, se@efterskolerne.dk - 33179768 for yderligere oplysninger

Her finder du relevante orienteringsskrivelse fra UVM:

Opdateret orientering om regler vedrørende inklusions- og specialundervisningstilskud på almene efterskoler (17/8 2017)

Oversigt over de vigtigste regler vedrørende inklusion- og specialundervisningstilskud på almene efterskoler (17/8 2017)

Orientering til PPR om nye regler for specialundervisningstilskud (17/11 2015)

Oversigt over PPR-betjening på frie skoler

Orientering til almene efterskoler om nye regler for specialundervisningstilskud (22/9 2015)