En efterskole kan under visse betingelser være sponsor for et projekt eller en organisation, og der findes ikke faste beløbsgrænser for engagementet. Engagementet skal dog holdes op mod lovens ord om anvendelse af skolens midler: ”skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.” (Lov om efterskoler og frie fagskoler, § 6)

Skolen må ikke være sponsor på en måde, hvor det bliver ren støtte eller en gave til et projekt eller en forening. Det kan ligge i udtrykket "sponsor", at man yder støtte for at pleje gode forbindelser, men det må en efterskole ikke af dén årsag alene. Så skolen må eksempelvis ikke uden videre forære kr. 25.000,- til den lokale idrætsforening.

Når man skal vurdere en efterskoles grundlag for at yde et sponsorat, er kodeordene

• Målgruppe
• Modydelse
• Uafhængighed

Målgruppen bør være relevant. Det betyder, at det som udgangspunkt ikke er tilrådeligt at være sponsor i forhold til f.eks. en børnehave eller en organisation eller et projekt, som ikke har med efterskolens elevgruppe og skolevirksomhed at gøre. Uanset hvor god en sag det end måtte dreje sig om.

Modydelse betyder, at skolen skal have noget til gengæld. En vare eller tjenesteydelse, f.eks. PR, og det skal være til markedsmæssig pris.

Der kan netop ofte være tale om en form for markedsføring af skolen. Det skal kunne gøres synligt, hvad man får for udgiften i form af omtale eller anbefaling. Det betyder også, at overvejelserne omkring beløbsstørrelse i bund og grund bør basere sig på forventningen om, at der kommer elever ud af det i et antal, så det kan svare sig.

Der gives ikke lovgivningsmæssige beløbsgrænser, men jo større beløbet er, jo større er naturligvis udfordringen med hensyn til at dokumentere, at skolens midler alene kommer skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Uafhængighed betyder, at en sponsoraftale ikke må medføre, at eksterne aktører får indflydelse og bestemmelse i forhold til skoledriften eller dele af den.

Hvis man er i tvivl om grundlaget for et sponsorat, vil det altid være en anbefaling at forelægge spørgsmålet for skolens revisor.