Ved "sydslesvigere" forstås unge, som har bopæl i Sydslesvig, og som har gået i en dansk skole syd for grænsen under Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

Opholdstilladelse for unge med tysk statsborgerskab
Sydslesvigske elever med tysk statsborgerskab skal have opholdstilladelse i Danmark, hvis de skal på efterskole i Danmark. De kan få opholdstilladelsen på Danmarks Generalkonsulat i Flensborg i op til 12 måneder.
Eleven skal personligt møde op på generalkonsulatet og medbringe:
1) Dokumentation for dansk skolegang i Sydslesvig, fx et afgangsbevis fra A.P. Møllerskolen eller Duborgskolen.
2) Gyldigt tysk rejsepas eller tysk id-kort (”Personalausweis”) med en gyldighed på mindst 1 år og 3 måneder.
3) Optagelsesskrivelse fra den danske efterskole, hvor elevens navn skal stå på skrivelsen.
4) Udfyldt ansøgningsformular SG3 fra generalkonsulatet

Samtidig skal man på generalkonsulatet have optaget en biometri (ansigtsfoto og fingeraftryk) og afgive sin underskrift.

Ansøgningen er gebyrfri.

En sådan ansøgning skal om nødvendigt forlænges i Danmark hos politiet eller direkte hos Udlændingeservice (kun hovedstadsområdet). I den forbindelse skal tilhørsforholdet til mindretallet understreges og om nødvendigt dokumenteres.


Økonomisk støtte
Hvilke sydslesvigske elever er berettiget til dansk statslig elevstøtte?
1) Elever med dansk statsborgerskab
2) Elever med tysk statsborgerskab, hvor mindst den ene af forældrene har eller har haft dansk statsborgerskab (kun grundstøtten, som svarer til mindste ugentligt støttebeløb).
3) Elever med tysk statsborgerskab, hvis forældre har tysk statsborgerskab, og den ene eller begge forældre arbejder i Danmark

Disse elever indberettes af den efterskole, de er blevet optaget på, på det udvidede indberetningsskema, medmindre de var bosiddende i Danmark 2 år tidligere (dvs. det indkomstår, der ligger 2 år forud for det år, hvor kurset begynder). Læs mere under Elevstøtte

 

Dansk statslig elevstøtte

Økonomisk støtte fra Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Eleven har dansk statsborgerskab

Ja

 

Eleven har tysk statsborgerskab, forældrene har tysk statsborgerskab og den ene eller begge forældre arbejder i Danmark

Ja

Eleven har tysk statsborgerskab og mindst den ene af forældrene har eller har haft dansk statsborgerskab

Delvis (kun grundstøtten)

 

Eleven har tysk statsborgerskab, har gået i mindretalsskole i 9 år og forældrene har tysk statsborgerskab og arbejder i tysland

Nej

Ja

 

Lokal efterskolestøtte (Individuel supplerende elevstøtte)
Efterskolerne har to muligheder for efter egen vurdering at yde hjælp til individuel nedsættelse af egenbetalingen. 

1) Lokal efterskolestøtte (Individuel supplerende elevstøtte) til familien kan søges ved henvendelse til den efterskole, hvor eleven ønsker at gå/er blevet optaget på.

2) Skolen kan for egne midler beslutte at nedsætte egenbetalingen for enkeltelever, som måtte have brug herfor, selv om der ikke anvendes midler, der er øremærket til lokal efterskolestøtte (individuel supplerende støtte).

For begge ovennævnte ordninger gælder, at forældrene skal betale en mindstepris pr. uge. I skoleåret 2020/21 149 kr. pr. uge.

For elever der får støtte fra Dansk Skoleforening for Sydslesvig skal egenbetalingen udgøre mindst 788 kr. for skoleåret 2020/21. Tilskuddet fra skoleforeningen kan dog betragtes som en del af egenbetalingen.

Hvilke elever kan få økonomisk støtte fra Dansk Skoleforening for Sydslesvig?

Sydslesvigske elever med tysk statsborgerskab, som har opfyldt deres 9 års skolepligt i en dansk mindretalsskole i Tyskland, kan søge støtte fra Dansk Skoleforening for Sydslesvig til et efterskoleophold. Der gives kun støtte til ét års efterskoleophold. Har eleven ikke opfyldt skolepligten, skal der søges om dispensation ved undervisningsministeriet i Kiel.

Skoleforeningen yder økonomisk støtte efter samme regler og samme beløbsstørrelse som den danske stat, inkl. søskenderabat. Der skal søges om støtte inden 1. april før det skoleår hvor eleven ønsker at gå på efterskole.

Skema til ansøgning om støtte samt dispensationsansøgningsskema findes her

Legater

Både Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Grænseforeningen og Sønderjysk Skoleforening administrerer legater der kan støtte unge sydslesvigeres skoleophold i Danmark. Bemærk at ansøgningsfristerne ligger i foråret før det skoleår, eleven skal på efterskole. Find dem her

Folkeregisteradresse og cpr-nummer
Det er efterskolens ansvar at få tilmeldt eleven til folkeregistret/CPR-registret (Borgerservice) i skolens hjemkommune indenfor de første 5 dage efter skolestart, da eleven er bosiddende på skolen under opholdet i Danmark - og afmeldt igen, når eleven rejser igen. Det har betydning både for skolens aktivitetsindberetning 1. oktober og ikke mindst for elevens dækning af den danske sygesikring. Undersøg på forhånd hvad der skal medbringes til Borgerservice, som minimum vil det formentligt være opholdstilladelse og gyldigt tysk rejsepas eller tysk id-kort (”Personalausweis”).

Overgang til gymnasium på Duborg-Skolen eller A.P. Møller-Skolen
FP 10-prøve giver adgang til sydslesvigske gymnasier. Undervisningsministeriet i Kiel har i 2016 godkendt, at 10. klasse på en dansk efterskole giver adgang til gymnasierne i Slesvig-Holsten, hvis man har afsluttet 10. klasse med FP10-prøverne i fagene dansk, matematik, fysik/kemi samt de to fremmedsprogsfag engelsk og tysk.

Elever fra Sydslesvig, der afslutter en 9. klasse med alle de statslige anerkendte prøver på en efterskole i Danmark kan - som hidtil - uden problemer fortsætte i en 10. klasse ved én af Skole-foreningens skoler.
Elever fra Sydslesvig, der afslutter en 10. klasse med en statslig anerkendt prøve på en eftersko-le i Danmark kan fortsætte i en 11. klasse ved én af Skoleforeningens skoler (A. P. Møller Skolen eller Duborg-Skolen) under følgende forudsætninger:
  • Den danske efterskole skal være statslig anerkendt og være berettiget til at gennemføre FP10-prøverne.
  • Eleven skal inklusive efterskoleopholdet have gennemført ti års sammenhængende sko-legang.
  • FP10-prøverne skal mindst indeholde fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi. Det vil sige, at eleven skal gå op til prøverne i nævnte fag, og det skal fremgå af prøvebeviset.
  • På prøvebeviset må eleven kun have ét fag med karakteren 02 og ingen dårligere. Der gælder tilsvarende karakterkrav i Slesvig-Holsten.
  • Hvis eleven ikke ønsker at vende tilbage til Duborg Skolen eller A.P. Møller Skolen, eller forlader én af disse før ”Fachhochschulreife” eller studentereksamen, kan det danske prøvebevis kun blive omskrevet til et tysk bevis ved Undervisningsministeriet i Kiel.

I januar måned – dvs. mens eleven endnu går på efterskolen - bedes eleven kontakte det gymnasium, vedkommende ønsker at fortsætte sin skolegang på, for at afklare det videre forløb i forbindelse med optagelsen.

Kurser og arrangementer vedrørende sydslesvigske elever

Christianslystkursus er et 24 timers forberedelses- og kontaktseminar, der afholdes hvert efter-år på kursuscenteret Christianslyst i Süderbrarup for lærere og vejledere ved danske mindretals-skoler i Sydslesvig og danske efterskoler. Kurset er gratis for deltagerne og betales af Grænse-foreningen. Formålet med kurset er at lave praktiske aftaler mellem afgivende og modtagende skoler. Der deltager normalt ca. 6-8 skoler fra Sydslesvig og 10-12 efterskoler. Her får deltagerne ny viden om grænselandet, om sproglige og kulturelle forhold, og der er lejlighed til at diskutere erfaringer og ideer. 

Efterskolemesse
 i Sydslesvig afholdes hvert år en lørdag i februar måned, hvor de efterskoler, der ønsker at deltage, kan få en stand, hvor de præsenterer deres tilbud for kommende elever og deres forældre. Der er ofte også opvisning eller musikalske indslag fra de deltagende skoler. I 2024 afholdes Efterskolemesse i Sydslesvig lørdag den 24. februar kl. 12-15 på Duborgskolen  i Flensborg. Der er kun plads til max. 20 efterskoler, og de fleste deltagende efterskoler er med i projektet ”14 dage på efterskole”. Er man interesseret i at deltage, skal man skrive til stephanie.Schoenbeck-Graf@skoleforeningen.org

”24 timer på efterskole” 
for 7. klasse-eleverne er et projekt på flere sønderjyske efterskoler, hvor elever får en gratis smagsprøve på efterskolelivet henover en weekend.

Projekt ”sydslesvigske elever”
Unge sønderjyders, og efter 1920 unge sydslesvigeres, efterskole- og højskoleophold i Danmark har haft enorm betydning for bevarelse og udvikling af dansk sprog og kultur i det danske mindretal, ligesom det sønderjyske spørgsmål har haft tilsvarende betydning for udviklingen af de frie skoler i Danmark i perioden fra Rødding Højskoles oprettelse i 1844 og frem til årene umiddelbart efter 2. Verdenskrig. [Kilde: Grænseforeningens hjemmeside]

I 1949 gik 425 unge på en dansk efterskole. Derefter faldt antallet af unge sydslesvigere på danske efterskoler til 14 i 2004. Derfor tog Grænseforeningen, Efterskoleforeningen og Skoleforeningen for Sydslesvig i 2006 initiativ til at bringe efterskolefrekvensen op for sydslesvigske unge med ”Projekt sydslesvigske elever”. Projektet er nu et fast årligt tilbud til sydslesvigske unge i 8.-9. klasse, om at komme på et 14 dages gæsteophold på en efterskole for at opleve efterskole-livet og sprog- og kulturmødet med de danske elever. Kulturmødet bevidstgør de danske elever om, at der ganske tæt ved findes et mindretal, som lever i et andet land og at de principielt accepterer at leve i en flertalskultur med et andet sprog og til dels andre normer. Tosprogethed og letheden i at kunne bevæge sig i to kulturer er en vigtig kompetence i nutidens og fremtidens samfund. Gæsteopholdet giver forhåbentlig også de unge sydslesvigere lyst til at tage et helt års efterskoleophold.

Brochurer
2 brochurer på henholdsvis dansk og tysk, som med fordel kan udleveres til forældre.
Efterskole i Danmark
Efterskole in Dänemark

Nyttige links
Dansk Skoleforening for Sydslesvig
Skoleforeningens rejsekontor
Legater
Grænseforeningen
Lejrskole- og kursusstedet Christianslyst i Süderbrarup
Udenrigsministeriet, Danmark i Tyskland
Generalkonsulatet i Flensborg

Litteratur
Lars N. Henningsen: Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler - før og nu. Arkivserien, nr. 13 udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 2007.