Generelt gælder, at når et barn bliver elev på en skole, overtager skolen forældrenes tilsynspligt. Tilsynet har til hensigt at forhindre, at eleven kommer til skade, og tilsynets karakter er afhængigt af en række forhold, herunder elevens alder, evner og modenhed samt aktivitetens karakter.

Et krav om tilsyn er ikke et krav om konstant opsyn. Alt afhængigt af situationen vil et tilsyn kunne varetages gennem

  • fysisk tilstedeværelse af tilsynshavende lærer og dennes visuelle kontakt,
  • forskellige former for ”runderende tilsyn” ved skiftevis, jævnligt eller stikprøvevis tilsyn foretaget af en eller flere lærere, fysisk og/eller elektronisk eller
  • indirekte tilsyn, uden en lærers fysiske tilstedeværelse, men gennem forudgående instruktion af og aftaler med eleven.

Efterskolernes elever er relativt gamle, og tilsynet skal naturligvis udfoldes under hensyn til elevgruppens sammensætning, og det skal integreres i skolens pædagogiske praksis. Pligten gælder alle elever på efterskoler, også eventuelle elever over 18 år. Samtidig er tilsynspligten udvidet til hele døgnet.

Efterskolen skal ved elevindmeldelsen og før skolestart så præcist som muligt beskrive, hvad eleven kan se frem til af aktiviteter og udfordringer. Ved aktiviteter med faremomenter udøves et skærpet tilsyn og særlig forældretilladelse indhentes. Bliver skolen undervejs i året i tvivl om, hvorvidt en senere planlagt aktivitet falder ind under de aktiviteter og frihedsgrader for elever, forældrene har accepteret ved indmeldelsen, bør skolen indhente forældrenes særskilte tilladelse til denne aktivitet.

På en efterskole gælder overordnet, at det er forstanderens ansvar, at tilsynet med eleverne foregår forsvarligt. Ved fastsættelse af principper kan bestyrelsen inddrages. Forstanderen bør være opmærksom på, at alle medarbejdere, også nye medarbejdere, praktikanter m.m., gøres bekendt med retningslinjer for udøvelsen af tilsynet på skolen. Lærerne udfører i praksis tilsynet under ansvar over for skoleledelsen efter at have orienteret sig i skolens retningslinjer eller sikkerhedsprocedurer.

Elevers frie færden:
Retningslinjer kan f.eks. omfatte regler for frihed under ansvar, der definerer:

1. I hvilket omfang kan eleven færdes alene eller sammen med andre elever, eller udøve en aktivitet alene og uden direkte lærertilsyn?
2. Hvordan refererer eleven til tilsynshavende lærer?
3. Hvornår må elever uden særlig aftale forlade skolens område?
4. Hvordan registreres elever, der ikke opholder sig på skolen?
5. Hvilke indskrænkninger eller sanktioner er der over for elever, der ikke selv kan administrere at have frihed under ansvar?

Erhvervspraktik:

Under praktik i virksomheder og institutioner som led i undervisningen er eleverne omfattet af de sikkerhedsforskrifter, der gælder for vedkommende arbejdsplads, og som er fastsat i eller i henhold til arbejdsmiljølovgivningen. Overholdelse af disse forskrifter påses af Arbejdstilsynet.

Under elevernes ophold i praktik mv. i virksomheder og institutioner er eleverne ikke undergivet et egentligt tilsyn fra skolens side. Imidlertid påhviler det skolen at gribe ind, hvor man bliver opmærksom på, at hensynet til eleven tilsiger det. Dette kræver, at skolens personale på forskellig vis følger med i elevens praktikophold: Skolen har daglig kontakt eleven, hvis de fysiske forhold tillader det og/eller besøger praktikpladsen. Det sker endvidere ved opbyggelse af et flerårigt kendskab til den pågældende praktikplads.

Virksomhedsbesøg:
Når eleverne under ekskursioner og lignende besøger virksomheder mv., betragtes det som led i undervisningen, og efterskolen har derfor tilsynspligten. I disse tilfælde udfører eleven som udgangspunkt ikke arbejde for en arbejdsgiver. Efterskolen kan derfor blive ansvarlig for skader, der opstår ved, at besøget ikke afvikles på en forsvarlig måde.

Brobygning:
På brobygningsstedet er det den pågældende brobygningsinstitution, som har tilsynspligten. Hvis en elev af den ene eller anden grund sendes hjem til efterskolen, skal brobygningsinstitution sikre sig at efterskolen er bekendt med dette. Brobygnings¬institutionen er forpligtiget på at føre tilsyn i de 21 timer som omfanget er pr. uge.

Transport:
Under transporten mellem efterskole og en aktivitet uden for efterskolens eget område har efterskolen fortsat tilsynspligten. Dette gælder f.eks. til praktikstedet eller brobygningsinstitutionen. Det op til en forstander – gennem det fornødne tilsyn – at sikre sig, at eleven kan blive transporteret eller kan transportere sig selv på en forsvarlig måde. Skolen skal give eleven den fornødne instruktion og vejledning, og den skal præcisere eventuelle regler for at færdes på transportvejen.