Lærere kan få time- og dagpenge til dækning af merudgifter til måltider, småfornødenheder, transport på bestemmelsesstedet o.l. i forbindelse med rejser, der fortages som led i arbejdet, eksempelvis ski-ekskursioner. Reglerne om tjenesterejser findes i tjenesterejseaftalen.

De aktuelle satser for transportgodtgørelse, time- og dagpenge, procentgodtgørelse mv. reguleres normalt én gang årligt pr. 1. januar. Finansministeriet udsender i forbindelse med reguleringer nyt satsreguleringscirkulære med de aktuelle satser.

Se skema med satserne for time-dagpenge for 2022 her:

time dagpenge