Efterskolernes mulighed for at etablere familieboliger til ansatte skal ses som en opfordring til at styrke kostskolemiljøet. Desuden fremgår det af tilskudsbekendtgørelsen som et tilskudskrav, at skolen skal eje minimum to boliger til lærere eller ledere.

Et betryggende tilsyn med eleverne kræver, at der også om natten er en tilsynsførende fysisk tilstede på skolen, og dette tilsyn vil kunne foregå fra en af de boliger, der sammen med skolen udgør en geografisk enhed.

I forbindelse med udbygning og vedligehold af skolen, bør bestyrelsen til stadighed arbejde på at sikre nogle attraktive tjenesteboliger, der kan knyttes til kommende ansættelser. Det er af særlig betydning, at bestyrelsen tager stilling til, om forstanderen har pligt til at bebo en tjenestebolig.

Det kræver ingen særlig bevilling at oprette eller nedlægge en tjenestebolig ud over de to lovpligtige.

Selv om skolen i en periode ikke kan få beboet en eller flere af skolens familieboliger, skal skolen fortsat opfylde kravet om at råde over minimum to boliger. Skolen kan derfor ikke ombygge boligerne til anden brug, og ved fremtidige ansættelser skal skolen bestræbe sig på at få boligerne beboet. Hvis skolen ikke kan få en medarbejder til at bebo en tom bolig, og den er beliggende, så den vil kunne lejes ud til en ikke-ansat, kan man godt gøre dette, men kun på en midlertidig kontrakt. Man skal her være opmærksom på ikke at komme i konflikt med de almindelige lejelovsbestemmelser.

Er der knyttet en tjenestebolig til ansættelsen, er det vigtigt, at den pågældende ansatte allerede ved stillingsopslaget er orienteret om dette forhold, og at forpligtelsen er præciseret i ansættelseskontrakten. Skolen bør overveje at bruge alternativet lejebolig, der ikke har ansættelsesmæssige konsekvenser, hvis den ansatte fraflytter. Et eventuelt ønske fra en medarbejder om en fraflytning af en tjenestebolig ”i utide” kan dog i en konkret situation eventuelt imødekommes og aftales med skolens bestyrelse, hvis situationen måtte opstå.

Boligbidraget/huslejen fastsættes på baggrund af en vurdering. I kraft af, at huslejen er fastsat ud fra en konkret vurdering ud fra markedet i lokalområdet, sker der ingen beskatning af lejere i efterskolernes boliger. For at få foretaget en vurdering af lejeværdien skal man henvende sig til Frie Skolers Lærerforening. Derefter vil en repræsentant for skolen, en repræsentant for FSL og en særlig sagkyndig foretage vurderingen. Udgiften til at få foretaget vurderingen betales af skolen. Boligbidraget fastsættes herefter for en tjenestebolig som 70 % af lejeværdien og for en lejebolig som 90 % af lejeværdien. Vurderingslejen reguleres én gang årligt ved en cirkulæreskrivelse fra Finansministeriet.

Lejeren betaler selv for elektricitet, vand (inkl. vandafledningsafgift) og varme.
Betaling for f. eks. renovation og skorstensfejning bør aftales mellem skolen og lejer.
Efter behov bør man også aftale forhold angående gadefejning, snerydning, havehold o.l.

Vejledning lavet i fællesskab mellem Efterskoleforeningen og FSL vedrørende tjeneste- og lejebolig kan hentes her.