Det er muligt at gå i 8., 9. og 10. klasse to gange. Ligesom det er muligt at tage Folkeskolens afgangsprøver to gange. 
Ved optagelse på en ungdomsuddannelse bruges som regel det sidste bevis, men det er også muligt at blive optaget på det første.
Læs mere: Adgangskrav til ungdomsuddannelserne

To gange i 8, og 9. klasse (med driftstakst 1)
Undervisning på 8. og 9. klassetrin i to år skal være til elevens bedste. Beslutningen træffes af skolens forstander efter samråd med og samtykke fra elevens forældre, og beslutningen skal træffes på baggrund af en pædagogisk vurdering af elevens undervisningsbehov, som er understøttet af en vurdering eller indstilling fra en faglig tredjepart, f.eks. PPR. Elevens eventuelle egne synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed.

Det bemærkes, at tilskud ikke ydes til, at en elev gives undervisning på 8. eller 9. klassetrin i to år, hvis dette begrundes med, at eleven er fagligt bagud i sin klasse, eller at undervisning gives som erstatning for, at en elev ikke har fået specialundervisning i tide.

Ved vurderingen af, om en elev tilskudsmæssigt kan gives undervisning på 8. og 9. klassetrin i to år, kan det inddrages, om eleven har haft et betydeligt fravær af mindst to måneders varighed på grund af alvorlig sygdom, dødsfald i den nærmeste familie eller lignende, og om den som følge heraf manglende undervisning ikke har kunnet forventes givet efterfølgende.

Tilskud og dokumentation
Af hensyn til dokumentation for tilskudsbetingelsernes opfyldelse anbefaler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skriftlighed omkring processen i form af:

  • en skriftlig, pædagogisk begrundet indstilling fra forstanderen,
  • et skriftligt samtykke fra forældrene, og
  • en skriftlig vurdering eller indstilling fra en faglig tredjepart.
  • Elever på efterskoler skal have afsluttet 8 års skolegang, 7. klasse eller være fyldt 14 år.

Orientering om tilskud til undervisning på 9. klassetrin i to år på efterskoler fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, december 2011. Link 

To gange i 10. klasse (med driftstakst 2)
Når en elev er ud over den undervisningspligtige alder (9. kl.) er der ingen regler om, hvor mange år en elev kan gå på efterskole., så længe eleven ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse. Hvis eleven er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, skal opholdet være anbefalet i en skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) eller elevens kommunale ungeinsats (KUI), for at eleven kan udløse tilskud.
Læs mere om Elever over 18 år

Hvis eleven ikke er fyldt 18 år ved kursets start, kan en efterskole optage en elev i 10. klasse, selvom eleven allerede har gået i 10. klasse på en anden skole. Tilsvarende må en elev gerne tage to år i 10. klasse på den samme efterskole. Dette gælder uanset om, der er tale om en 10. klasse med mulighed for FP10-prøver, eller der er tale om en prøvefri 10. årgang.

Kommuner kan ikke nægte en elev at gå to år i 10. klasse
Det viser sig, at der er kommuner, som fortæller elever og forældre, at det ikke kan lade sig gøre at gå to år i 10. klasse selv om familien selv dækker alle udgifter. De begrunder det med, at kommunen kun yder lovpligtig refusion til staten for ét 10. klasses forløb pr. elev.

Dette kan kommunen imidlertid ikke afvise, jf. lov om frie kostskoler § 41. Heraf fremgår, at Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen, jf. § 40, betaler bidrag til staten for elever, der den 5. september i kalenderåret før bidragsopkrævningen er under 18 år og som elev på en efterskole opfylder betingelserne for at få statslig elevstøtte, jf. § 30, stk. 1, og som elev på en fri fagskole ville opfylde de samme elevstøttebetingelser. Bidrag efter 1. pkt. betales ikke for elever under uddannelse efter § 1, stk. 3, 4. pkt., eller for elever under erhvervsgrunduddannelse, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og kombineret ungdomsuddannelse. Bidraget fastsættes på de årlige finanslove.

En kommune prøvede bestemmelsen af i skoleåret 2011/12 ved Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som i maj 2012 fastholdte, ”at elever på efterskoler, er omfattet af den kommunale bidragspligt til staten, såfremt staten yder taxametertilskud til skolen for den pågældende elev, og den pågældende elev opfylder kravene i § 41, stk. 1, i lov om frie kostskoler.” 

Læs hele brevet fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vedr. afgørelsen, maj 2012. Link 

Uddannelsesplan ved to gange på efterskole på samme klassetrin
Efterskolevejlederen skal sikre sig, at elevens kommunale ungeindsats (KUI) får besked om, at eleven tager endnu et år i enten 8., 9. og 10. klasse på efterskole.
Er beslutningen for at tage 10. klasse igen og den er taget inden 1. marts, tilmelder eleven sig 10. klasse i Optagelse.dk, hvorfra KUI automatisk får besked om beslutningen. Tages beslutningen efter 1. marts, kontakter enten eleven/forældrene eller efterskolen, elevens kommunale ungeindsats/elevens kommunale vejleder, og giver besked.

Afgangsbevis
For en elev, der undervises på samme klassetrin i 2 år, bortfalder elevens tidligere karakterer. Eleven skal derfor aflægge prøven/prøverne på ny og der udstedes et nyt bevis.
Jf. Folkeskolelovens §12 og §14 

Økonomi
Efterskolen får tilskud fra staten til disse elever, ligesom forældrene også får tilskud til egenbetalingen. Dette gælder hvis betingelserne* for at gå på efterskole i øvrigt er opfyldt.
Det er også muligt, at søge særlig støtte det andet år man går i 10. klasse. Læs mere her 

Kommunen kan yde tilskud til forældrene egenbetaling
Det er vigtigt at understrege, at bevilling af støtte til egenbetalingen for efterskoleophold ikke er omfattet af disse bestemmelser. Det er altid op til kommunalbestyrelsen at beslutte hvornår og i hvilket omfang, en kommune yder støtte til egenbetalingen for efterskoleophold.