Tosprogede elever er defineret som elever, hvis modersmål er et andet end dansk og, som først ved kontakten til det omgivende samfund lærer dansk. Tosprogede elever er altså en kategori, der er uafhængig af etnicitet, men defineret ud fra sproglig udvikling.

Dansk som andetsprog (DSA)
Tosprogede elever kan have brug for ekstra undervisning i dansk. Hvis behovet er på grund af, at de er tosprogede elever og derfor f.eks. sent har lært dansk og/eller heraf har manglende danskkompetencer, har de brug for undervisning i faget dansk som andetsprog.

Faglig vejledning
Efterskoleforeningen har fået udarbejdet en faglig vejledning i undervisning i dansk som andetsprog (DSA) i efterskolen. Hæftet tager udgangspunkt i Fælles Mål for faget og går tæt på, hvordan man helt konkret kan tage tosprogspædagogisk metoder i brug i efterskolens undervisning. Vejledningen indeholder et afsnit med fokus på hovedtræk for nogle af de største sproggrupper blandt tosprogede unge på efterskole – arabisk, somali og grønlandsk.

Finansiering af DSA
Efterskolerne kan indhente en tillægstakst for de elever, de underviser i dansk som andetsprog. Kravene til undervisningen er, at den er andet og mere end almindelig danskundervisning. Den kan således ikke sidestilles med specialundervisning. Undervisningen skal beskrives i skolens undervisningsplan, som offentliggøres via skolens hjemmeside. Indberetning af antal årselever sker ved indberetningen 1. oktober med henblik på beregning af forskud for året efter.
Tillægstaksten kan ikke indhentes for borgere med midlertidig opholdstilladelse. Det vil gælde for de fleste flygtningeelever.

Lovtekst
Tillægstaksten til undervisning i dansk som andetsprog på efterskolerne er indskrevet i Efterskolelovens § 23 a, stk.5. Teksten er som følger:

Stk. 5. Staten yder til efterskoler et særligt tilskud til danskundervisning for tosprogede elever for at forbedre mulighederne for disse elever for uddannelse og integration i det danske samfund.

Fra tilskudsbekendtgørelsen § 32
Tillægstakst i henhold til lovens § 23 a, stk. 5, til danskundervisning for tosprogede elever ydes for efterskoleelever, der har et andet modersmål end dansk, og som er danske statsborgere eller har varig opholdstilladelse i Danmark. Skolens forstander træffer beslutning, om en elev skal tilbydes ekstra danskundervisning og kan støtte indstillingen på baggrund af en skriftlig vurdering fra lederen af elevens tidligere skole eller skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning i elevens tidligere skolekommune.