Vejledende timetal/Stå mål med-kravet

Efterskoler er frie skoler. Reglerne for omfang og tilgang til undervisningen er derfor defineret i efterskoleloven og folkeskolelovens regler gælder i det omfang, der konkret henvises hertil.

I efterskoleloven hedder det, at efterskoler skal tilbyde en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen på det pågældende klassetrin. For undervisningspligtige elever skal skolen fastsætte slutmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, og for folkeskolens obligatoriske emner.

Fortolkningen af stå mål med-kravet rummer både en kvalitativ og en kvantitativ dimension. Kvalitativt kan man fx se på, om man når omkring alle de relevante emner i et fag, både substantielt og didaktisk, samt om undervisningsmaterialer og læseplan er af tilstrækkelig kvalitet. Kvantitativt er der i folkeskolen fastsat minimumstimetal for de obligatoriske fag og vejledende mindste timetal for de ikke-obligatoriske fag.

På efterskoler er der andre muligheder for at arbejde tværfagligt og for at integrere obligatoriske fag og valgfag i den løbende undervisning, i projektuger, tema-forløb, mv. Det benytter mange skoler sig af og det er en af efterskolens helt store styrker. Efterskolerne er derfor heller ikke bundet af folkeskolens regler for minimums- og vejledende mindste timetal for fagene, men bør alligevel inddrage en overvejelse af den kvantitative dimension i tilrettelæggelsen af undervisningen.

Det kan være vanskeligt at argumentere for, at stå-mål-med-kravet er opfyldt, hvis timetallet afviger markant i nedadgående retning. Skolen skal kunne redegøre for, at undervisningen i særligt de obligatoriske fag står mål med det, der kræves i folkeskolen, enten ved tværfagligt arbejde, integration eller på anden måde.

Se undervisningsministeriets vejledning om minimums- og vejledende timetal her