Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har en whistleblowerordning. Her kan alle, herunder ansatte på efterskoler og forældre til elever på efterskoler, indgive oplysninger, hvis de har viden om eller kendskab til mulige lovovertrædelser eller bekymrende forhold på en efterskole.

Det kan f.eks. være, hvis man ikke mener, at skolen lever op til kravet om, at undervisningen skal stå mål med undervisningen i folkeskolen i forhold til kvaliteten af skolens undervisningsmaterialer, kvaliteten af undervisningen i flere eller enkelte fag eller antallet af undervisningstimer generelt eller i bestemte fag. Det kan også være bekymring for, om skolen overholder lovgivningen inden for eksempelvis persondata og skat.

Alle, der henvender sig til styrelsen, vil være sikret deres anonymitet.

Ordningen skal tilskynde nogen til at rette henvendelse, som ellers ville have undladt det på grund af frygt for deres ansættelse, deres barns skolegang, medieomtale mv.

styrelsens side om ordningen, kan man læse mere om, hvordan man indgive en bekymring. Det kan ske enten mundtligt eller skriftligt via en formular.

Intern whistleblowerordning på større arbejdspladser
Som følge af et EU-direktiv skal private arbejdspladser med mellem 50 og 249 ansatte fra 17. december 2023 have en egen intern whistleblowerordning. Der skal til den tid etableres en indberetningskanal og fastlægges procedurer for indberetning og opfølgning herpå.