Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har oprettet en whistleblowerordning. Alle, herunder ansatte på efter-skoler og forældre til elever på en efterskole, kan indgive oplysninger, hvis de har viden om eller kendskab til mulige lovovertrædelser eller bekymrende forhold på en efterskole. Det kan fx være, hvis man ikke mener, at skolen lever op til kravet om, at undervisningen skal stå mål med undervisningen i folkeskolen i forhold til kva-liteten af skolens undervisningsmaterialer, kvaliteten af undervisningen i flere eller enkelte fag eller antallet af undervisningstimer generelt eller i bestemte fag. Det kan også være bekymring for, om skolen overholder lovgivningen inden for eksempelvis persondata og skat.

Alle, der henvender sig til styrelsen, vil få sikret deres anonymitet. Ordningen giver mulighed for, at tilskynde nogen til at rette henvendelse, som ellers ville have undladt det på grund af frygt for deres ansættelse, deres barns skolegang, medieomtale mv.

Som følge af et EU-direktiv skal private arbejdspladser med mellem 50 og 249 ansatte fra 17. december 2023 have en intern whistleblowerordning, hvor der etableres en indberetningskanal og fastlægges procedurer for intern indberetning og opfølgning herpå.

Læs mere om, hvordan man underretter her