Artikel 12 i FN´s børnekonvention om børns ret til at udtrykke egne meninger og blive hørt om beslutninger, der har konsekvenser for dem, er blevet skrevet ind i efterskoleloven med virkning fra 1. januar 2021. Det har Folketinget vedtaget den 15. december 2020. Det betyder, at det fremover er en ret, eleverne har, og et lovkrav, som skolerne skal følge.

Med ”udskrivning” - som oftest er ensbetydende med sager om bortvisning på efterskoler - forstås der skolens ensidige beslutning om, at en elev ikke kan blive på skolen, uanset om udskrivning er begrundet i elevens, forældrenes eller skolens forhold, og uanset om udskrivningen sker med et varsel eller med øjeblikkelig virkning (bortvisning).

Høring af eleven
Hvis en skole overvejer at bortvise en elev, er det – også selv om det er begrundet i overtrædelse af skolens regler - fremover et lovkrav, at eleven bliver hørt ved en samtale, inden den endelige beslutning om bortvisning bliver truffet. Skolen skal høre eleven om skolens overvejelser, så elevens perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme til udtryk. Eleven kan have bisidder, normalt en eller begge forældre, med til samtalen. Udover samtale kan den daglige og løbende dialog med eleven også indgå i vurderingen af elevens perspektiv, og forældrenes oplysninger om eleven kan også være en kilde til belysning af elevens perspektiv.

Inddragelsen er en forpligtelse for skolen, men et tilbud til eleven. Skolen kan kun undlade at inddrage eleven, hvis det må antages at være til væsentlig skade for eleven. Det kan være i sjældne situationer, hvor eleven fx er alvorligt syg, eller der ligger et langstrakt forløb forud for udskrivningen.

Dokumentation

Et udskrivningsforløb skal dokumenteres skriftligt. Der er dog ingen formkrav. Det kan fx være i form af mødereferater eller skolens notater om, at samtaler har været gennemført.

Lovændringen betyder, at ombudsmanden fremover får en klar lovbestemt beføjelse til at undersøge klager over udskrivningssager på de frie skoler i relation til børnekonventionen.

Børne- og Undervisningsministeriet bliver med lovændringen ikke klageinstans i forbindelse med udskrivningssager, men kan af egen drift iværksætte tilsyn med skoler, hvis ministeriet har formodning om manglende inddragelse af elever.

Lovændringen kan læses i sin fulde længde her.

Vejledningsmateriale om elevers ret til inddragelse kan findes her.