Børne- og Undervisningsministeriet har opdateret retningslinjerne for efterskolerne, så de er tilpasset den situation, vi står i lige nu, hvor efterskolerne som udgangspunkt er lukket. Retningslinjerne kan læses her.

Retningslinjerne gælder i første omgang frem til og med 17. januar, men forventes forlænget, hvis nedlukningen forlænges. Det væsentligste i retningslinjerne er følgende:

Nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse:

 • Elever på efterskoler må ikke modtages på skolen og skal derfor modtage nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse (se undtagelser nedenfor).
 • Nødundervisning skal i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning. Der er ikke et formelt krav om, at skolen skal give mindst 21 timers undervisning, ligesom kravet om placering af undervisning/pædagogisk tilrettelagt samvær ikke gælder i perioden med nødundervisning. Men det understreges altså, at undervisningen i videst muligt omfang skal svare til den almindelige undervisning.
 • Nødundervisning tilrettelægges efter den enkelte elevs behov i den udstrækning, dette er praktisk muligt i den ekstraordinære situation. Dette gælder særligt elever med behov for specialundervisning og specialpædagogisk støtte, elever med særlige støttebehov samt tosprogede elever. Det gælder også andre elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte
 • Når perioden med nødundervisning ophører, er der ikke pligt til at give erstatningsundervisning for evt. tabt undervisning i nødundervisningsperioden. Skolens leder kan dog vurdere, om der for en eller flere elever undtagelsesvist er behov for at give supplerende undervisning eller anden faglig støtte.
 • Alle skoler er fritaget fra at indberette til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, at de laver nødundervisning.

Undtagelser for lukning for sårbare elever:

 • Elever med helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet, er undtaget fra nedlukning og skal derfor fortsat modtages på skolen og i videst mulige udstrækning modtage almindelig undervisning.
 • Det samme gælder for elever hvis forældre eller de pågældende selv har bopæl eller sædvanlig bolig i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at eleven ikke hjemsendes, eller hvis eleven ikke har et reelt alternativ til at opholde sig på skolen.
 • Modtager man elever på skolen, og det ikke er muligt inden for de gældende sundhedsfaglige anbefalinger og restriktioner at give de elever, som er undtaget, almindelig undervisning, overgås til nødundervisning.
 • Elever som er fysisk til stede på skolen, er undtaget fra den generelle anbefaling om 2 meters afstand. Der opfordres i stedet til, at disse elever organiseres i mindre og faste grupper.
 • Har man elever på skolen, bør der tages særligt hensyn til personale, der kan være i øget risiko for alvorligt forløb med Covid-19 i tilrettelæggelsen af den enkeltes arbejde og fx indretning af arbejdspladsen.

Øvrigt

 • Alle elever skal deltage i undervisningen, herunder nødundervisning. Det gælder, uanset om undervisningen/nødundervisningen foregår med eller uden fysisk tilstedeværelse på skolen.
 • Med hensyn til registrering af fravær fra nødundervisning gælder, at efterskolen selv skal tilrettelægge denne. Skolen skal herved tage hensyn til behovet for, at eleverne under den ekstraordinære situation opfylder deres pligt til at deltage aktivt i nødundervisningen, navnlig elever, der i denne situation er særligt udsatte
 • Alle folkeskolens prøver i prøveterminen december-januar 2020/21 er aflyst fra og med mandag den 21. december.

Spørgsmål til nødundervisning og undtagelser fra nedlukning for sårbare elever kan rettes til Sine 33 17 97 68 eller Bjarne 33 17 97 66. Ellers skriv til raadgivning@efterskolerne.dk

Ministeriet har samlet alt om corona her

Efterskoleforeningen samler alt om corona her.