Lærerne
For så vidt angår lærerne er reglerne for mulig omlægning af arbejdstiden beskrevet her i afsnittet om Lærernes arbejdstid.

Der er ikke udmeldt andre regler fra statens side, og der er ikke for nuværende fælles anbefalinger på vej til skolerne fra Efterskoleforeningen og Frie Skolers Lærerforening.

Det kan være en god ide i den nuværende situation at tage en drøftelse med lærernes tillidsrepræsentant og eventuelt lave aftaler eller retningslinjer for, hvordan omlægningen af tjenesten håndteres, herunder hvordan de omlagte timer påtænkes anvendt. En god dialog med den enkelte lærer kan ligeledes være med til at undgå bekymringer fra lærerne om arbejdsbelastningen for resten af skoleåret.

Teknisk-administrativt personale
Det teknisk-administrative personale (TAP) må forventes i væsentligt omfang at kunne udføre deres arbejde i perioden.

Navnlig for køkkenet kan det dog være aktuelt med andre arbejdsopgaver som rengøring, bagning, madlavning til nedfrysning mv. Det kan også være en anledning til at få afviklet afspadseringstimer.

Skolen kan godt bede TAP’ere udføre arbejde på skolen under hensyntagen til nødvendig fysisk afstand og overholdelse af sundheds- og hygiejneanbefalinger og -krav. Ledelsen bør tage hensyn til medarbejdere, der f.eks. har børn i lukningsramte institutioner og/eller er afhængige af offentlig transport for at komme på arbejde. Ledelsen bør i opgavefordelingen ligeledes tage hensyn til medarbejdere i skånejob eller med særlige helbredsproblemer eller nedsat fysisk funktion. 

I det omfang, der ikke er behov for eller mulighed for at anvende en TAP’ers arbejdskraft på forsvarlig vis med overholdelse af myndighedernes udmeldte retningslinjer og krav, herunder på skolen, bør medarbejderen derfor opholde sig hjemme.

Alle medarbejderne skal have løn i nedlukningsperioden. Det gælder også timelønnede TAP'ere og ansatte på særlige vilkår. Kun helt løst ansatte – fx timelønnede køkkenansatte, der tilkaldes i spidsbelastningsperioder - har ikke krav på løn.

TAP'ere kan pålægges afspadsering i nedlukningsperioden, men TAP'ere kan ikke komme 'i minus' i deres timeregnskab, selvom de ikke har afspadseringstimer at tage af.

Hvis nogle af TAP´erne er ansat på årsnorm, er det også muligt at omlægge arbejdstimer til senere anvendelse. Vi anbefaler, at dette i givet fald sker i god dialog med de pågældende medarbejdere, så der ikke opleves et unødigt pres over at skulle indhente timer, og så medarbejderne kan se sig selv i en god arbejdstidsplanlægning ud over resten af skoleåret.

Særlige feriedage
Særlige feriedage optjent i kalenderåret 2019 kan ledelsen efter 1. januar 2021 varsle afviklet med en 1 måneds varsel. Særlige feriedage optjent i 2020 og 2021 kan endnu ikke afvikles.